Pozvánka na konferenciu: Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného práva

Pozvánka na konferenciu: Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného práva

Ústav verejného práva

Fakulta práva PEVŠ

Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Vás pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 

Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného práva,

ktorá sa uskutoční 11. októbra 2018 od 9:00 hod.

 

            Riešiteľský kolektív projektu APVV 16-0521 Ochrana informácií v osobitných režimoch verejného práva a možnosti jej zefektívnenia usporadúva I. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá si za cieľ kladie vytvorenie diskusnej platformy a prezentáciu vlastných výskumných záverov a námetov de lege ferenda k problematike možností ochrany informácií prostredníctvom rôznych nástrojov verejného práva (a jeho jednotlivých odvetví). V centre pozornosti stoja jednak možnosti ochrany informácií týmito prostriedkami, ale aj teoretické a aplikačné problémy, ktoré v tejto súvislosti vznikajú v užšom či širšom kontexte.

 

Cieľom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou je poukázať na aktuálnosť a živosť problematiky ochrany informácií v podmienkach modernej, silne a rýchlo sa rozvíjajúcej informačnej a technologickej spoločnosti a na možnosti, ktoré v tejto súvislosti poskytujú normy verejného práva (správneho práva i práva trestného). Okrem prezentácie vlastných vedeckých poznatkov, štúdií a názorov si organizátori kladú za cieľ vytvoriť diskusnú platformu k novým možnostiam ochrany informácií v kontexte ochrany fungovania a stability štátu.

 

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov vydaný v zahraničnom vydavateľstve s prideleným ISBN kódom, ktorý bude poštou distribuovaný účastníkom konferencie.

Záštitu nad priebehom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou prevzal prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

 

 Tešíme sa na Vašu účasť

  doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Dekan FP PEVŠ

Zodpovedný riešiteľ projektu

 

 

Vedecký a programový výbor konferencie:

Doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Doc. JUDr. Peter Polák, PhD.

Doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

Doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

Peadr. Zuzana Kurucová, PhD.

JUDr. Andrej Karpát, PhD.

 

Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický – bez  zabezpečenia tlmočenia.

 

Organizačné pokyny

Miesto konania konferencie:                        Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Dátum a čas konferencie:                             11. októbra 2018, v čase od 9:00 hod.

Záverečný termín na prihlásenie:               e-mailom na adrese apvv16fp@gmail.com

najneskôr do 30.08.2018 (meno, priezvisko, pôsobisko, názov príspevku);

Termín pre zaslanie príspevku:                   najneskôr do 30.09.2018 na rovnakú mailovú adresu

Pokyny pre spracovanie príspevku:

v úvode príspevku uveďte meno, priezvisko a tituly autora, adresu pracoviska; názov príspevku, abstrakt a kľúčové slová sa uvádzajú v slovenskom alebo v českom jazyku a v anglickom jazyku; nasleduje text príspevku štandardne členený na úvod, jadro a záver, zoznam použitej literatúry; poznámky pod čiarou sa uvádzajú priebežne na každej strane.

Konferenčný poplatok sa nevyberá. Cestovné a ubytovacie náklady si hracia účastníci konferencie, náklady na občerstvenie a vydanie zborníka hradí organizátor.

 

Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného práva

<<< Späť