Fakulta masmédií

Mgr. Ivan Sečík, CSc.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny: utorok 13:30 – 15:30 hod., č. d. 221
Tel: +421 26820 3648

E-mail: ivan.secik@paneurouni.com


Vyučované predmety:

Názov predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Mediálne a autorské právo Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálne a autorské právo Dizajn médií I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna  regulácia  a  legislatíva Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Právne aspekty mediálnej a marketingovej komunikácie Masmediálne štúdia III. Mediálne a komunikačné štúdiá

 

Vedecké zameranie:

Predmetom odborného záujmu sú teoretické a metodologické otázky žurnalistiky a systému masovej komunikácie, masmediálna politika, legislatíva  a autorské právo na Slovensku, ako  aj  v  európskom a medzinárodnom kontexte. Pracoval v oblasti masmediálneho výskumu a v orgánoch štátnej správy na úseku kultúry a masmédií. Spolupracoval s viacerými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami v oblasti žurnalistiky, masmediálnej komunikácie a audiovizuálnej kultúry na Slovensku i v zahraničí. V kooperácii s Ústavom politických vied SAV sa podieľal na riešení  štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti  v  rámci Úlohy č. 2003 SP 51/028 06 00/0280610  Ideové zdroje a línie slovenskej politiky a projektu VEGA č. 2/0299/11  Od persuázie (presviedčania) k manipulácii v politickej a masmediálnej komunikácii.

 

Najvýznamnejšie publikácie:

  • SEČÍK, I. 2021. Masmédiá a politika na Slovensku (1989 – 1993). In. PEKNÍK, M. a kol.: Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993. Bratislava: Ústav politických vied SAV – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 438 – 455. ISBN 978-80-224-1920-8.
  • SEČÍK, I. 2014. Prostriedky masovej komunikácie a masmediálna politika na Slovensku. In: JAŠŠOVÁ, E. – SEČÍK, I. : Masmédiá a politika. Komunikácia či manipulácia? Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014, s. 38 – 44. ISBN 978-80-224-1425-8.
  • SEČÍK, I. 2008. Význam verejnoprávnych médií v politickom a kultúrnom systéme spoločnosti. In: Studia Politica Slovaca. 2008.  Roč. I, č. 1, s.21 – 53. ISSN 1337-8163.
  • SEČÍK, I. 2005. Vývoj systému prostriedkov masovej komunikácie na Slovensku po roku 1989. Bratislava: Ústav politických vied SAV. 2005, 68 s.
  • SEČÍK, I. a kol. 1998. Adresár médií Slovenskej republiky. Bratislava: Národné centrum mediálnej komunikácie. 1998, 488 s.

 

Ďalšie aktivity a informácie:

 Bol riaditeľom Novinárskeho študijného ústavu, generálnym riaditeľom Národného centra mediálnej komunikácie, riaditeľom odboru (Centra) mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu. Absolvoval viaceré študijné a prednáškové pobyty v Nemecku (Heidelberg, Wiebaden Saarbrucken) a v Ruskej federácii (Fakulta žurnalistiky Moskovskej univerzity, Inštitút žurnalistiky a masových komunikácii Petrohradskej univerzity). Zastupoval Slovenskú republiku v Riadiacom výbore pre médiá Rady Európy. Vykonával znaleckú a poradenskú činnosť v oblasti žurnalistiky a masmediálnej  komunikácie. Je autorom a spoluautorom niekoľkých monografií a desiatok odborných štúdií, výskumných správ a článkov.

Bola mu udelená  Medzinárodná Nevská cena Petrohradskej univerzity v oblasti výskumu žurnalistiky a masových komunikácií (2013).