Fakulta práva

Zásady prijímacieho konania

VÝŇATOK Z VYKONÁVACÍCH ZÁSAD K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA FAKULTU PRÁVA PEVŠ
(ďalej aj ako „vykonávacie zásady“)

 

schválené Akademickým senátom Fakulty práva PEVŠ v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v účinnom znení) a vnútornými predpismi Fakulty práva PEVŠ a PEVŠ

V súlade s týmito vykonávacími zásadami:

A) Dekan Fakulty práva PEVŠ je oprávnený v priebehu akademického roka rozhodnúť, že postup prijímania uchádzačov na štúdium na Fakultu práva PEVŠ v časti overovania ďalších podmienok prijímania na štúdium sa pozastavuje, a to na časový úsek, ktorý určí dekan. Dekan môže kedykoľvek rozhodnúť, že pozastavenie podľa predchádzajúcej vety sa ukončuje. V prípade postupu podľa tohto ustanovenia vykonávacích zásad sa v rámci prijímacieho konania overuje splnenie základných podmienok prijatia na štúdium tak, ako tieto vyplývajú z § 56 ZoVŠ a z vnútorných predpisov PEVŠ/FP PEVŠ.

B) Komisia pre prijímacie skúšky (ďalej aj ako „komisia“) zriadená podľa vnútorných predpisov fakulty, môže na základe žiadosti uchádzača alebo z podnetu dekana overiť plnenie tzv. ďalších podmienok prijatia na štúdium (podľa § 57 ZoVŠ) zo strany uchádzača dokumentárnym spôsobom, resp. navrhnúť dekanovi fakulty prijatie uchádzača na štúdium bez absolvovania prijímacej skúšky, ak má komisia za to, že

a) študijné výsledky uchádzača zo strednej školy (tzv. koncoročné vysvedčenia, príp. maturitné vysvedčenie) sú také, že tieto dostatočne preukazujú predpoklady a schopnosti uchádzača študovať v rámci 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore „právo“, pričom súvisiace kritériá (najmä relevantné vysvedčenia, relevantné predmety, resp. relevantný priemer známok) určí dekan fakulty

b) iné okolnosti viažuce sa k osobe uchádzača dostatočne odôvodňujú predpoklad, že tento disponuje aspoň minimálnymi schopnosťami potrebnými pre vysokoškolské štúdium v študijnom odbore „právo“, a to najmä s ohľadom na doterajšie –  preukázané pracovné skúsenosti uchádzača (napr. činnosť v Policajnom zbore, Ozbrojených silách Slovenskej republiky, činnosť správneho orgánu v rámci rozhodovania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb a pod.)

c) uchádzač listinnými dôkazmi v priebehu prijímacieho konania riadne preukázal, že má riadne ukončené aspoň vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa

d) z podkladov dodaných uchádzačom v rámci prijímacieho konania je možné ustáliť, že uchádzač spĺňa ďalšie podmienky prijatia na štúdium tak, ako boli tieto určené príslušným orgánom fakulty (napr. absolvovanie podstatnej časti štúdia v študijnom odbore „právo“ na právnickej fakulte, avšak bez získania vysokoškolského vzdelania – napr. zanechanie štúdia a pod.).