Fakulta ekonómie a podnikania

doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Funkcia: Vedúca ústavu

Pracovisko: Ústav ekonomiky

E-mail: zuzana.vincurova@paneurouni.com


Vyučované predmet

  • Ekonomika pre informatikov
  • Finančná analýza
  • Podnikové financie
  • Vybrané oblasti zdaňovania nepriamych daní
  • Vybrané oblasti zdaňovania priamych daní

Vedecké zameranie

  • podnikové financie
  • verejné financie

Vybrané publikácie

Ladislav Kabát, Monika Sobeková Majková, Zuzana Vincúrová: Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia /. – Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. – 160 s. : grafy, obr., sch., tab. – (Ekonómia ; 466). – ISBN 978-80-8078-608-3

Monika Sobeková Majková, Zuzana Vincúrová: Analýza vývoja poskytovania štátnej pomoci v podmienkach Slovenskej republiky = Analysis of the state aid development in Slovakia. 2011. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ = Economics and business : scientific journal of Faculty of Economy and Business the Bratislava University of Law. – Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2011. – ISSN 1337-4990. – Roč. 5, č. 2 (2011), s. 152-164.

Simionescu, Mihaela, Bilan Yuriy, Smrčka Luboš, Vincúrová, Zuzana: The effects of European economic integration and the impact of Brexit on the UK immigrants from the CEE Countries / Mihaela Simionescu … [et al.]. In: E + M Ekonomie a management = E & M Economics and management. – ISSN 1212-3609 ; 2336-5604 (online). – Vol. 20, no. 1 (2017), p. 29-46.
Belás, Jaroslav, Bilan, Yuriy, Ključnikov, Aleksandr, Vincúrová, Zuzana, Macháček, Jiří : Actual problems of business risk in SME segment [Aktuálne problémy podnikateľského rizika v segmente malých a stredných podnikov] : case study from Slovakia / Jaroslav Belás … [et al.]. In: International journal of entrepreneurial knowledge. – ISSN 2336-2952 ; 2336-2960 (online). – Vol. 3, no. 1 (2015), p. 46-56.

Doležal, Jiří, Šnajdr, Jiří, Belás, Jaroslav, Vincúrová, Zuzana: Model of the loan process in the context of unrealized income and loss prevention [Model pôžičkového procesu v kontexte nerealizových príjmov a prevencie strát] / Jiří Doležal … [et al.]. In: Journal of international studies : scientific papers. – ISSN 2071-8330 ; 2306-3483 (online). – Vol. 8, no. 1 (2015), p. 91-106.

Košičiarová, Soňa, Vincúrová, Zuzana: Register of financial statements as instrument of transparency in financial administration [Register účtovných závierok ako nástroj transparentnosti vo finančnej správe] / Sona Kosiciarova, Zuzana Vincurova. In: Ekonomičnyj časopys-XXI = Economic annals-XXI. – ISSN 1728-6220 ; 1728-6239 (online). – No. 155 (11-12) (2015), p. 117-120.

Vincúrová, Zuzana: Active labour market policy and its impact on selected business sectors [Aktívna politika zamestnanosti a jej dopad na vybrané hospodárske odvetvia]. In: RELIK 2016 [elektronický zdroj] : reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti) : [sborník] = Reproduction of human capital (mutual links and connections) : conference proceedings. – Praha : Oeconomica, 2016. – ISBN 9788024521664. – S. 597-606 [CD-ROM].

Martina Lacková, Zuzana Vincúrová: Aktuálne otázky harmonizácie daní v kontexte EÚ so zameraním na priame dane = Current issues of tax harmonisation with focus on direct tax regulationin the EU . In: Ekonómia a podnikanie = Economics and business. – ISSN 1337-4990. – Roč. 5, č.1 (2011), s. 26-42.Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 10. novembra 2011. – Bratislava : VŠEMVS, 2011. – ISBN 978-80-970802-1-1. – S. 291-302.

Zuzana Vincúrová: .Daňové zaťaženie a vývoj HDP v Slovenskej republike od roku 2004 = Tax burden and GDP growth in the Slovak Republic since 2004. In: Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Current topics of economic theory and practice in international business : the proceedings of the international scientific conference. – Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania, 2014. – ISBN 9788089453061. – S. 127-131 [CD-ROM].

Zuzana Vincúrová: Globalization and its impact on the business sector in the Slovak Republic [Vplyv globalizácie na podnikateľský sektor na Slovensku]. – In: Managerial trends in the development of enterprises in the globalization era [elektronický zdroj] : international scientific conference : [proceedings]. – Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. – ISBN 9788055217390. – P. 286-292 [online].

Ivan Brezina, Zuzana Vincúrová: Hodnotenie podnikateľského prostredia v krajinách Európskej únie prostredníctvom modelu PROMETHEE II = Using the preferential rating organization method for enrichment evaluation of the business environment in the countries of the European union [!]. – Spôsob prístupu: WWW.In: New trends 2017 [elektronický zdroj] : new trends in economics, management, marketing and administration : proceedings of the 12th annual international scientific conference = Nové trendy 2017 : nové trendy v ekonomii, managementu, marketingu a veřejné správě : sborník příspěvků z 12. ročníku mezinárodní vědecké konference. – Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2017. – ISBN 9788087314906. – ISSN 2336-7431. – S. 67-74 [online].

Detection of unusual financial transaction / Mutňanský, Michal [Autor, 50%] ; Vincúrová, Zuzana [Autor, 50%]. In: Creative and knowledge society [textový dokument (print)] : international scientific journal. – Bratislava (Slovensko) : Paneurópska vysoká škola. – ISSN 1338-4465. – ISSN (online) 1338-5283. – Roč. 7, č. 1 (2017), s. 60-81 [tlačená forma] [online]

Martina Lacková, Zuzana Vincúrová: Migrant workers and social security = Migrujúci pracovníci a sociálne zabezpečenie. In: Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2013 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Current topics of economic theory and practice in international business 2013 : the proceedings of the international scientific conference. – Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania, 2013. – ISBN 97880894530407. – S. 100-115 [CD-ROM].

Beáta Stehlíková, Zuzana Vincúrová: Odvetvová štruktúra zamestnanosti v SR = Sectoral structure of employment in the SR. In: RELIK 2017 [elektronický zdroj] : reprodukce lidského kapitálu -vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků = Reproduction of human capital – mutual links and connections : conference proceedings. – Praha : Oeconomica, 2017. – ISBN 9788024522388. – P. 425-434 [online].

Ladislav Labát, Monika Sobeková Majková, Zuzana Vincúrová. Vybrané ukazovatele o podnikateľských subjektoch pôsobiacich na Slovensku v rokoch 2010-2012. (1. časť) / In: Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. – ISSN 1335-5813. – Roč. 15, č. 2 (2015), s. 24-29.

Jaroslav Belás … [et al.]. Which clients use more banks and banking products? [Akí klienti využívajú viac bánk a bankových produktov?] In: Mediterranean journal of social sciences : MJSS. – ISSN 2039-9340 ; 2039-2117 (online). – Vol. 6, no. 6 (2015), p. 339-347.

Ključnikov, Aleksandr; Strouhal, Jiří ; Štamfestová, Petra ; Vincúrová, Zuzana . Different approaches to the EBIT construction and their impact on corporate financial performance based on the return on assets : some evidence from Czech Top100 companies / – angličtina. – DOI 10.7441/joc.2018.01.09. – PEVŠ 2018ADE0001 // Journal of competitiveness : the scientific periodical published by the Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University in Zlín. – ISSN 1804-171X. – ISSN (online) 1804-1728. – Roč. 10, č. 1 (2018), s. 144-154

Kiausiene, Ilona ; Ključnikov, Aleksandr ; Sarvutyte-Gailiuniene, Migle ; Sobeková Majková, Monika ; Vincúrová, Zuzana. The insolvency of SMEs within the perspective of the Central European region [textový dokument (print)]. – angličtina. – PEVŠ 2018ADM0007 // Transformations in Business & Economics : International Journal of Scholarly Papers. – Kaunas (Litva) : Vilniaus universitetas. Kauno fakultetas. – ISSN 1648-4460. – Roč. 17, č. 2 (2018), s. 210-225. – http://www.transformations.knf.vu.lt/44/article/thein

Vincúrová, Zuzana .Poskytnutie stimulov na vedu a výskum a ich vplyv na podnikateľské subjekty [elektronický dokument] = Provide incentives for science and research and their impact on business : Podnikateľské prostredie v SR z hľadiska jednotlivých segmentov trhu, 09.03.2018, Slovensko /; Hollá, Anna (Recenzent) ; Kupkovič, Patrik (Recenzent) ; Ostrihoň, Filip (Recenzent). – slovenčina. – PEVŠ 2018BEF0004 // Podnikateľské prostredie v SR z hľadiska jednotlivých segmentov trhu : zborník príspevkov z workshopu, ktorý sa uskutočnil dňa 9.3.2018 / [bez zostavovateľa] (Zostavovateľ, editor). – Bratislava (Slovensko) : Paneurópska vysoká škola. Fakulta ekonómie a podnikania, 2018. – ISBN 978-80-89453-42-9, s. 22-26

Ključnikov, Aleksandr; Krajčík, Vladimír; Vincúrová, Zuzana. International sharing economy: the case AiRBnB in Czech Republic [elektronický dokument]. – angličtina. – DOI 10.14254/2071-789X.2018/11-2/9. – PEVŠ 2018ADM0010 // Economics & Sociology : Journal of Scientific Papers. – ISSN 2071-789X. – ISSN (online) 2306-3459. – Roč. 11, č. 2 (2018), s. 126-137. – http://www.economics-sociology.eu/?581,en_international-sharing-economy-the-case-of-airbnb-in-czech-republic.

Ključnikov, Aleksandr; Sobeková Majková, Monika; Vincúrová, Zuzana. Credit standards and factors affecting their strictness in the segment of SMEs in the Slovakia [textový dokument (print)] /. – angličtina. – DOI 10.14254/2071-8330.2018/11-1/12. – PEVŠ 2018ADM0001 // Journal of International Studies. – Szczecin (Poľsko) : Centre of Sociological Research. – ISSN 2071-8330. – ISSN (online) 2306-3483. – Roč. 11, č. 1 (2018), s. 163-176. – http://www.jois.eu/?407,en_credit-standards-and-factors-affecting-their-strictness-in-the-segment-of-smes-in-the-slovakia

Brezina, Ivan ; Vincúrová, Zuzana,  Evaluácia podnikateľského prostredia s využitím indexu globálnej konkurencieschopnosti a metódy Promethee II = The business environment evaluation using the global competitiveness index and the method Promethee II / In: Journal of innovations and applied statistics [elektronický dokument] : vedecký internetový časopis. – Košice (Slovensko) : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach. Katedra kvantitatívnych metód. – ISSN (online) 1338-5224. – Roč. 8, č. 1 (2018), s. 5-13 [online]

SCHULTZOVÁ, Anna – BORODOVČÁK, Michal – PÉLIOVÁ, Jana – VINCÚROVÁ, Zuzana – NEUBAUEROVÁ, Erika – ZUBAĽOVÁ, Alena – PETRENKA, Ján. Daňovníctvo. Bratislava : SÚVAHA, 2002. 263 s. ISBN 80-88727-53-7.

BELIČKOVÁ, Kornélia – BALÁŽI, Peter – JANČOVIČ, Ľuboš – VINCÚROVÁ, Zuzana. Verejné rozpočty. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 309 s. ISBN 80-225-2077-2.

 

Ďalšie aktivity