Fakulta práva

Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestných činov prostredníctvom informačno-technických prostriedkov

Zoznam riešiteľov

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
JUDr. PhDr. Jozef Medelský, PhD.
JUDr. Peter Šamko
JUDr. Barbora Tallová
JUDr. Ing. Henrich Gaulieder

 

Cieľ vedeckovýskumnej úlohy

Navrhnutie uceleného riešenia vo vzťahu k právnej úprave (trestnoprocesnej i mimoprocesnej) ITP a rovnako tak aj vo vzťahu k príslušnej aplikačnej praxi. Riešenie problematických otázok, ktoré v súvislosti s právnou úpravou použitia týchto prostriedkov vznikajú a rovnako tak aj problémov, ktoré sa vynárajú v aplikačnej praxi, si vyžaduje ucelené, systematické a koncepčné riešenie. Tieto problémy nie je možné riešiť cestou sledu čiastkových, často nesystematických, nedôsledných krokov v podobe parciálnych novelizácií. Práve takéto ucelené, systematické a dôsledné riešenie problému odhaľovania a dokazovania trestnej činnosti za pomoci ITP bude výstupom nasledujúceho výskumu.

 

Podujatia

Konferencia: Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Konferencia: Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy

Výstupy

 

 1. Tittlová, M. The nature (character) of the information technology in criminal proceedings. In. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2016, s. 1528- 153
 2. ZÁHORA, J. Použitie záznamu získaného odpočúvaním ako dôkazu v inej trestnej veci. In. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 162 – 174
 3. IVOR, J. Monitorovanie kamerovým systémom ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní. In. ROMŽA, S. Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2017, s. 9-20
 4. ZÁHORA, J. Používanie informačno-technických prostriedkov podľa Trestného poriadku vs. zákona o ochrane pred odpočúvaním. In. ROMŽA, S. Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, s. 38 – 53
 5. TITTLOVÁ, M. Vybrane aplikačne problémy vyhotovovania obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov v slovenskom trestnom konaní. In. Forenzní vědy, právo, kriminalistika č. 1/2017 s. 62 – 71.
 6. IVOR, J. Monitorovanie obydlia kamerovým systémom a jeho využitie pre účely trestného konania. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 82 – 90
 7. MEDELSKÝ, J. Historický exkurz odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 168 – 181
 8. TITTLOVÁ, M. Teoretické a praktické problémy odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky v trestnom konaní. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 182 – 197
 9. TALLOVÁ, B. Využitie trestno-procesného inštitútu odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky pri dokazovaní trestnej činnosti právnických osôb. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 247 – 260.
 10. ŠIRILOVÁ, M. Aktuálne problémy vyhotovovania obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov v trestnom konaní. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 261 – 267.
 11. ZÁHORA, J. Využitie informácií získaných prostredníctvom ITP v „netrestnej veci“. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 276 – 284.
 12. TITTLOVÁ, M. IT Support and Opportunities of Protection of Fundamental Human Rights in Slovak Criminal Proceeding. In. Науковий вісник Ужгородського національного університету, Ужгород 2017, s. 109 – 115
 13. ŠAMKO, P. Aplikačné problémy pri vyhotovovaní obrazových záznamov zo sledovania osôb alebo vecí. In. Zo súdnej praxe 1/2017, s. 10 – 13.
 14. ŠAMKO, P. Zákonnosť a použiteľnosť dôkazov v trestnom konaní získaných utajovanou činnosťou detektívnej služby. In. Zo súdnej praxe 3/2017, s. 105 – 112.
 15. Ivor, P. Polák, J. Záhora: Trestné právo procesné 1. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. – 488 s. [ 31 AH]. ISBN 978-80-8168-593-4.
 16. TITTLOVÁ, M. Zadržanie a otvorenie zásielok v trestnom konaní. In.: Aktuálne otázky správneho a trestného práva, zborník príspevkov z vedeckej konferencie 3. máj 2016, Paneurópska vysoká škola, Bratislava 2016, s. 172 – 177.
 17. IVOR, J. Findings of Fact Without Reasonable Doubt. In. Ivor, J., Jelínek, J. et al. Principles of Modern Criminal Procedure. Budapest : Wolters Kluwer, 2017, s. 9 – 40.

 18. ZÁHORA, J. Covert Investigation. In. Ivor, J., Jelínek, J. et al. Principles of Modern Criminal Procedure. Budapest : Wolters Kluwer, 2017, s. 159 – 175.

 19. TITTLOVÁ, M. Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní a garancie ochrany dotknutých základných ľudských práv. In: Teória a prax vyšetrovania – interdisciplinárne aspekty : zborník vedeckých prác. – Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017. – ISBN 9788080547097. – S. 305-315.

 20. TITTLOVÁ, M. Možnosti použitia informačno-technických prostriedkov v neprocesnej rovine. In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z 5. ročníka interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. – Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017. s. 289-294.

 21. IVOR, J. VAŠKO, A. Антитеррористические меры в уголовном праве Словацкой республики. In. Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Москвa: Московский государственный юридический университет, 2018, s. 5312 – 536.

 22. IVOR, J. Protiteroristický balíček v slovenskom trestnom práve. In. Jelinek, J. a kol.   Terorismus – základní otázky trestního práva a kriminologie. Praha: Leges 2017, s. 66 – 76

 23. ZÁHORA, J. Limity zásahov do práva na súkromie pri odhaľovaní a vyšetrovaní terorizmu. In. Jelinek, J. a kol.   Terorismus – základní otázky trestního práva a kriminologie. Praha: Leges 2017, s. 77 – 89

 24. ZÁHORA, J. Uplatňovanie zásady primeranosti a zdržanlivosti pri využívaní informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní v Slovenskej republike. In. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 29-39. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8930

 25. ZÁHORA, J. Ochrana obetí trestných činov ako súčasť trestnej politiky. In. IVOR, J. (ed.) Kriminológia ako súčasť trestnej politiky. Praha: Leges 2018, s. 295 – 310.

 26. ZÁHORA, J. Odôvodňovanie príkazov na používanie informačno-technických prostriedkov. In. DESET, M. Informácie dôležité pre trestné konanie.  Praha: Leges 2017, s. 11 – 24.

 27. ZÁHORA, J. Minimálne záruky pre tajné sledovanie štátnymi orgánmi. In. Justičná revue č. 3/2018, s. 335 – 349.

 28. MEDELSKÝ, J. Slovenská a česká úprava informačno-technických prostriedkov. In. Paneurópske právnické fórum. Zborník príspevkov v z konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Paneurópska vysoká škola 2017, s. 245 – 261.

 29. MEDELSKÝ, J. External control of the Police force in the Slovak Republic and the Czech Republic. In. Právni rozpravy 2018. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 37 – 45.

 30. IVOR, J. Záznam z kamerového systému ako dôkaz v trestnom konaní.   In. Kalvodová, V., Fryšták, M., Provazník, J. (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova univerzita, 2018.  ISBN 978-80-210-8921-1, s. 165-180.

 31. ZÁHORA, J. Metamorfózy európskeho trestného práva.  In. Kalvodová, V., Fryšták, M., Provazník, J. (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu : pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova univerzita, 2018.   ISBN 978-80-210-8921-1, s. 511-523.

 32. IVOR, J. Európsky vyšetrovací príkaz za účelom odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky.  In. Košické dni trestného práva : Perspektívy vývoja európskeho trestného práva : 1. Košické dni trestného práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – ISBN 978-80-8152-613-8, s. 9 – 14

 33. ZÁHORA, J. Perspektívy spolupráce medzi členskými štátmi pri zabezpečovaní dôkazov v Európskej únii. In. Košické dni trestného práva : Perspektívy vývoja európskeho trestného práva : 1. Košické dni trestného práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – ISBN 978-80-8152-613-8, s. 57 – 70.

 34. IVOR, J. Monitorovanie kamerovým systémom ako efektívny dôkazný prostriedok. In. In. JELÍNEK, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Nakladatelství Leges, 2018. – ISBN 978-80-7502-287-5, s. 283-299.

 35. ZÁHORA, J. Vzájomná prípustnosť dôkazov získaných odpočúvaním v Európskej únii. In. JELÍNEK, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Nakladatelství Leges, 2018. – ISBN 978-80-7502-287-5, s. 300-313.

 36. MEDELSKÝ, J. Prostriedky boja proti vojenským a nevojenským hrozbám. In. Vojenské a nevojenské hrozby súčasnej Európskej únie. Recenzovaný vedecký zborník. Bratislava: Central European Education Institute, 2017, s.  39-61.

 37. Záhora, J. et al. Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní. Bratislava: Wolters Kluwer 2018

 38. ZÁHORA, J. Zaisťovanie digitálnych dôkazov v cezhraničných situáciách. In. Časopis pro právní vědu a praxi, XXVII, 1/2019: 49–63; https://doi.org/10.5817/CPVP2019-1-3

 39. Záhora, J. Electronic Monitoring of Criminal Sanctions. In. Sanction under Criminal law. Budapest: Wolters Kluver 2019, s. 75 – 97.

 40. ZÁHORA, J. Zásady ukladania trestov právnickým osobám. In. ČENTÉŠ, J., KURILOVSKÁ, L., HANGÁČOVÁ, N. a kol. Sankcie. Bratislava: Wolters Kluver 2017, s. 372 – 386.

 41. ZÁHORA, J. Základné zásady ochrany a podpory obetí. In. Poškodený trestným činom a obete trestných činov, možnosti posilňovania ich procesných oprávnení. Košice UPJŠ 2018, s. 44 – 52.

 42. ZÁHORA, J. Historický vývoj tajného sledovania orgánmi verejnej moci na území Slovenskej republiky. In. Vývojové determinanty práva v Slovenskej republike : zborník príspevkov z vedeckej konferencie; Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2018. s. 165-174.

 43. IVOR, J:, KOLLA, E. Záznam z autokamery ako dôkaz v trestnom konaní. In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 92-108.

 44. ŠAMKO, P. Skutočne možno použiť v trestnom konaní nezákonné dôkazy získané súkromnými osobami? In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 115-128.

 45. TITTLOVÁ, M. Povoľovací mechanizmus vo vzťahu k ITP. In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 173-186.

 46. MEDELSKY, J. Trestnoprávne prostriedky boja proti kybernetickým hrozbám. In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 187-195.

 47. ŠEBESTOVÁ-ŠIRILOVÁ, M. Oznámenie o odpočúvaní a zničenie záznamu telekomunikačnej prevádzky. In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 211-224.

 48. TALLOVÁ, B. Preskúmanie zákonnosti vydaného príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 215-238.

 49. ZÁHORA, J. Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov – úvahy de lege ferenda. In. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4. apríla 2019; Praha: Nakladatelství Leges, 2019. s. 259-267.

 50. IVOR, J. Neoprávnený obrazový a zvukový záznam a jeho trestnoprávne aspekty. In. Jelínek, J. a kol. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku Praha: Nakladatelství Leges, 2019, s. 472-479.

 51. ZÁHORA, J. Trestnoprávna ochrana súkromia v českých a slovenských súvislostiach. In. Jelínek, J. a kol. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku Praha: Nakladatelství Leges, 2019, s. 480-492

 52. IVOR, J. Záznam z kamerového systému ako efektívny dôkazná prostriedok súčasnosti a budúcnosti. In. In: In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est: pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc. k 65. narodeninám spojená s medzinárodnou vedeckou konferenciou. Krakov (Poľsko) : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019. – ISBN 978-83-8111-156-0, s. 109-122.

 53. ZÁHORA, J. Revízia príkazu na použitie informačno-tchnických prostriedkov. Aktuálne otázky trestného práva. In: In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est: pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc. k 65. narodeninám spojená s medzinárodnou vedeckou konferenciou. Krakov (Poľsko) : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019. – ISBN 978-83-8111-156-0, s. 123-139.

 54. Jelínek, J., Záhora, J. et al. Sanction under Criminal law. Budapest: Wolters Kluver 2019.

 55. Šamko, P. Získanie prístupu k osobným údajom týkajúcich sa dynamickej IP adresy. In. Právne listy. [online] Prístupné na internete http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a733-ziskanie-pristupu-k-osobnym-udajom-tykajucich-sa-dynamickej-ip-adresy

 56. Šamko, P. O policajnej neodbornosti pri vykonávaní procesných úkonov. In. Právne listy. [online] Prístupné na internete http://www.pravnelisty.sk/clanky/a774-o-policajnej-neodbornosti-pri-vykonavani-procesnych-ukonov

 57. Šamko, P. K zákonnosti použitia dôkazov získaných podľa zákona č. 166/2003 Z.z. a Radbruchova formula. In. Právne listy. [online] Prístupné na internete http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a771-k-zakonnosti-pouzitia-dokazov-ziskanych-podla-zakona-c-166-2003-z-z-a-radbruchova-formula

 58. Šamko, P. Legalizácia príjmu z trestnej činnosti a uloženie finančných prostriedkov na bankovom účte (aplikačné problémy). In. Právne listy. [online] Prístupné na internete http://www.pravnelisty.sk/clanky/a782-legalizacia-prijmu-z-trestnej-cinnosti-a-ulozenie-financnych-prostriedkov-na-bankovom-ucte-aplikacne-problemy

 59. ZÁHORA, J. Ad „zmeny v ukladaní a výkone trestov“. In. Justičná revue, č. 5/2020, s. 649 – 667.

 60. ZÁHORA, J. Európsky vyšetrovací príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. In. Justičná revue č. 8-9/2020, s. 986 – 999.

 61. ZÁHORA, J. Reflexie o aplikácii materiálneho korektívu pri prečinoch podplácania; Justičná revue, č. 10/2020, s. 1149 – 1162.

 62. ZÁHORA, J. Potrebujeme nový trestný čin – „Femicide“? In: Časopis pro právní vědu a praxi. č. 1/2020, s. 21-35.

 63. ZÁHORA, J. Je aplikácia materiálneho korektívu pri prečine podplácania skutočne neprípustná? In. Právne a ekonomické aspekty korupcie. Bratislava: Wolters Kluver 2019, s. 67 – 83.

 64. ZÁHORA, J. Prípustnosť súkromnej nahrávky v trestnom konaní. In. Zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 14. – 15. februára 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019. s. 47 – 58.

 65. ZÁHORA, J. Potrebujeme špeciálne dôkazné prostriedky na odhaľovanie a vyšetrovanie extrémizmu? In Vráblová, M. (ed.). Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2019, s. 374 – 398.

 66. IVOR, J. Záznam kamerového systému ako dôkaz v trestnom konaní. In. Trestní právo a právní stát. Plzeň: Aleš Čenek 2019, s. 35 – 51.

 67. ZÁHORA, J. Prípustnosť dôkazov získaných tajným sledovaním. In. Trestní právo a právní stát. Plzeň: Aleš Čenek 2019, s. 144 – 162.

 68. ZÁHORA, J. Princípy legality, legitimity a proporcionality pri odpočúvaní telekomunikačnej prevádzky. In: Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2020, s. 255-266.

 69. ZÁHORA, J., JELÍNEK, J. et al. Current tendencies in criminal law of the European union. Budapest: Wolters Kluwer, 2020. 198 s.

 70. ZÁHORA, J., TALLOVÁ, B. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Praha: Nakladatelství Leges, 2020. 421 s.

 71. Tittlová, M. Možnosti využitia elektronického monitoringu v podmienkach výkonu trestu. In: Resocializácia odsúdených a jej perspektívy 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, 2020.  ISBN 978-80-972856-5-4, s. 118-134 

 72. Ivor, J.; Kurucová, Z. Video records in criminal proceedings from the aspect of European and national legislation. In: Current tendencies in criminal law of the European Union 1. vyd.  Budapest: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer Hungary, 2020.  ISBN 978-963-295-936-8, s. 91-115

 73. Záhora, J. Judicial Cooperation in Obtaining Electronic Evidence. In: Current tendencies in criminal law of the European Union Budapest: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer Hungary, 2020.  ISBN 978-963-295-936-8, s. 14-32

 74.  Tittlová, M. Protection of Financial Interests of the European Union in the Slovak Republic. In: Current tendencies in criminal law of the European Union [textový dokument. 1. vyd. Budapest: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer Hungary, 2020. ISBN 978-963-295-936-8, s. 136-192

 75. Tittlová, M. Providing information from criminal proceedings in the Czechoslovak context. In: Protection of fundamental rights and freedoms in criminal procedure. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2020.  ISBN 978-80-7502-449-7. s. 142-155

 76. Záhora, J. Preskúmanie zákonnosti príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. In: Pocta Jiřímu Jelínkovi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-464-0, s. 473-480

 77. Tittlová, M. Poskytovanie informácií o trestnom konaní. In: Pocta Jiřímu Jelínkovi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-464-0, s. 449-458

 78. Záhora, J. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky v cezhraničných situáciách. In: Aktuální otázky trestního zákonodárství s akcentem na přípravné řízení: věnováno památce doc. JUDr. Františka Novotného, CSc., dr. h. c.. 1. vyd. – Praha : Policejní akademie České republiky, 2020. ISBN 978-80-7251-512-7, s. 59-64 

 79. Tittlová, M. Poskytovanie informácií z trestného konania v československých súvislostiach. In: Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení  1. vyd. – Praha: Nakladatelství Leges, 2020. (Teoretik).  ISBN 978-80-7502-444-2, s. 468-480 

 80. Ivor, J., Polák, P., Záhora, J. Trestné právo procesné 1: Všeobecná časť. Bratislava: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. 595 s. ISBN 978-80-571-0332-5.