Fakulta práva

Športové právo

Od Akademického roka 2017/18 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule v zvolenom akreditovanom študijnom programe navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v zameraní. Všeobecne vzdelanie v študijnom odbore PRÁVO si študenti, pokiaľ chcú, môžu obohatiť aj voľbou zamerania podľa svojho záujmu, pričom všetky ponúkané sú odrazom súčasných potrieb na trhu právnických profesií.

Zameranie Športové právo

Stupeň v rámci ktorého sa zameranie aplikuje:

Stručná charakteristika zamerania:

Faktická neexistencia komplexnej právnej regulácie športovej agendy v SR, resp. roztrieštenosť právnej úpravy, spôsobila nezáujem právnej vedy o toto veľmi špecifické právne odvetvie, resp. subsystém právneho poriadku. Uvedené sa však začína meniť, a to najmä v súvislosti s prijatím a implementáciou zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. vykonávacích predpisov k obom zákonom. Začína sa klásť väčší dôraz na ochranu zdravia športovcov, antidopingovú politiku, bezpečnosť športových podujatí a stanovenie ich súvisiacich pravidiel a i. Čoraz väčší priestor v aplikačnej praxi získava agenda športových sporov, ako aj právne vzťahy štátu k športovcom, športovým zväzom a pod. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy reflektuje tieto dynamické zmeny v pohľade na právo v oblasti športu, a preto študentom ponúka zameranie, ktoré by malo vyvážiť doterajší nedostatok absolventov znalých problematiky, no predovšetkým tém súvisiacich s aplikáciou práva a praxe. Navyše predmetné zameranie môže byť veľmi atraktívnym doplnkom všeobecného študijného programu právo, najmä pre tých, ktorí sa aktívne venujú športu a premýšľajú nad prepojením svojich športových aktivít s budúcou právnickou profesiou.

Vybrané tematické oblasti inkorporované do výučby v rámci predmetného zamerania:

a) Športové organizácie/zväzy/kluby – právny režim ich vzniku, činnosti, agenda
b) Športovec – pojem, vymedzenie, práva a povinnosti, kategórie
c) Športová reprezentácia SR
d) Záväzkové vzťahy v športe
e) Športové spory a právny režim ich riešenia
f) Médiá a šport – vysielacie práva a i.
g) Sponzoring v športe
h) Dobrovoľníctvo v športe
i) Dane a odvody v športe
j) Organizovanie verejných športových podujatí
k) Negatívne javy v športe – divácke násilie, doping, tzv. match-fixing a i.
l) Deliktuálne otázky v športe
m) Financovanie športu
n) Orgány verejnej správy na úseku športovej agendy
o) Kontrolné mechanizmy v športe
p) IS športu
q) Športoví odborníci – status, vzdelávanie
r) Činnosť sprostredkovateľov v športe

Subjekty participujúce na zameraní:

g) odborníci z praxe – najmä právnici športových zväzov (primárne Slovenský futbalový zväz), lekári – špecialisti, členovia kontrolných orgánov, členovia orgánov na riešenie sporov, advokáti špecializujúci sa na športovú agendu, hlavný kontrolór športu SR, subjekty participujúce na tvorbe príslušnej právnej úpravy – odborné inštitúcie (najmä zástupcovia Učenej právnickej spoločnosti) a pod.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Úspešným absolventom predmetného zamerania bude po ukončení štúdia odovzdaný certifikát o absolvovaní zamerania, ktorý potvrdzuje schopnosti a orientáciu absolventa v prierezovej právnej úprave športových vzťahov, v relevantnej judikatúre s aplikáciou práva napríklad v oblasti hospodársko-súťažného, občianskeho, resp. obchodného záväzkového práva i pravidiel medzinárodných a národných športových zväzov a i.

Iné:

Fakulta práva PEVŠ vybraným študentom umožní participáciu na praktickej stáži u jedného z partnerov FP PEVŠ v rámci predmetného zamerania.