doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb

doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb


Žiadosť v odbore Medzinárodné právo, podaná 24. októbra 2022, interná uchádzačka

Životopis

Najvýznamnejšie vedecké práce

 

Predseda komisie:

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., profesor, medzinárodné právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, externý/zahraničný

 

Členovia komisie:

prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD., profesor, medzinárodné právo, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, externý/domáci

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., profesor, medzinárodné právo, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, externý/domáci

prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., profesor, medzinárodné právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, externý/zahraničný

 

Oponenti:             

prof. Dr. Király Miklós, profesor, medzinárodné právo, Fakulta práva a politických vied, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti, externý/zahraničný

prof. Dr. Csongor István Nagy, profesor, medzinárodné právo,  Fakulta práva a politických vied Univerzity v Segedíne, externý/zahraničný

prof. Vasilka Sančin, PhD. profesorka, medzinárodné právo, Právnická fakulta Univerzity v Ľubľane, externá/zahraničná

 

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty práva PEVŠ

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Fakulty práva PEVŠ

 

Konanie skončené dňa 27. marca 2023 v zmysle § 6 ods. 2 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, neschválením návrhu inauguračnej komisie Vedeckou radou Fakulty práva PEVŠ.

Uchádzač môže opätovne predložiť žiadosť o vymenovanie za profesora najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa rozhodnutia VR fakulty (čl. 20 ods. 1 smernice č. 4/2013 Zásady habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov na Paneurópskej vysokej škole).