Fakulta práva

doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb

Funkcia: Docentka

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: štvrtok 14.15 - 15.15
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: katarina.chovancova@paneurouni.com


Chovancová

VZDELANIE

Je absolventkou Právnickej fakulty UK v Bratislave (1998), kde v r.2001 získala aj doktorát (JUDr.) a v r.2005 vedecko akademickú hodnosť PhD. v odbore obchodné právo. Po zavŕšení postgraduálneho dvojročného štúdia na Fakulte manažmentu UK v Bratislave následne  získala v r.1999 certifikát Európska integrácia (Centrum európskych štúdií). Od r.2003 je držiteľkou  Cambridge University Certificate in Business English (BEC 2[1],3[2]), ako aj Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) a Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) z University of Cambridge.  Od r.2006 pokračuje v štúdiu medzinárodného práva v kontinuálnom postgraduálnom štúdiu na University of London. V r.2007 získala na  Queen Mary College, University of London PG Certificate in International Dispute Resolution so zameraním na medzinárodnú obchodnú arbitráž s vyznamenaním, v r.2009 PG Diploma in International Dispute Resolution so zameraním na medzinárodné súdnictvo a medzinárodné investičné právo s vyznamenaním, pričom štúdium neskôr zavŕšila v r.2011 získaním PG LL.M. in International Dispute Resolution so zameraním na medzinárodné súdnictvo s vyznamenaním. V r.2017 získala následne na University of London (Queen Mary, Westfield College, University College London) PG Certificate in International Business Law so zameraním na medzinárodné hospodárske právo, pričom v súčasnosti pokračuje v štúdiu PG Diploma in International Business Law v špecializácii WTO law. V r.1998 -2005 absolvovala v priebehu svojej bankovej právnej praxe  odborné stáže pre bankových právnikov – špecialistov v Luxemburgu (Institut Universitaire International Luxembourg) a v Londýne (Kaplan, Hawksmere).

PRÁVNA PRAX A ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Praktické právnické skúsenosti v oblasti tvorby bankovej legislatívy nadobudla ako právnik – špecialista na ústredí Národnej banky Slovenska (1998-1999) na právnom odbore a odbore 07. V r.1999 až 2000 pracovala ako výkonná právnička núteného správcu Investičnej a rozvojovej banky (odbor bankového dohľadu NBS) a neskôr ako samostatný právnik na Sekretariáte prezidenta IRB, a.s., kde pracovala ako členka privatizačného tímu na projekte privatizácie banky, pričom jej agenda zahrňovala zastupovanie banky v negociačnom procese (SR, Rakúsko) v spolupráci s Ministerstvom financií SR. V r.2000-2005 následne pôsobila na ústredí VÚB banky, a.s. na právnom odbore ako právnik – špecialista na oddelení zmlúv a súčasne ako kontaktný právnik pre odbor medzinárodných vzťahov. Jej agenda zahrňovala prípravu a dojednávanie medzinárodných investičných zmlúv, syndikovaných úverov a neskôr prípravu privatizačných zmlúv v privatizačnom procese VÚB v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Súčasne reprezentovala VÚB v rámci právneho odboru VÚB vo vzťahu k Eximbanke pri dojednávaní medzinárodných úverových zmlúv, pričom jej agenda zahrňovala aj hodnotenie úverového rizika a komunikáciu s rizikovými potenciálnymi zahraničným partnermi.

 

Ďalšie praktické skúsenosti získala  v r.2008 – 2009 ako rozhodca druhej komory pre rozhodovanie obchodnoprávnych sporov Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, kde rozhodovala 30 sporov ako jediný rozhodca. Skúsenosti z bankovej praxe využíva aj na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied, kde pôsobí od r.2017 ako vedecký pracovník so zameraním na medzinárodné právo. Od r.2008 je členkou Kongresu zástupcov Strediska medzinárodných právnych štúdií v Salzburgu („CILS“), pre ktoré pravidelne prednáša  od r.2006 (Rakúsko, USA, Egypt). Od r.2014 je členkou (MCIArb) Chartered Institute of Arbitrators v Londýne (CIArb) ako aj členkou České společnosti pro mezinárodní právo (ČSMP). Od r.2019 je členkou Society for Advanced Legal Studies v Londýne (University of London), v r.2020 bola zapísaná ako medzinárodný rozhodca do Izraelskej komory rozhodcov (Tel Aviv, Izrael). Od r.2021 je členkou American Society of International Law (ASIL). Členkou  Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo (SSMP) bola v r.2016-2020.

 

PEDAGOGICKÁ A VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Na Akadémii Policajného zboru pôsobila v rokoch 2005-2007 na katedre verejnej správy a verejných financií, kde bola poverená prípravou nových predmetov Rozhodcovské konanie a Medzinárodná obchodná arbitráž, ktorú súbežne prednášala v r.2005 – 2008 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského ako hosťujúci pedagóg na katedre obchodného a finančného práva, pričom v r.2009-2010 pôsobila na tej istej právnickej fakulte ako výskumný pracovník na katedre medzinárodného a európskeho práva, kde zastrešovala predmet medzinárodné právo súkromné a procesné.  Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí od r.2008. V r.2008-2012 pracovala ako odborná asistentka na Ústave súkromného práva (medzinárodná obchodná arbitráž, medzinárodná investičná arbitráž), od r.2012 je členkou Ústavu medzinárodného a európskeho práva (medzinárodné hospodárske právo, medzinárodné právo verejné, medzinárodná investičná arbitráž, medzinárodné organizácie, medzinárodná obchodná arbitráž). Od r.2020 pôsobí aj na katedre práva Vysokej školy práva a podnikání v Prahe (MPV, základy MPS). Od r.2009 až doposiaľ prednášala na univerzitách v Rakúsku, na Islande, v Lotyšsku, v Slovinsku, v Španielsku, v Maďarsku, v Ruskej federácii a v Indii. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti v odbore medzinárodné právo verejné sa zameriava na medzinárodné (mierové) rozhodovanie sporov medzinárodných súdnych a rozhodcovských orgánov a medzinárodné hospodárske právo s akcentom najmä na medzinárodné investičné právo v prepojení na medzinárodné právo prírodných zdrojov a medzinárodné právo životného prostredia.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Je autorkou 3 slovenských vedeckých monografií (VEDA, vydavateľstvo SAV), 2 zahraničných monografií, 2 dvojjazyčných učebníc (Eurokódex), a vyše 100 štúdii z oblasti medzinárodného hospodárskeho práva a medzinárodnej obchodnej arbitráže, vydaných v SR, ČR, v USA, v Nemecku, v Rakúsku a v Holandsku. Jej publikácie sú v súčasnosti citované v 15 štátoch (Kanada, Pakistan, USA, atď.), zverejnené prednášky sú citované v 11 štátoch (India, Bahrain, Grécko, Etiópia atď.)

NAJVÝZNAMNEJŠIE PRÁCE

 1. Immunities of States and Their Officials in Contemporary International Law. 1st ed. Passau: RW&W Science & New Media, 2017. 157 p. ISBN 978-3-946915-05-8. (Šturma, P., Chovancová, K., Šmigová, K., Větrovský, J.).

 

 1. Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch Európskej únie. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2015. 476s. [36,71 AH]. ISBN 978-80-224-1432-6.

 

 1. Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch Európy. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2008. 451 s. ISBN 978-80-224-0981-0.

 

 1. Inspection Mechanisms of International Development Banks. In: Dennis Campbell (ed.), The Comparative Law Yearbook of International Business. Volume 33, 2011. Kluwer Law International; Aspen Publishers, 2011, p.495-549 [3 AH]. ISBN 9789041133632.

 

 

 1. International Arbitration of Investment Disputes: Introduction and Basic Characteristics – Medzinárodná arbitráž investičných sporov. 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2009. 392 s. [20,1 AH]. ISBN 978-80-89447-14-5

 

 1. Non-Precluded Measures in International Investment Arbitration. In: Czech Yearbook of Public & Private International Law. Vol. 7. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo v nakladatelství Eva Rozkotová, 2016, p.391-410. ISBN 9788087488263.

 

 1. Countermeasures and Their (In)comparable Congruence in International Investment Arbitration & the WTO Law. In: Czech Yearbook of Public & Private International Law. Vol. 8. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo v nakladatelství Eva Rozkotová, 2017, p.461-477. ISBN 9788087488294.

 

 1. 8. Consumer Arbitration and Subtle Variances in its Effectiveness in Selected EU Member States (Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany). In: Review of Central and East European Law. Leiden : Brill. Martinus Nijhoff Publishers. ISSN 0925-9880. Vol.43, No.2 (2018), p. 197-231. (2017: 0.476 – IF, Q4 – JCR, 0.205 – SJR, Q1 – SJR)

 

 1. The Fair and Equitable Treatment and Its Current Status in International Investment Law. In: Marianne Roth, Michael Geistlinger (eds), Yearbook on International Arbitration. Volume VI. Vienna: Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2019, p.171 – 187. ISBN 978-3-7083-1247-7.

 

 1. Arbitration in Slovakia: Breaking New Ground. In: Robert Carrow, Anita Alibekova (eds), International Arbitration and Mediation: From the Professional’s Perspective. Salzburg: Yorkhill Law Publishing, 2007, p.85-92. ISBN 9781430325260.

 

 

 1. The Role of Arbitrators in the New Countries of the EU. In: Central and Eastern European Countries after and before the Accession. Vol.2. Budapest: Department of Private International Law and European Economic Law; Faculty of Law ELTE, 2011, p.21-35. ISBN 9789632841991.

 

 

 1. Enforcement Procedures in Selected European Countries. In: Marianne Roth, Michael Geistlinger (eds), Yearbook on International Arbitration. Volume III. Vienna: Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2013, p.209-224. ISBN 978-3-7083-0911-8.

                                              

 1. Enforcement of Arbitral Awards in the New Countries of the European Union. In: European Review of Private Law, 2008, Vol.16, No.6, p. 995-1007. ISSN 0928-9801.

 

 1. 14. WTO Enforcement Procedures: Featuring Arbitration: A Technical Perfection. In: Transnational Dispute Management: TDM. 2013, Vol. 10, No. 4, 28 p. [online]. ISSN 1875-4120.

 

 1. International Commercial Arbitration from „A“ to „Z“. Selected Procedural Legal Aspects. 1. vyd. Bratislava: Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences (SAS), 2019. 135s. ISBN 978-80-224-1745-7.

[1] Ekvivalent slovenskej štátnej skúšky z anglického jazyka v obchodnej angličtine.

[2] Ekvivalent CAE v obchodnej angličtine.