Fakulta práva

Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia

Správa k APVV 15-0644, 06.07.2016

Správa k APVV 15-0644, 25.11.2016

Správa k APVV 15-0644, 27.01.2017

Správa k APVV 15-0644, 22.02.2017

Správa k APVV 15-0644, 12.06.2017

Správa k APVV 15-0644, 04.09.2017

Správa k APVV 15-0644, 13.12.2017

 

Pozvánka:

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia
20. apríla 2017 (štvrtok) o 9:00 hod.

 

Na stiahnutie:

KRIMINOLOGICKÉ MOŽNOSTI RIEŠENIA DOMÁCEHO NÁSILIA Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017 – Obálka

K problematike domáceho násilia (teoretické východiská a úvahy de lege ferenda aj v kontexte násilnej kriminality)
JUDr. Ján MIŠKEJE, JUDr. Miloš MIŠKEJE – Bratislava, 2021


Výstupy členov riešiteľského kolektívu:

Medelská, Z.: Domáce násilie páchané v rámci národnostných menšín. Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie – zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, APZ, 27.10.2016., s. 

Medelská, Z.: Vývoj inštitútov ochrany pred domácim násilím s poukázaním vplyvu angloamerickej právnej kultúry. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Dny práva 2016, Brno, vydané v roku 2017, s.

Medelská, Z.: Civil remedies on domestic violence in the Slovak republic. Medzinárodná vedecká konferencia Právni rozpravy 2017. s.

Medelská, Z.: Netrestnoprávne inštitúty riešenia domáceho násilia. In: POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 245-262.

KLIMEK, L.: Vzájomné uznávanie alternatívnych sankcií v Európskej únii. In: STRÉMY, T. (ed.): Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha : Leges, 2017, s. 308-319.

KLIMEK, L.: Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-105/03 – Pupino: postavenie obetí v trestnom konaní – ochrana zraniteľných osôb – výsluch maloletých svedkov. In: POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 375-387.

M.Tittlová: Pojem a znaky domáceho násilia. In: POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s.18-29


Tittlová: The consequences of domestic violence against women I. / Marcela Tittlová.
In: Prykarpatskyj jurydyčnyj visnyk : zbirnyk naukovych prac. – ISSN 2305-0314. – Vypusk 5(14) (2016), s. 119-124.

Tittlová: The consequences of domestic violence against women II. In: Verchovenstvo prava ta pravova deržava : materialy mižnarodnoji naukovo-praktičeskoji konferenciji. – Užgorod : Užgorodskij nacionaľnyj univeristet, 2017. – ISBN 9789669163523 s. 229-235

Tittlová: Domestic Violence against seniors. In: Verchovenstvo prava ta pravova deržava : materialy mižnarodnoji naukovo-praktičeskoji konferenciji. – Užgorod : Užgorodskij nacionaľnyj univeristet, 2017. – ISBN 9789669163523 s. 243-246

M. Tittlová:  Domestic violence from the perspective of European and international documents / Marcela Tittlová. In: Právní rozpravy 2017 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. – ISBN 9788087952184. – S. 71-77 [CD-ROM].

Talapka: Páchatelia domáceho násilia. In POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s.453 – 464.

Papáček: Základné formy domáceho násilia. POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s.465-476.

Erdöšová: Domáce násilie v štrasburskej reflexii, alebo o zlyhaní nášho systému ochrany obetí. Krátke zamyslenie nad dvomi prípadmi. In POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s.153 – 161.

Polák, P.: Pomoc obetiam domáceho násilia. In: POLÁK, P. et TITTLOVÁ, M. (ed.) Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s.179-205.

Polák, P., Talapka, M.: Prípustnosť využitia dôkazov získaných použitím informačno – technických prostriedkov pre trestné konanie. In Zborník príspevkov z konferencie ,,Teoretické a praktické problémy využívania ITP v trestnom konaní“, celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná 23. marca 2017 Fakultou práva PEVŠ v Bratislave, 23.3.2017

Polák, P.: Nemo tenetur se ipsum accusare” as a legal principle. In Legal princip Criminal Law. Wolters Kluwer: Budapešť, 2017.