Fakulta ekonómie a podnikania

doc. Ing. Marek Csabay, PhD.

Pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: marek.csabay@paneurouni.com


Predmety

  • Medzinárodná obchodná politika
  • Hospodárska diplomacia
  • Podnikanie v praxi II. (v spolupráci so Slovak Business Agency)
  • Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín

Vedecké zameranie

  • Zahraničnoobchodná politika
  • Ekonomická diplomacia
  • Podpora podnikania

Vybrané publikácie

CSABAY, Marek – CSÉFALVAYOVÁ, Katarína. 2022. Reconciling Institutional Actors of Economic Diplomacy: The Case of Slovakia. In Czech Journal of International Relations / Mezinárodní vztahy. – ISSN (print) 0323-1844 – ISSN (online) 2570-9429 – Roč. 57, č. 2, s. 7-37. DOI: https://doi.org/10.32422/cjir.2

CSABAY, Marek – VINCÚROVÁ, Zuzana  – STOCH, Milan – STEHLÍKOVÁ, Beáta. 2021. Enterprise Ownership Patterns in the Least Developed Districts of Slovakia. In Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. – ISSN 1689-765X. – ISSN (online) 2353-3293. – Roč. 16, č. 4, s. 807-838. DOI: https://doi.org/10.24136/eq.2021.030

CSABAY, Marek – STEHLÍKOVÁ, Beáta. 2020. Firm Size Distribution and the Effects of Ownership Type. In Journal of Competitiveness. – pISSN 1804-171X, eISSN 1804-1728 – Roč. 12, č. 4, s. 22-38. DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2020.04.02

CSABAY, Marek. 2019. Ekonomická diplomacia. Teoretické východiská, riadenie a prax v medzinárodnom podnikaní. Bratislava: Wolters Kluwer. 104 s. [6 AH]. ISBN 978-80-571-0096-6.

CSABAY, Marek. 2019. On various theoretical aspects of economic diplomacy. In SGEM 2019 conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology. ISBN 978-619-7408-73-7. ISSN 2367-5659, s. 431-438. DOI: https://doi.org/10.5593/sgemsocial2019V/1.1/S12.052

CSABAY, Marek. 2019. Management of information in economic diplomacy. In 3rd International Scientific Conference on Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2019 – Bratislava, Slovakia, October 24, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGSpublished by the Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade;ISBN 978-86-80194-23-3, ISSN 2683-5991, s. 135-142. DOI: https://doi.org/10.31410/ITEMA.2019

FABUŠ, Michal – CSABAY, Marek. 2018. State aid and investment: Case of Slovakia. In Entrepreneurship and Sustainability Issues– ISSN 2345-0282 – Roč. 6, č. 2, s. 480-488. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.2(1)

CSABAY, Marek. 2014. Slovak economic diplomacy – practitioner´s perspective in the times of change. In International journal of diplomacy and economy. – pISSN 2049-0887, eISSN 2049-0895 – Roč. 2, č. 3, s. 231-237. DOI: https://doi.org/10.1504/IJDIPE.2014.064799

SIPKO, Juraj – DUDÁŠ, Tomáš – CSABAY, Marek. 2014. International economics and finance.  Praha: Wolters Kluwer. 207 s. [10,35 AH]. ISBN 978-80-747-8571-9.

CSABAY, Marek. 2007. K teoretickému vymedzeniu podpory exportu. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. – ISSN 0013-3035. – Roč. 55, č. 8, s. 793-810.

CSABAY, Marek. 2005. Expanding the number of actors with influence on economic diplomacy and export-promoting policy / K rozširovaniu počtu aktérov s vplyvom na hospodársku diplomaciu a proexportnú politiku. In Hospodářská politika nových členských zemí EU : 5. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. ISBN 80-248-0943-5. s. 56-62.