Fakulta ekonómie a podnikania

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: rektor@paneurouni.com


Prof. Stern bol členom Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, členom
Vedeckej rady Masarykovej univerzity v Brne. Bol členom podvýboru BIAC pre SR pri
OECD, členom Komory Luso-slovenskej spolupráce a v r. 1997 – 1998 bol prezidentom
Slovenskej rektorskej konferencie. Je držiteľom Zlatého Biatecu 1996, ktorý udeľuje HN
Club, nositeľom Stredoeurópskej ceny, ktorú udeľuje Rakúsky inštitút pre strednú Európu a
dunajský priestor za r. 1998, nositeľom Ceny primátora hl. mesta SR Bratislavy za rok 2000,
držiteľom najvyššieho ocenenia Vysokej školy ekonomickej v Prahe – medaily Alojza Rašína.
V r. 1998 bol zvolený v komunálnych voľbách do mestského zastupiteľstva v Bratislave ako
nezávislý poslanec. V roku 2000 obdržal najvyššie ohodnotenie Slovenskej akadémie vied za
rozvoj vedy. V roku 2001 mu bolo rakúskou vládou navrhnuté a prezidentom Rakúskej
republiky udelené vyznamenanie Dvojitý kríž za zásluhy o rozvoj vedy a umenia. V tom
istom roku bol menovaný co-chairmanom pre Slovak American Action Commission pre
rozšírenie a vstup SR do NATO. Z rúk podpredsedníčky vlády pre európsku integráciu
prevzal v septembri 2002 pamätnú medailu Milana Rastislava Štefánika za prínos v oblasti
európskej integrácie. V roku 2003 mu bolo nemeckým prezidentom udelené vysoké nemecké
štátne vyznamenanie Kríž za zásluhy a prezidentom francúzskej republiky bol menovaný
Rytierom národného rádu. R. 2005 mu bolo udelené prezidentom SR štátne vyznamenanie
Pribinov kríž 2. stupňa. Od roku 2007 je nositeľom Kríža rytierskeho rádu za zásluhy Poľskej
republiky, udeleného prezidentom Poľskej republiky.
Ďalej bol členom a predsedom výboru Paneurópskeho hnutia na Slovensku, je
predsedom správnej rady Slovak Foreign Policy Association a bol v rokoch 2004-2015
členom výboru a členom predsedníctva Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru –
EHSV (EESC) v Bruseli, poradného orgánu Európskej únie a Európskeho parlamentu a
Európskej komisie.
V roku 2013 bol zakladajúcim rektorom Goethe Uni kde po polroku pôsobenia
rozviazal pracovný pomer. Od marca 2017 je rektorom Paneurópskej vysokej školy.
11.03.2021 bol senátom Paneurópskej vysokej školy zvolený na funkčné obdobie 2021-2025
za kandidáta na rektora PEVŠ a schválený aj Správnou radou.