Fakulta práva

Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestných činov prostredníctvom informačno-technických prostriedkov

Zoznam riešiteľov

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
JUDr. PhDr. Jozef Medelský, PhD.
JUDr. Peter Šamko
JUDr. Barbora Tallová
JUDr. Ing. Henrich Gaulieder

 

Cieľ vedeckovýskumnej úlohy

Navrhnutie uceleného riešenia vo vzťahu k právnej úprave (trestnoprocesnej i mimoprocesnej) ITP a rovnako tak aj vo vzťahu k príslušnej aplikačnej praxi. Riešenie problematických otázok, ktoré v súvislosti s právnou úpravou použitia týchto prostriedkov vznikajú a rovnako tak aj problémov, ktoré sa vynárajú v aplikačnej praxi, si vyžaduje ucelené, systematické a koncepčné riešenie. Tieto problémy nie je možné riešiť cestou sledu čiastkových, často nesystematických, nedôsledných krokov v podobe parciálnych novelizácií. Práve takéto ucelené, systematické a dôsledné riešenie problému odhaľovania a dokazovania trestnej činnosti za pomoci ITP bude výstupom nasledujúceho výskumu.

 

Podujatia

Konferencia: Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

 

Výstupy

 

 1. Tittlová, M. The nature (character) of the information technology in criminal proceedings. In. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2016, s. 1528- 1537
 2. ZÁHORA, J. Použitie záznamu získaného odpočúvaním ako dôkazu v inej trestnej veci. In. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 162 – 174
 3. IVOR, J. Monitorovanie kamerovým systémom ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní. In. ROMŽA, S. Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2017, s. 9-20
 4. ZÁHORA, J. Používanie informačno-technických prostriedkov podľa Trestného poriadku vs. zákona o ochrane pred odpočúvaním. In. ROMŽA, S. Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, s. 38 – 53
 5. TITTLOVÁ, M. Vybrane aplikačne problémy vyhotovovania obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov v slovenskom trestnom konaní. In. Forenzní vědy, právo, kriminalistika č. 1/2017 s. 62 – 71.
 6. IVOR, J. Monitorovanie obydlia kamerovým systémom a jeho využitie pre účely trestného konania. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 82 – 90
 7. MEDELSKÝ, J. Historický exkurz odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 168 – 181
 8. TITTLOVÁ, M. Teoretické a praktické problémy odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky v trestnom konaní. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 182 – 197
 9. TALLOVÁ, B. Využitie trestno-procesného inštitútu odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky pri dokazovaní trestnej činnosti právnických osôb. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 247 – 260.
 10. ŠIRILOVÁ, M. Aktuálne problémy vyhotovovania obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov v trestnom konaní. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 261 – 267.
 11. ZÁHORA, J. Využitie informácií získaných prostredníctvom ITP v „netrestnej veci“. In. Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s. 276 – 284.
 12. TITTLOVÁ, M. IT Support and Opportunities of Protection of Fundamental Human Rights in Slovak Criminal Proceeding. In. Науковий вісник Ужгородського національного університету, Ужгород 2017, s. 109 – 115
 13. ŠAMKO, P. Aplikačné problémy pri vyhotovovaní obrazových záznamov zo sledovania osôb alebo vecí. In. Zo súdnej praxe 1/2017, s. 10 – 13.
 14. ŠAMKO, P. Zákonnosť a použiteľnosť dôkazov v trestnom konaní získaných utajovanou činnosťou detektívnej služby. In. Zo súdnej praxe 3/2017, s. 105 – 112.
 15. Ivor, P. Polák, J. Záhora: Trestné právo procesné 1. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. – 488 s. [ 31 AH]. ISBN 978-80-8168-593-4.
 16. TITTLOVÁ, M. Zadržanie a otvorenie zásielok v trestnom konaní. In.: Aktuálne otázky správneho a trestného práva, zborník príspevkov z vedeckej konferencie 3. máj 2016, Paneurópska vysoká škola, Bratislava 2016, s. 172 – 177.