Fakulta práva

doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: štvrtok 14.15 - 15.15
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: katarina.chovancova@paneurouni.com


Chovancová

VZDELANIE

Je absolventkou Právnickej fakulty UK v Bratislave (1998), kde v r.2001 získala aj doktorát (JUDr.) a v r.2005 vedecko akademickú hodnosť PhD. v odbore obchodné právo. Po zavŕšení postgraduálneho dvojročného štúdia na Fakulte manažmentu UK v Bratislave následne  získala v r.1999 certifikát Európska integrácia. Od r.2003 je držiteľkou  Cambridge University Certificate in Business English (BEC 2[1],3[2]), ako aj Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) a Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) z University of Cambridge.  Od r.2007 pokračuje v štúdiu medzinárodného práva v kontinuálnom postgraduálnom štúdiu na University of London. V r.2007 získala na  Queen Mary College, University of London PG Certificate in International Dispute Resolution so zameraním na medzinárodnú obchodnú arbitráž s vyznamenaním, v r.2009 PG Diploma in International Dispute Resoultion so zameraním na medzinárodné súdnictvo a medzinárodné investičné právo s vyznamenaním, pričom štúdium neskôr zavŕšila v r.2011 získaním PG LL.M. in International Dispute Resolution so zameraním na medzinárodné súdnictvo s vyznamenaním. V r.2017 získala následne na University of London (Queen Mary, Westfield College, University College London) PG Certificate in International Business Law so zameraním na medzinárodné hospodárske právo, pričom v súčasnosti pokračuje v štúdiu PG Diploma in International Business Law v špecializácii WTO law. V r.1998 -2005 absolvovala v priebehu svojej bankovej právnej praxe  odborné stáže pre bankových právnikov – špecialistov v Luxemburgu (Institut Universitaire International Luxembourg) a v Londýne (Kaplan, Hawksmere).

PEDAGOGICKÁ A VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Na Akadémii Policajného zboru pôsobila v rokoch 2005-2007 na katedre verejnej správy a verejných financií, kde bola poverená prípravou nových predmetov rozhodcovské konanie a medzinárodná obchodná arbitráž, ktorú súbežne prednášala od r.2005 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského ako hosťujúci pedagóg na katedre obchodného a finančného práva, pričom v r.2009-2010 pôsobila na tej istej právnickej fakulte ako výskumný pracovník na katedre medzinárodného a európskeho práva, kde zastrešovala predmet medzinárodné právo súkromné a procesné.  Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí od r.2008. V r.2008-2012 pracovala ako odborná asistentka na Ústave súkromného práva (medzinárodná obchodná arbitráž, medzinárodná investičná arbitráž), od r.2012 je členkou Ústavu medzinárodného a európskeho práva (medzinárodné hospodárske právo, medzinárodné právo verejné, medzinárodná investičná arbitráž, medzinárodné organizácie, medzinárodná obchodná arbitráž). Od r.2020 pôsobí aj na katedre práva Vysokej školy práva a podnikání v Prahe (MPV, základy MPS). Od r.2009 až doposiaľ prednášala na univerzitách v Rakúsku, na Islande, v Lotyšsku, v Slovinsku, v Španielsku, v Maďarsku, v Ruskej federácii a v Indii. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti v odbore medzinárodné právo verejné sa zameriava na medzinárodné (mierové) rozhodovanie sporov medzinárodných súdnych a rozhodcovských orgánov a medzinárodné hospodárske právo s akcentom najmä na medzinárodné investičné právo v prepojení na medzinárodné právo prírodných zdrojov a medzinárodné právo životného prostredia.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Je autorkou 3 slovenských vedeckých monografií (VEDA, vydavateľstvo SAV), 2 zahraničných monografií, 2 dvojjazyčných učebníc (Eurokódex), a vyše 100 štúdii z oblasti medzinárodného hospodárskeho práva a medzinárodnej obchodnej arbitráže, vydaných v SR, ČR, v USA, v Nemecku, v Rakúsku a v Holandsku. Jej publikácie sú v súčasnosti citované v 15 štátoch (Kanada, Pakistan, USA, atď.), zverejnené prednášky sú citované v 11 štátoch (India, Bahrain, Grécko, Etiópia atď.)

PRÁVNA PRAX A ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Praktické právnické skúsenosti v oblasti tvorby bankovej legislatívy nadobudla ako právnik – špecialista na ústredí Národnej banky Slovenska (1998-1999) na právnom odbore a odbore 007. V r.1999 až 2000 pracovala ako výkonná právnička núteného správcu Investičnej a rozvojovej banky (odbor bankového dohľadu NBS) a neskôr ako samostatný právnik na Sekretariáte prezidenta IRB, a.s., kde pracovala ako členka privatizačného tímu na projekte privatizácie banky, pričom jej agenda zahrňovala zastupovanie banky v negociačnom procese (SR, Rakúsko) v spolupráci s Ministerstvom financií SR.

V r.2000-2005 následne pôsobila na ústredí VÚB banky, a.s. na právnom odbore ako právnik – špecialista na oddelení zmlúv a súčasne ako kontaktný právnik pre odbor medzinárodných vzťahov. Jej agenda zahrňovala prípravu a dojednávanie medzinárodných investičných zmlúv, syndikovaných úverov a neskôr prípravu privatizačných zmlúv v privatizačnom procese VÚB v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Súčasne reprezentovala VÚB v rámci právneho odboru VÚB vo vzťahu k Eximbanke pri dojednávaní medzinárodných úverových zmlúv, pričom jej agenda zahrňovala aj hodnotenie úverového rizika a komunikáciu s rizikovými potenciálnymi zahraničným partnermi.

Ďalšie praktické skúsenosti získala  v r.2008 – 2009 ako rozhodca druhej komory pre rozhodovanie obchodnoprávnych sporov Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, kde rozhodovala 30 sporov ako jediný rozhodca. Skúsenosti z bankovej praxe využíva aj na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied, kde pôsobí od r.2017 ako vedecký pracovník so zameraním na medzinárodné právo. Od r.2008 je členkou Kongresu zástupcov Strediska medzinárodných právnych štúdií v Salzburgu („CILS“), pre ktoré pravidelne prednáša  od r.2006 (Rakúsko, USA, Egypt). Od r.2014 je členkou (MCIArb) Chartered Institute of Arbitrators v Londýne (CIArb) ako aj členkou České společnosti pro mezinárodní právo (ČSMP). Od r.2019 je členkou Society for Advanced Legal Studies v Londýne (University of London), v r.2020 bola zapísaná ako medzinárodný rozhodca do Izraelskej komory rozhodcov (Tel Aviv, Izrael). Členkou  Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo (SSMP) bola v r.2016-2020.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PRÁCE

 1. Immunities of States and Their Officials in Contemporary International Law. 1st ed. Passau: RW&W Science & New Media, 2017. 157 p. ISBN 978-3-946915-05-8. (Šturma, P., Chovancová, K., Šmigová, K., Větrovský, J.).
 1. Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch Európskej únie. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2015. 476s. [36,71 AH]. ISBN 978-80-224-1432-6.
 1. Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch Európy. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2008. 451 s. ISBN 978-80-224-0981-0.
 1. Inspection Mechanisms of International Development Banks. In: Dennis Campbell (ed.), The Comparative Law Yearbook of International Business. Volume 33, 2011. Kluwer Law International; Aspen Publishers, 2011, p.495-549 [3 AH]. ISBN 9789041133632.
 1. International Arbitration of Investment Disputes: Introduction and Basic Characteristics – Medzinárodná arbitráž investičných sporov. 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2009. 392 s. [20,1 AH]. ISBN 978-80-89447-14-5
 1. Non-Precluded Measures in International Investment Arbitration. In: Czech Yearbook of Public & Private International Law. Vol. 7. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo v nakladatelství Eva Rozkotová, 2016, p.391-410. ISBN 9788087488263.
 1. Countermeasures and Their (In)comparable Congruence in International Investment Arbitration & the WTO Law. In: Czech Yearbook of Public & Private International Law. Vol. 8. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo v nakladatelství Eva Rozkotová, 2017, p.461-477. ISBN 9788087488294.
 1. Consumer Arbitration and Subtle Variances in its Effectiveness in Selected EU Member States (Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany). In: Review of Central and East European Law. Leiden : Brill. Martinus Nijhoff Publishers. ISSN 0925-9880. Vol.43, No.2 (2018), p. 197-231. (2017: 0.476 – IF, Q4 – JCR, 0.205 – SJR, Q1 – SJR)
 1. The Fair and Equitable Treatment and Its Current Status in International Investment Law. In: Marianne Roth, Michael Geistlinger (eds), Yearbook on International Arbitration. Volume VI. Vienna: Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2019, p.171 – 187. ISBN 978-3-7083-1247-7.
 1. Arbitration in Slovakia: Breaking New Ground. In: Robert Carrow, Anita Alibekova (eds), International Arbitration and Mediation: From the Professional’s Perspective. Salzburg: Yorkhill Law Publishing, 2007, p.85-92. ISBN 9781430325260.
 2. The Role of Arbitrators in the New Countries of the EU. In: Central and Eastern European Countries after and before the Accession. Vol.2. Budapest: Department of Private International Law and European Economic Law; Faculty of Law ELTE, 2011, p.21-35. ISBN 9789632841991.
 1. Enforcement Procedures in Selected European Countries. In: Marianne Roth, Michael Geistlinger (eds), Yearbook on International Arbitration. Volume III. Vienna: Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2013, p.209-224. ISBN 978-3-7083-0911-8.
 2. Enforcement of Arbitral Awards in the New Countries of the European Union. In: European Review of Private Law, 2008, Vol.16, No.6, p. 995-1007. ISSN 0928-9801.
 1. 14. WTO Enforcement Procedures: Featuring Arbitration: A Technical Perfection. In: Transnational Dispute Management: TDM. 2013, Vol. 10, No. 4, 28 p. [online]. ISSN 1875-4120.
 1. International Commercial Arbitration from „A“ to „Z“. Selected Procedural Legal Aspects. 1. vyd. Bratislava: Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences (SAS), 2019. 135s. ISBN 978-80-224-1745-7.

 

[1] Ekvivalent slovenskej štátnej skúšky z anglického jazyka v obchodnej angličtine.

[2] Ekvivalent CAE v obchodnej angličtine.