Konferencia Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia

Konferencia Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia

Dňa 20.apríla sa v aule Maxima na Fakulte práva PEVŠ uskutoční konferencia s názvom Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia. Cieľom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou je poukázať na aktuálnosť domáceho násilia z pohľadu kriminologického, ako aj z pohľadu právneho a v širšom kontexte (z pohľadu vyšetrovacej praxe, z pohľadu psychológie, práce s obeťami a pod.). Okrem prezentácie vlastných vedeckých poznatkov, štúdií a názorov si organizátori kladú za cieľ vytvoriť diskusnú platformu k možnostiam riešenia tohto negatívneho spoločenského fenoménu v súčasnosti.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov vydaný v zahraničnom vydavateľstve s prideleným ISBN kódom, ktorý bude poštou distribuovaný účastníkom konferencie. Záštitu nad priebehom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou prevzal prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

<<< Späť