Fakulta práva

prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Funkcia: profesor

Pracovisko: Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.08
Konzultačné hodiny: Streda 12.30 - 13.30 alebo iný čas na základe emailovej dohody
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: peter.potasch@paneurouni.com


PROF. JUDR. PHDR. PETER POTASCH, PHD. (1980)

Prof. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. bol 26. augusta 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Peter Potasch je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol v roku 2003 udelený titul Mgr. Titul doktora práv (JUDr.) získal v roku 2004 a na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa mu bol v roku 2010 udelený titul PhDr. v odbore politológia. Neskôr, v roku 2009 získal titul philosophiae doctor (PhD.). V roku 2012 úspešne absolvoval habilitačné konanie a bol mu udelený vedecko-pedagogický titul docent. Za profesora v odbore „správne právo“ bol – po úspešnom inauguračnom konaní – menovaný prezidentkou Slovenskej republiky v roku 2019.

V priebehu rokov 2003 až 2009 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Katedra správneho práva/Katedra verejnej správy) a od roku 2009 dodnes pôsobí ako interný pedagóg na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (Ústav verejného práva – Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia). Na predmetnej inštitúcii zastával v minulosti viaceré vedúce funkcie ako napr. vedúci oddelenia, predseda disciplinárnej komisie, prodekan a dekan. Aktuálne je členom vedeckej rady tejto fakulty, ako aj Vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy. Odborná spolupráca ho viaže aj k Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a to najmä v rámci 3. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore „správne právo“, ale aj v podobe niekoľko rokov trvajúceho členstva vo Vedeckej rade Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Funkciu člena vedeckej rady zastával aj na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Na tejto fakulte je v súčasnosti členom Komisie pre hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti a habilitačných a inauguračných konaní (ako poradného orgánu dekana fakulty vo veciach vedy a výskumu). V rokoch 2010 až 2014 pedagogicky pôsobil na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity vo Viedni, kde vyučoval správne právo vybraných štátov EÚ v komparatívnom režime.

Advokátskej praxi sa venoval od roku 2009 – najskôr pri výkone koncipientskej praxe a od roku 2012 až do menovania za sudcu Najvyššieho správneho súdu SR – ako advokát

V rokoch 2013 až 2021 bol v rôznych časových úsekoch zároveň členom viacerých rozkladových komisií napr. na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (pre všeobecnú agendu, ako aj pre veci EIA), na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ale napr. aj na Úrade pre verejné obstarávanie. Niekoľko rokov pôsobil ako člen Pracovnej skupiny pre verejné právo Slovenskej advokátskej komory, kde participoval najmä na pripomienkovaní návrhov zákonov z odvetvia správneho práva. Ako zástupca akademickej obce bol opakovane – za Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – členom viacerých výberových komisií na obsadzovanie miest sudcov súdnej sústavy Slovenskej republiky v rámci všetkých jej stupňov. V minulosti zastával tiež funkciu člena disciplinárnej komisie pri Slovenskej komore exekútorov (nominovaný ministrom spravodlivosti SR).

Je členom redakčných rád viacerých domácich a zahraničných odborných a vedeckých časopisov (napr. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR, Institutiones Administrationis (Journal of Administrative Sciences), Széchényi Egyetem, Maďarsko, Central and Eastern European Legal Studies, European Public Law Organization, Grécko a i.). Absolvoval tiež množstvo zahraničných pracovných, študijných, resp. prednáškových pobytov (Česká republika, Portugalsko, Lotyšsko, Island, Mexiko a i.) a bol riešiteľom viacerých národných aj medzinárodných vedecko-výskumných úloh/grantov, vrátane grantov financovaných z verejných prostriedkov (APVV).

Je autorom alebo spoluautorom viacerých publikácií (vrátane monografií), ktoré sa zameriavajú tak na správne právo hmotné, ako aj na správne procesné – najmä na všeobecné správne konanie.

Publikačná činnosť:

(vybrané položky publikačnej, vedeckej a zostavovateľskej činnosti)

Zoznam z dôvodu prehľadnosti zahŕňa vybrané v.stupy publikačnej, resp. vedeckej, ako aj zostavovateľskej činnosti autora – v skrátenom režime bibliografick.ch údajov (názov, miesto a rok vydania) a bez vnútorného štrukturálneho členenia (napr. monografie, vedecké štúdie, vysokoškolské učebnice a pod.). Zoznam zahŕňa v.lučné diela autora, ako aj v.stupy tvorené v spoluautorstve s ďalšími osobami, a to bez ohľadu na to, či vyššie uveden. autor bol alebo nebol vedúcim autorského kolektívu. Úplné bibliografické údaje k dielam je možné dohľadať v centrálnych databázach, resp. v databázach knižníc.

Abusus Iuris and the Protection of Public Interest by Administrative Authorities and (Administrative) Courts in Slovakia. Budapešť, 2018

Administratívna justícia v Anglicku v komparatívnej perspektíve. Bratislava, 2018.

(Administrative) Precedents in Slovakia – Their True Applicability & Current Issues (A Comparative Paper). Hradec Králové, 2019.

(A)DR procedures in Slovakia Yesterday and Today. Holandsko, 2003

Aplikačné aspekty správneho práva hmotného a procesného. Bratislava, 2006.

Aplikačné aspekty správneho práva hmotného a procesného. Bratislava, 2009.

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách. Bratislava, 2012.

Černobyľská katastrofa a jej dopady na niektoré aspekty medzinárodného environmentálneho práva. Bratislava, 2011.

“Decentralizované” priestupky – samospráva alebo delegovaná štátna správa? Praha, 2014.

Dôkazné bremeno (a procesné prezumpcie) v režime správneho súdnictva a deliteľnosť správneho aktu (predmetu prieskumu) ako elementy súdneho prieskumu (Anglicko/Slovenská republika). Bratislava, 2018

Elektronické daňové podania v podmienkach Slovenskej republiky. Praha, 2011.

Environmentálne právo : všeobecná a osobitná časť. Plzeň, 2015.

Európsky správny poriadok – problém alebo riešenie? Bratislava, 2008.

Implementation of EU Law Sources. Bratislava, 2019.

Informácie o predmete konania a účastníkovi konania v správnom rozhodnutí ako jeden z parametrov determinujúcich uplatňovanie precedenčnej zásady (v správnom konaní) – východiská a aplikačné otázky. Žilina, 2019.

Inštitúty environmentalizmu a environmentálnej histórie ako spoločenské fenomény a stimuly tvorby práva. Bratislava, 2011.

Introducing the Right to Good Administration in the Law of the European Union and Selected Features of Good Public Administration. Bratislava, 2011.

Judicial Review v Anglicku – základné inštitúty v parciálnej komparácii s právnou úpravou Slovenskej republiky. Bratislava, 2018

Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku. 1. vyd. Žilina : 2017

K inštitútu precedenčnej zásady v správnom konaní. Bratislava, 2012

K niektorým politickým aspektom environmentalizmu. Bratislava, 2012.

K správnoprávnym perspektívam nariadenia č. 198/1941Sl. z. o právnom postavení Židov (Židovský kódex). Bratislava, 2011.

Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov. 1 vyd. Žilina, 2011.

Komparatívny prístup k vybraným inštitútom správneho konania v niektorých štátoch Európskej únie. Bratislava, 2007.

Materiálna rovnosť účastníkov konania v kontexte správneho trestania vs. legitímne očakávania a rovnosť pred zákonom. Bratislava, 2012.

Mediation Issues in the Slovak Legislation. Holandsko, 2004.

Možnosti preskúmania neprávoplatných rozhodnutí orgánov verejnej správy. Bratislava, 2007.

Ochrana právne privilegovaných informácií vo vybraných režimoch verejného práva. 1. vyd. Praha, 2019

Ochrana verejného záujmu a legitímne očakávania/precedensy ako základné pravidlá správneho konania (teória a prax). Bratislava, 2018

Okolnosti/dôvody relevantné pre uskutočnenie judicial review v Anglicku – ďalšie pohľady na vec. Bratislava, 2018

Pojem “správne trestanie” v perspektíve ustanovenia § 194 a § 195 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (aj v kontexte rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva). Bratislava, 2018

Povojnová právna úprava správnych deliktov – priestupkov v ČSR a jej možné reflexie v súčasnosti. Bratislava, 2010.

Primárne dôvody opodstatňujúce súdny prieskum správnych rozhodnutí v režime judicial review v Anglicku. Bratislava 2018

Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného. [1. vyd.] Bratislava, 2010

Procesnoprávne aspekty nástroja judicial review v Anglicku (aj v kontexte právnej úpravy v SR) – primárne inštitúty – “povolenie”/”súhlas” na prijatie veci na meritórne konanie a “predžalobné rokovania” v správnom súdnictve. Bratislava, 2018

Pseudosankčné opatrenia v deliktuálnom práve správnom (teoretické východiská a prax). Trnava, 2017.

Selected Issues of Crossborder Healthcare in the EU law. Hradec Králové,2012.

Skutkové informácie a vecná správnosť rozhodnutia správneho orgánu v kontexte súdneho prieskumu (v komparatívnej perspektíve s anglickým judicial review) a s prihliadnutím na vybrané procesné pochybenia týkajúce sa podkladov rozhodnutia a ich neposkytnutia účastníkom konania ako informácií chránených v osobitnom režime. Žilina, 2019

Sources of Law in a Comparative Approach (United States of America, Slovak Republic, doctrine of Non-delegation, Administrative Law, Administrative Precedents – Case Law in Administrative Proceedings. Bratislava, 2019.

Sports-related Offences, their Roots, Selected Causes and Solutions – Model Cases, Real Lessons. Poľsko. 2013

Správne delikty a správne trestanie v kontexte zásady “nullum crimen sine lege”, “nemo tenetur se ipsum accusare” a zásady legitímnych očakávaní. Bratislava, 2018

Správne právo – osobitná časť : administratívnoprávna oblasť. Bratislava, 2005.

Správne právo : osobitná časť. 1 vyd. Žilina, 2010.

Správne právo : osobitná časť. 2. aktualiz. vyd., Žilina, 2013.

Správne právo hmotné : osobitná časť: prípadové štúdie. 1. vyd. Trnava, 2020

Správne právo hmotné: všeobecná časť: prípadové štúdie. 1. vyd. Trnava, 2020

Správny poriadok : komentár. 1. vyd., Praha, 2012

Správny poriadok : komentár, 2. doplnené a prepracované vyd., Bratislava, 2015

Správny poriadok : komentár. 3. rozšírené vyd., Praha, 2019.

Systém tribunálov v Anglicku ako integrálna súčasť správnej justície. Bratislava, 2011.

Teoreticko-praktické rozmery deliktuálneho práva alebo vnímanie priestupkov v niektorých krajinách Európy. Bratislava, 2012

The 3Ps of Administrative Law in Slovakia and in Selected Countries] : (Precedents, Public interest, Proper reasoning). 1. vyd. Bratislava, 2019

The Conflict of “Information” Rights – the Freedom of Expression vs. the Right to Respect for Private and Family Life – as per the European Convention of Human Rights – Selected Cases, Praha, 2019

The Right to Privacy from the Perspective of Protection of Personal Data/Information (Healthcare and Social Insurance Matters) as per the Judgements of the European Court of Human Rights – Selected Cases. Praha, 2019.

Traffic Offences from the EU and the V4 perspective – an Element of Safety. Poľsko, 2011.

Trest a správna sankcia zákazu činnosti : legislatívna súčasnosť v kontexte s aplikačnou nejednotnosťou ukladania a výkonu týchto sankcií. Bratislava, 2015.

Účastník správneho konania – minulosť, súčasnosť a vízie. Bratislava, 2011

Úvod do zelenej politiky (aj) v právnych konotáciách. Bratislava, 2011

(Vnútorná) integrita orgánu verenej správy a legitímne očakávania ako elementy činnosti správnych orgánov v kontexte súdneho prieskumu (Anglicko/Slovenská republika). Bratislava, 2018

Všeobecné správne konanie – teória a prax : (právna úprava k 1.7.2016) : (vrátane výkladu, súdnych rozhodnutí, modelových otázok a odpovedí, ako aj najčastejších chýb v praxi). 1. vyd., Žilina, 2017.

Vybrané hmotnoprávne aspekty zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení neskorších predpisov) v historickom a priestorovom kontexte Strednej Európy. Žilina, 2010.

Vybrané inštitucionálne a právne aspekty administratívnej spravodlivosti v Anglicku. Bratislava, 2009

Vybrané otázky slobody prejavu v čase, priestore a vo sférach. Bratislava, 2020

Vybrané právne atribúty ochrany osobných údajov zdravotnej povahy z perspektívy mimo Európskej únie – Kanada, Nové Škótsko. Bratislava, 2019

Vybrané punitívne a preventívne opatrenia v športovom práve niektorých štátov EU – minulosť a súčasnosť. Bratislava, 2013.

Vybrané správne procesy : (teoretické a praktické aspekty). 1. vyd., Žilina, 2010.

Vybrané správne procesy : (teoretické a praktické aspekty). 2. vyd. s judikatúrou. Žilina, 2011.

Vybrané správne procesy : (teoretické a praktické aspekty). 3. preprac. a rozš. vyd. s judikatúrou a 100 testov.mi otázkami/odpoveďami. Žilina, 2013.

Výklad práva v správnom súdnictve ako potenciálny determinant zmeny v právnej úprave. Bratislava, 2018.

Základné atribúty e-governmentu v podmienkach Slovenskej republiky. Praha, 2011.

Základy práva. Žilina, 2013.

Zákon o priestupkoch : veľký komentár. Bratislava, 2016.

Zásada zákazu reformatio in peius v komparatívnej perspektíve vybraných štátov Európskej únie (Slovenská republika, Česká republika, Poľská republika, Dánske kráľovstvo), Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora/Súdneho dvora Európskej únie. Bratislava, 2018.

Znalecký posudok ako informácia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a k jeho (ne)sprístupneniu najmä v kontexte ochrany práv duševného vlastníctva. Bratislava, 2020