Fakulta práva

doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, docent

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva súkromného

Miestnosť 2.15
Konzultačné hodiny: pondelok 09.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8850

E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com


Erdosova

Členka Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo a členka Vedeckej rady Fakulty práva  Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

JUDr. Andrea Erdősová, PhD. vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas štúdia, ako aj po jeho skončení pôsobila v advokátskej kancelárii Valko & partners, kde sa odborne venovala ústavnému právu, ľudským právam, tlačovému právu a ochrane osobnosti. Jej pracovné zaradenie v Civilnoprávnej sekcii Ministerstva spravodlivosti SR korešpondovalo s jej záujmom o oblasť organizácie a fungovania súdneho systému. V poslednom období sa zúčastnila na viacerých vedecko-výskumných projektoch, tiež ako člen výskumného tímu v oblasti medicínskeho práva a v manažérsko-riešiteľskej pozícii v projekte zaberajúcom sa slobodou prejavu a modernými technológiami. Jej doterajšia pedagogická činnosť sa viaže na Paneurópsku vysokú školu ako aj na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, prednášala v SR, ČR, ako aj na viacerých domácich a medzinárodných konferenciách v oblastiach medzinárodné a európskeho  práva, medzinárodnej a európskej ochrany ľudských práv a medicínskeho  práva a bioetiky. V rámci pedagogickej práce presadzuje od r. 2011 rôzne formy klinického vzdelávania, prepájania štúdia s praxou, nadväzovania spolupráce so súkromným sektorom, ako aj ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré potom študentom prinášajú viaceré prednášky, simulované súdne spory, či ponuky brigádnickej praxe. V rámci výučby aplikuje tzv. sokratovskú metódu, teda spôsob vedenia dialógu interaktívnou formou, kladenia otázok a hľadania možných riešení, odpovedí na ne.  Je autorkou viacerých publikácií v oblasti ľudských práv i medicínskeho práva.