doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb

doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb


Žiadosť o vymenúvacie konanie v odbore Medzinárodné právo, podaná 11. septembra 2020, interná uchádzačka

Prerušenie konania na odstránenie nedostatkov: od 10. novembra 2020

Konanie skončené dňa 10. novembra 2021 v zmysle § 5 ods. 4 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Životopis

Najvýznamnejšie vedecké práce