Fakulta masmédií

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Funkcia: Docent, vedúci ústavu

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny: pondelok 09:30 – 11:30 hod., č. d. 218
Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: martin.kasarda@paneurouni.com


Kasarda

Vyučované predmety:

Názov predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Mediálna tvorba I. – Spravodajstvo Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna tvorba II. – Publicistika Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Slovenčina v súčasnej komunikácii Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Štylistika Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Dejiny kultúry Mediálna komunikácia I Mediálne a komunikačné štúdiá
Kultúra a umenie súčasnosti Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna tvorba VII. – creative writing Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Hermeneutika mediálnych obsahov Masmediálna a marketingová komunikácia III. Mediálne a komunikačné štúdiá
Semiotika a médiá Masmediálna a marketingová komunikácia III. Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna tvorba – manažment mediálneho tímu Masmediálna a marketingová komunikácia III. Mediálne a komunikačné štúdiá

 

Vedecké zameranie:

Martin Kasarda sa primárne zameriava na interpretáciu súčasných problémov masmediálneho sveta z pohľadu kulturológie a spoločnosti. V odborných vedeckých publikáciách pracuje najmä na hľadaní súvislostí medzi pravdivosťou informácií, kontextom, dynamikou a zmenami.

Pri reflexii súčasnej mediálnej scény sa zameriava na problematiku mediálnej praxe, kreativity a tvorby mediálnych obsahov pre tradičné aj on-line médiá, dejiny a súčasnosť kultúry a médií, aktuálne problémy jazyka v médiách a aj otázky marketingu v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Počas svojho pôsobenia na akademickej pôde sa zapojil do viacerých výskumných projektov: KEGA001BVŠP-4/2011 Politická komunikácia, marketing a propaganda: využitie moderných prvkov na Slovensku a skúsenosti zo zahraničia (2011 – 2015), KEGA003PEVŠ-4/2014 Mediálne praktikum v kocke (2014 -2017), APVV 16-0558  Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií (2016 -2020).

Okrem vlastnej vedeckej a pedagogickej činnosti pôsobí aj ako odborný posudzovateľ pre Slovenskú akademickú akreditačnú agentúru.

 

Najvýznamnejšie publikácie:

  • Kasarda, Martin: Populárna kultúra a masové médiá: od karnevalovej ulice po virtuálny svet, Žilina (Slovensko) : Eurokódex, 2013. – 144 s. – ISBN 978-80-8155-011-9.
  • Kasarda, Martin: Pravdivé, fiktívne, klamlivé: mediálna sloboda neznamená možnosť tvrdiť čokoľvek In: Pravda a lož: sloboda prejavu v kontexte moderných technológií / Kasarda, Martin [Zostavovateľ, editor] ; Tušer, Andrej [Recenzent] ; Hudíková, Zora [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Paneurópska vysoká škola, 2018. – ISBN 978-80-89453-52-8.
  • Kasarda, Martin: The truth of passion: about the destruction of public discussion by virtual space In: Megatrends and Media [elektronický dokument] : Digital Universe / Bučková, Zuzana [Zostavovateľ, editor] ; Rusňáková, Lenka [Zostavovateľ, editor] ; Solík, Martin [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. – ISBN (elektronické) 978-80-572-0015-4
  • Kasarda, Martin: Mediálne prostredie a antivakcinačné hnutia. In: Kapitoly z vakcinológie. I / Oleár, Vladimír [Autor] ; Krištúfková, Zuzana [Autor] ; Klement, Cyril [Autor]. – Banská Bystrica (Slovensko) : PRO, 2014. – ISBN 9788089057528
  • Kasarda, Martin: Od subkultúry k mainstreamu: literárna popkultúra očami magazínu o knihách; In: Kniha jako dobrodružství poznání : Sborník z mezinárodní literární konference / Kubec, Daniel [Zostavovateľ, editor] ; Krištof, Václav [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Vysoká škola kreativní komunikace, 2021. – ISBN 978-80-908049-1-3
  • Kasarda, Martin: Sloboda slova a sloboda prejavu ako osvietenský koncept, In: Pravda, lož a sloboda slova [textový dokument (print)] : 30 rokov po páde totality / – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. – ISBN 978-80-224-1871-3

 

Ďalšie aktivity a informácie:

Martin Kasarda pôsobí v mediálnej oblasti od roku 1990, pracoval vo viacerých redakciách zväčša v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu a spoločenskej publicistiky. V súčasnosti popri akademickej kariére je stále aktívny aj v novinárskej praxi. Ako vedúci redaktor pôsobí v mesačníku Magazín o knihách.

Okrem toho je aktívny aj ako literát, na svojom konte má zbierky poviedok Dejiny menejcennosti (1994), Polia (1999), Posledná večera a iné radosti (2013) a romány O rozmnožovaní a iných ťažkostiach (2011), Budúcnosť na predaj (2016), Krajina krásnych ľudí (2020).

Už niekoľko rokov je aj členom Literárnej akadémie Panta Rhei Award, ktorá udeľuje literárne ceny za najvýznamnejšie pôvodné slovenské literárne diela.