Fakulta masmédií

prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Funkcia: Profesor, garant

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Pondelok: 14:15 – 15:15, č.d. 224
Utorok: 13:30 – 14:30
Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: stanislav.bencic@paneurouni.com


Stanislav Benčič

prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. je vysokoškolský učiteľ na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy, má ekonomické a jazykovedné vzdelanie a  viac ako tridsaťročnú pedagogickú prax.

Je absolventom Pedagogickej fakulty a aj Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Obhájil dizertačnú prácu Výučba profesijného cudzieho jazyka ako špeciálny pedagogicko-psychologický proces a titul PhD. získal na UK v Bratislave v odbore jazykoveda, so špecializáciou anglický jazyk. Habilitoval na Univerzite Mateja Bela v odbore medzinárodné vzťahy.

Pracoval aj v cestovnom ruchu ako sprievodca, delegát a manažér vo viac ako 20 štátoch sveta. Navštívil všetky kontinenty, pričom pôsobil aj ako novinár a publicista. Absolvoval stáže a študijné pobyty vo Veľkej Británii, Rusku a v Chorvátsku.

V posledných desiatich rokoch bol riešiteľom a posudzovateľom domácich a medzinárodných projektov a  vedeckých prác. Ovláda cudzie jazyky (anglicky, rusky, grécky, nemecky, poľsky, chorvátsky, česky), taktiež sa  profesionálne venoval spevu a umeleckému prednesu. Pôsobil aktívne ako tlmočník a prekladateľ, moderoval a zostavoval zábavné a literárne programy doma i v zahraničí, vystupoval na profesionálnych umeleckých scénach.

Vo vedeckopedagogickej a publikačnej činnosti sa venoval cudzojazyčnej, marketingovej a interkultúrnej komunikácii, aplikovanej lingvistike, výučbe cudzích jazykov, rétorike a manažmentu cestovného ruchu. Prednášal na vysokých školách v Českej republike, Chorvátsku, Francúzsku, Rakúsku, Poľsku a v Kazachstane.