Fakulta práva

Ochrana informácií v osobitných režimoch verejného práva a možnosti jej zefektívnenia

Anotácia:

Právna ochrana informácií je problematikou rozsiahlou, rozmanitou a neustále aktuálnou. Ide o problematiku, ktorá podlieha permanentnému vývoju. V dnešnej dobe sú všetky spoločenské procesy závislé od informácií. Ide pritom často o citlivé informácie, ktorým právo priznáva určitú kvalitu ochrany. Osobitné miesto v právnej ochrane informácií zohráva ochrana informácií prostriedkami verejného práva, teda správneho práva, ústavného práva a trestného práva. Reálna situácia v úprave právnej ochrany informácií v uvedených právnych oblastiach nie je z pohľadu efektívnosti, opodstatnenosti, aplikačných problémov, ako aj z hľadiska vyváženosti medzi
právom na informácie a požiadavkami na ich ochranu v ucelenej podobe známa. K tomu pristupuje aj otázka súladu národnej úpravy právnej ochrany informácií v týchto právnych odvetviach z relevantnými medzinárodnoprávnymi úpravami, najmä požiadavkami legislatívy Európskej Únie. Odpovede na takto postavené otázky možno získať predovšetkým na základe aplikovaného vedeckého výskumu.

 

Riešitelia:

doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD, zodpovedný riešiteľ
doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., riešiteľka
doc. JUDr. Peter Polák, PhD., riešiteľ
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD., riešiteľ
PeaDr. Zuzana Kurucová, PhD., riešiteľka
JUDr. Andrej Karpát, PhD., riešiteľ
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. riešiteľka
JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD., riešiteľ
JUDr. Jozef Milučký, riešiteľ

 

 

Ústav verejného práva

Fakulta Práva PEVŠ

Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Vás pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 

 

Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného práva, ktorá sa uskutoční 11. októbra 2018 od 9:00 hod.

 

 

            Riešiteľský kolektív projektu APVV 16-0521 Ochrana informácií v osobitných režimoch verejného práva a možnosti jej zefektívnenia usporadúva I. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá si za cieľ kladie vytvorenie diskusnej platformy a prezentáciu vlastných výskumných záverov a námetov de lege ferenda k problematike možností ochrany informácií prostredníctvom rôznych nástrojov verejného práva (a jeho jednotlivých odvetví). V centre pozornosti stoja jednak možnosti ochrany informácií týmito prostriedkami, ale aj teoretické a aplikačné problémy, ktoré v tejto súvislosti vznikajú v užšom či širšom kontexte.

 

Cieľom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou je poukázať na aktuálnosť a živosť problematiky ochrany informácií v podmienkach modernej, silne a rýchlo sa rozvíjajúcej informačnej a technologickej spoločnosti a na možnosti, ktoré v tejto súvislosti poskytujú normy verejného práva (správneho práva i práva trestného). Okrem prezentácie vlastných vedeckých poznatkov, štúdií a názorov si organizátori kladú za cieľ vytvoriť diskusnú platformu k novým možnostiam ochrany informácií v kontexte ochrany fungovania a stability štátu.

 

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov vydaný v zahraničnom vydavateľstve s prideleným ISBN kódom, ktorý bude poštou distribuovaný účastníkom konferencie.

Záštitu nad priebehom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou prevzal prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

 

 Tešíme sa na Vašu účasť

 

 

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

                                                                                                  Dekan FP PEVŠ

                           Zodpovedný riešiteľ projektu

 

 

Vedecký a programový výbor konferencie:

Doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Doc. JUDr. Peter Polák, PhD.

Doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

Doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

Peadr. Zuzana Kurucová, PhD.

JUDr. Andrej Karpát, PhD.

 

 

Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický – bez  zabezpečenia tlmočenia.

 

 

Organizačné pokyny

 

Miesto konania konferencie:                         Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02

Bratislava

 

Dátum a čas konferencie:                             11. októbra 2018, v čase od 9:00 hod.

 

Záverečný termín na prihlásenie:                 e-mailom na adrese apvv16fp@gmail.com

najneskôr do 30.08.2018 (meno, priezvisko,

pôsobisko, názov príspevku); termín pre zaslanie príspevku: najneskôr do 30.09.2018 na rovnakú mailovú adresu

 

Pokyny pre spracovanie príspevku:               v úvode príspevku uveďte meno, priezvisko

a tituly autora, adresu pracoviska; názov

príspevku, abstrakt a kľúčové slová sa uvádzajú

v slovenskom alebo v českom jazyku

a v anglickom jazyku; nasleduje text príspevku

štandardne členený na úvod, jadro a záver,

zoznam použitej literatúry; poznámky pod

čiarou sa uvádzajú priebežne na každej strane.

 

Konferenčný poplatok sa nevyberá. Cestovné a ubytovacie náklady si hracia účastníci konferencie, náklady na občerstvenie a vydanie zborníka hradí organizátor.