Fakulta práva

Medzinárodné vzťahy a diplomacia – neotvára sa

Odbor: Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Staňte sa znalcom na medzinárodné vzťahy a vykročte priamo k svojej kariére v službách diplomacie, či európskych a medzinárodných inštitúciách. Slovenský študijný program s možnosťou zaujímavých voliteľných predmetov v anglickom jazyku alebo výhradne anglický magisterský študijný program Medzinárodné vzťahy a diplomacia voľne nadväzuje na bakalárske štúdium a je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí majú ambície uspieť vo svete.

Náš študijný program je jediným takýmto programom v Slovenskej republike, ktorý je jednak zameraný na kombináciu oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie v slovenskom i anglickom jazyku, a ktorý ďalej kladie dôraz aj na predmety z oblasti medzinárodného a európskeho práva.  

Externá forma magisterského štúdia

Na programe bude v rovine teoretickej výučby aj praktických skúseností participovať aj rektor Paneurópskej vysokej školy a predseda Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Medzi ďalšie medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré sa budú podieľať na výučbe, patrí aj prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – člen Poradného výboru o ochrane národnostných menšín Rady Európy a člen Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii. Prepojenie teórie s praxou študent získa aj mimoriadnymi prednáškami odborníkov z praxe, zahraničných a slovenských štátnikov, či profesionálov s praxou pôsobiacich v diplomacii.

Po ukončení programu medzinárodné vzťahy a diplomacia bude študent vybavený odbornými vedomosťami z oblasti práva, politológie, ekonómie, či dejín, ale súčasne  znalosťami jazykovými. Vysokoškolské štúdium je zároveň priestorom na získavanie kontaktov v odbornej sfére, ktoré na Paneurópskej vysokej škole zabezpečujeme prostredníctvom stáží, odbornej praxe, či spolupráci s našimi váženými partnermi.

Prosperita Holding, a.s. udeľuje štipendium študentom s najlepšími výsledkami.

Základné informácie

Študijný odbor: Politické vedy

Študijný program: Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Titul: Mgr.

Doba štúdia:  2 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský a anglický, anglický

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky: neotvára sa

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 904 459 000

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Podmienky prijatia na Fakultu práva PEVŠ pre akademický rok 2022/2023

Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne sú tieto podmienky prijímacej skúšky nasledovné: 

písomný test – preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických a myšlienkových operácií; 

písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku); 

informatívny ústny pohovor s uchádzačom, zameraný na všeobecný prehľad v rozsahu stredoškolského učiva v predmete náuka o spoločnosti, v moderných svetových a slovenských dejinách, prehľad o aktuálnom spoločenskom dianí. 

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude uchádzač oboznámený písomne. Zoznamy prijatých uchádzačov v dennej aj externej forme štúdia budú zverejnené na webovej stránke fakulty, resp. cez Univerzitný informačný systém. 

O kritériách, resp. spôsoboch prijímania na fakultu rozhoduje akademický senát fakulty a tieto sú zverejňované vždy najneskôr k 20. septembru akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, na ktorý sa prijímanie uskutočňuje.