Fakulta práva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, docent

Pracovisko: Oddelenie ústavného práva a štátovedy

Miestnosť 2.10
Konzultačné hodiny: Utorok 16.00 - 17.00
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: boris.balog@paneurouni.com


prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a vnútorný systém kvality

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Ústav verejného práva

Zoznam predmetov 

Ústavné právo I.

Ústavné právo II.

Teória práva I.

Teória práva II.

Súčasné ústavné systémy

Konanie pred ústavným súdom

Najdôležitejšie publikácie 

BALOG, B.: Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2014. 203 s. ISBN 978-80-8155-032-4.

OROSZ, L. – SVÁK, J. – BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava : Paneurópska vysoká škola ; Žilina : Eurokódex, 2011. 544 s. ISBN 978-80-89447-54-1.

ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2012. 832 s. ISBN 978-80-89447-93-0.

SVÁK, J. – OROSZ, L. a kol.: Ústava Slovenskej republiky (Zväzok 1. (základné princípy a ľudské práva)). Bratislava : Wolters Kluwer. s. 832. ISBN 978-80-571-0380-6.

KROŠLÁK, D. – BALOG, B. – SURMAJOVÁ, Ž.: Teória štátu a práva. Bratislava : Wolters Kluwer. 2020. 333 s. ISBN 978-80-571-0275-5.

BALOG, B.: Umenie tvoriť zákony : schvaľovanie zákonov v Slovenskej republike. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 175 s. ISBN 978-80-8168-931-4.

SVÁK, J. a kol.:  Teória a prax legislatívy. Žilina : Eurokódex.  426 s. ISBN 978-80-89447-65-7.

SVÁK, J. – BALOG, B. – POLKA, L.: Orgány ochrany práva. Bratislava : Wolters Kluwer. 2017. 229 s. ISBN 978-80-8168-698-6.

Celý profesionálny život sa venuje legislatíve. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ odboru legislatívy a práva na Ministerstve hospodárstva SR. V minulosti viedol legislatívny a právny odbor na Ministerstve životného prostredia SR a tiež legislatívny odbor Kancelárie Národnej rady SR.