Fakulta ekonómie a podnikania

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Funkcia: Dekan

Pracovisko: Dekanát

Tel: +421 2 6820 3608

E-mail: tomas.dudas@paneurouni.com


Doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. absolvoval svoje vysokoškolské štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1999 s vyznamenaním v študijnom odbore hospodárska diplomacia. V rokoch 1999 – 2001 úspešne absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia na Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva Právnickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2005 na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave úspešne obhájil svoju doktorandskú dizertačnú prácu s názvom Priame zahraničné investície v strednej a východnej Európe. V rokoch 2005 – 2006 absolvoval študijný program Centra pre európsku politiku s názvom Brány Európy otvorené, ktoré bolo zamerané na oblasť Európskej únie a integračných procesov. V roku 1999 nastúpil na Ekonomickú univerzitu v Bratislave ako asistent a dodnes spolupracuje s Fakultou medzinárodných vzťahov tejto univerzity. V rokoch 2000 – 2001 spolupracoval s Úradom vlády SR na expertnej úrovni v oblasti euromeny a výsledkom tejto spolupráce bola publikácia EURO a Slovensko. V rokoch 2002 – 2006 spolupracoval s Univerzitou Corvinus v Budapešti, keď pôsobil ako externý spolupracovník na Podnikovohospodárskej fakulte v Komárne. V rokoch 2005 – 2010 spolupracoval ako externý vyučujúci s Ekonomickou fakultou Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. V roku 2009 nastúpil na Fakultu ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, kde dodnes pôsobí ako docent a dekan fakulty.

V rokoch 2007 – 2010 spolupracoval s Inštitútom pre ekonomické a hospodárske reformy, keď bol členom expertnej skupiny projektu HESO. V rokoch 2008 – 2011 bol koordinátorom Centra severoamerických štúdií na Ekonomickej univerzite a významne sa podieľal na rozvoji tohto centra. V roku 2015 spolupracoval na príprave prestížnej publikácie Global Competitiveness Report. Počas svojej vedecko-pedagogickej kariéry uskutočňoval aktívnu vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, keď ťažiskom jeho doterajšej vedecko-výskumnej aktivity bolo skúmanie prílevu a vplyvov priamych zahraničných investícií v regióne strednej a východnej Európy. Počas svojej doterajšej vedeckej kariéry publikoval viaceré vedecké monografie a množstvo článkov a štúdií tak v doma ako i v zahraničí. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa tiež zúčastnil ako riešiteľ na množstve domácich i medzinárodných vedecko-výskumných projektoch. Je členom viacerých vedeckých rád a redaktorských rád vedeckých časopisov. Je jazykovo výborne vybavený, ovláda na vysokej úrovni anglický, nemecký a maďarský jazyk.

Vybraná publikačná činnosť:

AAA               International economics and finance / Sipko Juraj, Dudáš Tomáš, Csabay Marek, Pokrivčák Ján (Recenzent), Workie Tiruneh Menbere (Recenzent). – 1st ed. – Praha : Wolters Kluwer, 2014. – 207 s. [10,35 AH]. – ISBN 9788074785719.

ABD   ÁRENDÁS, Csaba – DUDÁŠ, Tomáš – ILLÉS, Gábor – SZINEK KÉNESY, Marianna. The tax reforms in Slovakia in 2004 – the year of the 19 perc. In Gazdasági váltás Szlovákiában. – Komárno : Kempelen Farkas Társaság, 2006, s. 222-256.

AAB   ARDAWATIA, Himanshu – DUDÁŠ, Tomáš – FODOROVÁ, Veronika – FERTAĽOVÁ, Mária – GRANČAY, Martin – HELGADÓTTIR, Kristin – LIPKOVÁ, Ľudmila – MILČÍK, Vladimír – REŤKOVSKÝ, Peter – SICCAKAN, Hakan – ŠČEPÁN, Michal – ŠTEFANČÍKOVÁ, Michaela – ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Quo vadis, Europe? : proceedings of the project. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 142 s. [7,91 AH]. ISBN 978-80-225-3031-6.

AAB    FODOROVÁ, Veronika – GRANČAY, Martin – SZIKOROVÁ, Nóra – BUZINKAI, Matej – DUDÁŠ, Tomáš – LUKÁČ, Milan – MÁRTON, Milan – REŤKOVSKÝ, Peter – ŠABO, Marián – ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Integrácia západného Balkánu a Turecka do Európskej únie : kniha 1 – komplexný pohľad. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 305 s. [20,481 AH]. Projekt č. 2011-3242 / 001-001. ISBN 978-80-225-3383-6.

 

Kompletná publikačná činnosť na stiahnutie tu.