Fakulta ekonómie a podnikania

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Funkcia: Dekan, vedúci Ústavu medzinárodného podnikania

Pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: tomas.dudas@paneurouni.com


Dudáš

Doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. absolvoval svoje vysokoškolské štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1999 s vyznamenaním v študijnom odbore hospodárska diplomacia. V rokoch 1999 – 2001 úspešne absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia na Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva Právnickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2005 na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave úspešne obhájil svoju doktorandskú dizertačnú prácu s názvom Priame zahraničné investície v strednej a východnej Európe. V rokoch 2005 – 2006 absolvoval študijný program Centra pre európsku politiku s názvom Brány Európy otvorené, ktoré bolo zamerané na oblasť Európskej únie a integračných procesov. V roku 1999 nastúpil na Ekonomickú univerzitu v Bratislave ako asistent a dodnes spolupracuje s Fakultou medzinárodných vzťahov tejto univerzity. V rokoch 2000 – 2001 spolupracoval s Úradom vlády SR na expertnej úrovni v oblasti euromeny a výsledkom tejto spolupráce bola publikácia EURO a Slovensko. V rokoch 2002 – 2006 spolupracoval s Univerzitou Corvinus v Budapešti, keď pôsobil ako externý spolupracovník na Podnikovohospodárskej fakulte v Komárne. V rokoch 2005 – 2010 spolupracoval ako externý vyučujúci s Ekonomickou fakultou Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. V roku 2009 nastúpil na Fakultu ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, kde dodnes pôsobí ako docent a dekan fakulty.

V rokoch 2007 – 2010 spolupracoval s Inštitútom pre ekonomické a hospodárske reformy, keď bol členom expertnej skupiny projektu HESO. V rokoch 2008 – 2011 bol koordinátorom Centra severoamerických štúdií na Ekonomickej univerzite a významne sa podieľal na rozvoji tohto centra. V roku 2015 spolupracoval na príprave prestížnej publikácie Global Competitiveness Report. Počas svojej vedecko-pedagogickej kariéry uskutočňoval aktívnu vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, keď ťažiskom jeho doterajšej vedecko-výskumnej aktivity bolo skúmanie prílevu a vplyvov priamych zahraničných investícií v regióne strednej a východnej Európy. Počas svojej doterajšej vedeckej kariéry publikoval viaceré vedecké monografie a množstvo článkov a štúdií tak v doma ako i v zahraničí. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa tiež zúčastnil ako riešiteľ na množstve domácich i medzinárodných vedecko-výskumných projektoch. Je členom viacerých vedeckých rád a redaktorských rád vedeckých časopisov. Je jazykovo výborne vybavený, ovláda na vysokej úrovni anglický, nemecký a maďarský jazyk.

Vyučované predmety

  • Medzinárodné hospodárske vzťahy
  • Priame zahraničné investície
  • Medzinárodný obchod
  • Svetová ekonomika

Vedecké zameranie

  • Priame zahraničné investície
  • Svetové hospodárstvo
  • Čína

Vybraná publikačná činnosť:

International economics and finance / Sipko Juraj, Dudáš Tomáš, Csabay Marek, Pokrivčák Ján (Recenzent), Workie Tiruneh Menbere (Recenzent). – 1st ed. – Praha : Wolters Kluwer, 2014. – 207 s. [10,35 AH]. – ISBN 9788074785719.

ÁRENDÁS, Csaba – DUDÁŠ, Tomáš – ILLÉS, Gábor – SZINEK KÉNESY, Marianna. The tax reforms in Slovakia in 2004 – the year of the 19 perc. In Gazdasági váltás Szlovákiában. – Komárno : Kempelen Farkas Társaság, 2006, s. 222-256.

ARDAWATIA, Himanshu – DUDÁŠ, Tomáš – FODOROVÁ, Veronika – FERTAĽOVÁ, Mária – GRANČAY, Martin – HELGADÓTTIR, Kristin – LIPKOVÁ, Ľudmila – MILČÍK, Vladimír – REŤKOVSKÝ, Peter – SICCAKAN, Hakan – ŠČEPÁN, Michal – ŠTEFANČÍKOVÁ, Michaela – ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Quo vadis, Europe? : proceedings of the project. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 142 s. [7,91 AH]. ISBN 978-80-225-3031-6.

FODOROVÁ, Veronika – GRANČAY, Martin – SZIKOROVÁ, Nóra – BUZINKAI, Matej – DUDÁŠ, Tomáš – LUKÁČ, Milan – MÁRTON, Milan – REŤKOVSKÝ, Peter – ŠABO, Marián – ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Integrácia západného Balkánu a Turecka do Európskej únie : kniha 1 – komplexný pohľad. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 305 s. [20,481 AH]. Projekt č. 2011-3242 / 001-001. ISBN 978-80-225-3383-6.

Dudáš, Tomáš, Rajnoha, Rastislav. Chinese high-tech foreign direct investments in the EU – trends and policy responses [elektronický dokument]. PEVŠ 2020ADM0009 In: Problems and Perspectives in Management. Sumy: Business Perspectives, 2020, Roč. 18, č. 2, s. 316-328 [tlačená forma] [online]. ISSN 1727-7051. ISSN (online) 1810-5467.

Dudáš, Tomáš, Grančay, Martin. Regional Structure of Foreign Direct Investment in Slovakia – a District-level Gravity-type Model 2009-2016. PEVŠ 2019ADD0002 In: Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Ekonomický ústav, 2019, Roč. 67, č. 8, s. 811-836 [tlačená forma] [online]. ISSN 0013-3035.

Grančay, Martin, Dudáš, Tomáš. Bilateral trade flows and comparative advantage: does the size matter? [elektronický dokument]. DOI 10.1556/204.2019.013. PEVŠ 2019ADM0034 In: Society and economy: In Central and Eastern Europe: Journal of the Corvinus University of Budapest. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, Roč. 41, č. 4, s. 398-413 [tlačená forma] [online]. ISSN 1588-9726. ISSN (online) 1588-970X.

Grančay, Martin, Dudáš, Tomáš. Olympic medals, economy, geography and politics from Sydney to Rio [elektronický dokument]. PEVŠ 2018ADM0011 In: Iranian Economic Review. [s.l.]: Tehran University of Medical Sciences, 2018, Roč. 22, č. 2, s. 409-441 [tlačená forma] [online]. ISSN 1026-6542. ISSN (online) 2588-6096.

Dudáš, Tomáš, Grešš, Martin, Krátka, Jana, Harakaľová, Ľubica, Jančíková, Eva, Raneta, Leonid, Kunychka, Mykhaylo, Ekonomická univerzita v Bratislave. Svetová ekonomika [elektronický dokument] . 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4371-2.

Dudas, T., & Dudasova, M. (2016). Growth of Chinese investments in Europe after the global economic crisis of 2008-2009. Економічний часопис-ХХІ, (160), 9-14.

Grancay, M., Grancay, N., & Dudas, T. (2015). What you export matters: does it really?. Contemporary Economics, 9(2), 233-244.

Dudáš, T. Foreign Direct Investments as a Tool of the Expansion of Chinese Corporations in V4 Countries. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017) (pp. 157-167). Vysoká škola ekonomická v Praze.

Dudaš, T. (2012). National Competitiveness of Slovakia in the Context of Global Competitiveness Indexes. Gazdaság és Társadalom, 2012(1-2), 74-87.

Ferenčíková, S., & Dudáš, T. (2005). Vplyv prílevu priamych zahraničných investícií na hospodársky rast v nových členských štátoch Európskej únie zo strednej az východnej Európy.”. Ekonomický časopis, 53(3), 261-272.

 

Kompletná publikačná činnosť na stiahnutie tu.