Fakulta práva

Právo (online podpora)

Bakalárske štúdium práva s online podporou (v externej forme štúdia) je skvelá príležitosť, ako študovať právo z pohodlia domova.

Naučte sa orientovať v právnej oblasti, získajte nové vedomosti z histórie, jazykov, či európskych štruktúr online! Ako absolventi bakalárskeho stupňa štúdia nadobudnete znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovládate mechanizmus štátnych orgánov so zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Uplatniť sa môžete najmä v súdnictve, štátnej správe a samospráve.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce magisterské štúdium.

Nový modul online podpory zefektívni vaše štúdium a ušetrí váš čas. Študujte odbor právo moderným spôsobom, ktorý myslí na vaše potreby. Sledujte prednášky online z domu či práce a využívajte ďalšie výhody, ktoré modul ponúka. Kvalita štúdia a podmienky na jeho úspešné absolvovanie ostávajú bez zmeny.

Online podpora umožní, aby ste mohli získať všetky potrebné informácie cez online systém. K dispozícii vám budú aj všetky online zdroje PEVŠ, vrátane prístupu do knižnice, k elektronickým vedeckým databázam, právnemu informačnému systému C.H. BECK. Taktiež konzultácie svojich akademických a študijných otázok môžete vykonávať prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov.

 

Pre uchádzačov z Českej rebubliky

Absolventi fakulty práva získajú klasické slovenské právnické vzdelanie v odbore Právo s udelením titulov Bc. a Mgr. (prípadne JUDr.). V rámci výberových predmetov môžu získať potrebné znalosti aj z vybraných českých právnych disciplín. Absolventi odboru právo môžu následne po splnení zákonných podmienok príslušných komôr riadne vykonávať regulované povolania v oblasti práva (advokát, notár, sudca, exekútor, súdny úradník, atď.) na Slovensku a po splnení určitých podmienok aj v iných krajinách EÚ a to vrátane Českej republiky.

Pozn.: Uchádzač si vyberie v e-prihláške program so skratkou “B-ePRA” právo s poznámkou “ONLINE podpora”

 

Online prihláška tu!

 

 

Základné informácie

Študijný odbor: 3.4.1 Právo

Študijný program: Právo

Titul: Bc.

Doba štúdia: 4 roky

Forma štúdia: externá

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky:

20.9.2018

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 904 459 000

  1. Bez prijímacích pohovorov

Dekan fakulty PEVŠ môže rozhodnúť o prijatí uchádzača na štúdium už aj bez prijímacích pohovorov:

I. Ak uchádzač v termíne určenom harmonogramom splní formálne podmienky – najmä podanie elektronickej prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých príloh) a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie podľa tohto bodu vo výške 20 eur. Ak sú splnené požiadavky v zmysle Zásad prijímacieho konania

II. Ak uchádzač získal prvostupňové alebo druhostupňové vzdelanie v študijnom odbore príbuznom študijnému odboru „právo“v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte EU.

  1.  S prijímacími pohovormi

Obsah prijímacej skúšky:

písomný test – preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických a myšlienkových operácií. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov – 350 b.;

písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom alebo nemeckom jazyku). Maximálny možný počet dosiahnutých bodov – 200 b.

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov.

 

  1. Prijatie prestupom

Dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy môže na štúdium prijať uchádzača, ktorý má v čase podania žiadosti súčasne status riadneho študenta na inej fakulte práva (právnickej fakulte) v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej únie.

Študent o prestup žiada v písomnej forme a v lehote určenej vnútornými predpismi fakulty/školy. Vo výnimočných prípadoch môže dekan o žiadosti o prestup rozhodnúť aj neskôr, avšak najneskôr ku dňu začiatku akademického roka. K písomnej žiadosti o prijatie na štúdium na základe prestupu študent predkladá ďalšie dokumenty predpísané internými predpismi fakulty/školy. Súčasne so žiadosťou o prestup môže študent požiadať dekana fakulty o uznanie skúšok absolvovaných na inej fakulte práva (právnickej fakulte) a o zaradenie na štúdium do príslušného ročníka – na základe uznaných skúšok a kreditov – podľa vnútorných predpisov fakulty/školy.