Fakulta ekonómie a podnikania

prof. Ing. Juraj Sipko, MBA, PhD.

Pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: jurajsipko@gmail.com


Vyučované predmet

  • Medzinárodné financie
  • Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
  • Civilizačné výzvy pre 21. storočie

Vedecké zameranie

  • Medzinárodné financie
  • Svetová ekonomika
  • Makroekonómia

Vybrané publikácie

AGUILAR, J. F. – LOVEMAN, W. G. – CVLACHOUTSICOS, Ch.: The Managerial Challenge in Central and Eastern Europe.  Working Paper, In: Harvard Business School, Contribution on Behalf of the Slovak Republic, 1992, 19 pp.

BELAS, J – SIPKO, J.: Entrepreneurship in SME segment: case study from the Czech Republic and Slovakia [Segment malého a stredného podnikania]. In: Amfiteatru economic. – ISSN 1582-9146; 2247-9104 (online). – Vol. 17, no. 38 (2015), p. 308-326 [1,58 AH].

BELAS, J – SIPKO, J.: The business environment of small and medium-sized enterprises in selected regions of the Czech Republic and Slovakia [Podnikateľské prostredie malých a stredných podnikov vo vybraných regiónoch Českej republiky a Slovenska]. In: E & M Ekonomie a management = Economics and management. – ISSN 1212-3609; 2336-5604 (online). – Vol. 18, no. 1 (2015), p. 95-110.

CSABAY M. – DUDÁŠ T. – SIPKO, J.: International economics and finance [Medzinárodná ekonómia
a financie]. – 1st ed. – Praha: Wolters Kluwer, 2014. – 207 s. [10,35 AH]: il. – ISBN 978-80-7478-571-9.

SIPKO, J.: Európska menová únia a euro. – Bratislava: Elita, 1999. – 432 s. – ISBN 80-8044-061-1.

SIPKO, J.: Medzinárodný platobný styk. – Bratislava: Elita, 2000. – 367 s. – ISBN 978-80-8044-072-7.

SIPKO, J.: The impact of debt crisis on performance of firms in Slovakia 1.1 Die Auswirkungen der Schuldenkrise auf die Leistung der Unternehmen in Slowakei. In PASICHNYK, Yurij. Sozial-wirtschaftliche Transformationen in den europäischen Ländern. – Nürnberg : Verlag SWG imex, 2014, s. 9-30. ISBN 978-3-00-048437-7.

SIPKO, J.: Trends of liguidity, volatility, price bubbles in equity markets for the period 1984-2012 5.2. = Trends der liquidität, dre Volatilität, der Preisblasen an den Fondsmärkten für den Zeitraum 1984-2012. In PASICHNYK, Yurij. Sozial-wirtschaftliche Transformationen in den europäischen Ländern. – Nürnberg : Verlag SWG imex, 2014, s. 255-287. ISBN 978-3-00-048437-7.

SIPKO, Juraj: Imbalances and debt crisis in the Euro Area. In Ekonomický časopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 265-284. (2013: 0.343 – IF, Q4 – JCR, 0.256 – SJR, karentované – CCC). (2014 – Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035.

SADIL, V. – SIPKO, J.: The International Monetary System: New Evidence Concerning a Transition to Multipolarity. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2021, vol. 29, no. 2, art. no. 1289. (2020: 0.160 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1211-555X. Dostupné na: https://doi.org/10. 46585/SP29011320.

SADIL, V. – PŘÍLUČÍKOVÁ, J. – SIPKO, J.: Currency Competition : Currency Internationalization Potential Assessment Using Fuzzy Logic Approach. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2021, vol. 29, no. 3, art. no. 1374. (2020: 0.160 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1211-555X. Dostupné na: https://doi.org/10.46585/sp29031374.

SIPKO, J.: Floating v medzinárodných menových vzťahoch. In: Financie a úver: čtvrťletní příloha. – Praha: SNTL, 1990. – Roč. 40, č. 1(1990), s. 38-64.

SIPKO, J.: Japonský jen v medzinárodnom menovom systéme. In: Ekonomický časopis = Journal of economics. – ISSN 0013-3035. – Roč. 43, č. 2(1995), s. 154 – 172.

SIPKO, J.: Imbalances and debt crisis in the Euro area [Nerovnováha a dlhová kríza v eurozóne] / In: Ekonomický časopis = Journal of economics. – ISSN 0013-3035. – Roč. 62, č. 3 (2014), s. 265-284
[1,14 AH].

SIPKO, J.: Vybrané problémy v oblasti kurzových režimov. In: Ekonomický časopis = Journal of economics. – ISSN 0013-3035. – Roč. 48, č. 5(2000), s. 595 – 617.

SIPKO, J.: Platobný styk, platobné systémy. In: Banky: história, teória a prax. – 2. aktualiz. vyd. – Bratislava : Sprint 2, 2013. – ISBN 9788089393848. – Časť III, Komerčné bankovníctvo, kap. 6, s. 225-281 [4,74 AH]. – (Economics).

SIPKO, J.: The impact of debt crisis on performance of firms in Slovakia [Dopad dlhovej krízy na výkonnosť slovenských firiem]. In: Sozial-wirtschaftliche Transformationen in den Europäischen Ländern: kollektive Monographie. – Nürnberg: SWH imex, 2014. – ISBN 9783000484377. – Kapitel 1, Internationale Finanzen [Unterabsatz 1.1], s. 9-30 [1,1AH].

SIPKO, J.: Financial stability and reform of the financial system [Finančná stabilita a reforma finančného systému]. In: Creative and knowledge society: international scientific journal. – ISSN 1338-4465. – Iss. 2 (2012), s. 58-69.

SIPKO, J.: Derivatives and the real economy [Deriváty a reálna ekonomika]. In: Creative and knowledge society: international scientific journal. – ISSN 1338-4465. – Roč. 1, č. 1 (2011), s. 33-43.

SIPKO, J.: Postavenie amerického dolára vo svetovej ekonomike. In: Ekonomické rozhľady. – Roč. 22, č. 4 (1989), s. 68 – 82.

SIPKO, J.: Vplyv devízových koeficientov na intenzifikáciu vonkajších ekonomických vzťahov ČSSR. In: Ekonomické rozhľady. – Roč. XIX., č. 6 (1986), s. 49 – 61.

SIPKO, J. – KURTOVÁ, M.: Dlhová kríza v štátoch Európskej únie = Debt crisis in [the] European Union.In: Ekonómia a podnikanie = Economics and business. – ISSN 1337-4990. – Roč. 8, č. 1 (2014),
s. 42-55.

SIPKO, J.: Key factors behind the European debt crisis [Kľúčové faktory európskej dlhovej krízy]. In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny v Praze [elektronický zdroj] : sborník příspěvků. – Slaný: Melandrium, 2012. – ISBN 9788086175799. – [10] p. [CD-ROM].

SIPKO, J.: Excessive imbalances and debt crisis in the Eurozone [Extrémna nerovnováha a dlhová kríza v Eurozóne]. In: ICIBET 2013 [elektronický zdroj]: [conference proceedings]. – Paris: Atlantis Press, 2013. – ISBN 9789078677567. – p. 268-271 [CD-ROM]. – (Advances in intelligent systems research, ISSN 1951-6851; vol. 26).

SIPKO, J.: Financial derivates market [Trh s finančnými derivátmi]. In: Financial Management of Firms and Fnancial Institutions: 9th international scientific conference proceedings. (Part III). – Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2013. – ISBN 9788024831725. – ISSN 2336-162X. – p. 790-799.

SIPKO, J.: Growing imbalances in the Eurozone countries [Rastúce nerovnosti v krajinách eurozóny]. In: Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice [elektronický zdroj]: proceedings of the 6th international scientific conference: April 25-26, 2013, Zlín, Czech Republic. – Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2013. – ISBN 9788074542466. – s. 644-654 [CD-ROM].

SIPKO, J.: Competitiveness in the European Union [Konkurencieschopnosť v Európskej únii] /. In: The 8th International Days of Statistics and Economics [elektronický zdroj] : conference proceedings: September 11-13, 2014, Prague. – Slaný: Melandrium, 2014. – ISBN 9788087990025. – p. 1346-1354 [online].

SIPKO, J.: Trends of liquidity, volatility, price bubbles in equity markets for the period 1984-2012 [Trendy na kapitálových trhoch v rokoch 1984-2012: likvidita, nestálosť a cenové bubliny]. In: Sozial-wirtschaftliche Transformationen in den Europäischen Ländern: kollektive Monographie. – Nürnberg: SWH imex, 2014. – ISBN 9783000484377. – Kapitel 5, Schattenwirtschaft [Unterabsatz 5.2], s. 255-269.

SIPKO, J.: Niektoré možné riziká ďalšieho vývoja svetovej, európskej a slovenskej ekonomiky. In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska [elektronický zdroj]: komunálna reforma: spravovanie a manažovanie: trendy vo verejnom živote : regionálny rozvoj: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Bratislava: CRR, 2010. – ISBN 9788097049546. – s. 630-638 [CD-ROM].

SIPKO, J.: Svetová finančná kríza a fiškálna udržateľnosť = Global financial crisis and sustainability of public finance. In: Ekonomická kríza: nové podnety pre ekonomickú teóriu a prax: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie = Economic crisis: new incentives for the economic theory and practice: the proceedings of the international scientific conference. – Bratislava: Paneurópska vysoká škola; Žilina: Eurokódex, 2010. – ISBN 9788089453016. – s. 380-389.

SIPKO, J.: Privatization on a scale: “the case of the Czech and Slovak Republics”. In: The art of interactive teaching: with cases, simulations, games and other interactive methods : [selected papers of the Eleventh International Conference on Case Method Research and Application at HEC, the Ecole des hautes études commerciales, Montreal, Quebec, Canada, june 1995]. – Needham, Mass.: World Association for Case Method Research & Application, 1995. – ISBN 197786806X. – s. 279-287.

SIPKO, J.: The new vision of central bank [Nová vízia centrálnej banky]. In: Zborník príspevkov z vedeckých a odborných seminárov v akademickom roku 2010/2011. Nové vízie centrálneho bankovníctva v riešení finančných kríz . – Banská Bystrica : BIVŠ, 2011. – ISBN 9788097042219. – s. 9-16.

SIPKO, J.: The global recession and its implications for the Slovak economy [Globálna recesia a jej dôsledky pre slovesnkú ekonomiku]. In: Management Challenges in the 21st Century [elektronický zdroj]: how to tackle the crisis: theory and practical experience = Manažment v 21. storočí: problémy a východiská: ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti. – [Trenčín]: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. – ISBN 9788089306084. – s. 14 -21 [CD-ROM].

SIPKO, J.: Mergers & acquisitions [Fúzie a akvizície].In: Európske bankovníctvo, súčasnosť a budúcnosť: vedecká konferencia so zahraničnou účasťou: zborník príspevkov. – Banská Bystrica: BIVŠ, 2011. – ISBN 9788097042226. – s. 11-19.

SIPKO, J.: The impact of world markets on Slovak economy [Dopad svetových trhov na slovenskú ekonomiku]. In: Improving performance of agriculture and the economy: challenges for management and policy: book of abstracts = Zvyšovanie výkonnosti ekonomiky a poľnohospodárstva: výzvy pre manažment a verejné politiky: zborník abstraktov. – Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. – ISBN 9788055211916. – s. 23.

SIPKO, J.: Vnější a vnitřní ekonomické nerovnováhy v eurozoně. In: Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy: souhrnná publikace z vědeckopopularizační konference. – Praha: Newton College, 2014. – ISBN 9788087764039. – s. 69-79.