Fakulta práva

doc. JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M

Funkcia: Docent

Pracovisko: Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Konzultačné hodiny: streda 15.00 - 16.00
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: daniel.kroslak@paneurouni.com


Zoznam zabezpečovaných predmetov: 

Teória práva, Politická filozofia a filozofia práva, Právna etika, Theory of Law, Political Philosophy, Legal Ethics, Politics

Najdôležitejšie publikácie 

 • KROŠLÁK, Daniel – BALOG, Boris – SURMAJOVÁ, Žaneta: Teória štátu a práva. [recenzenti: Tomáš Gábriš, Ján Svák]. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. – 333 s. – ISBN 978-80-571-0275-5.
 • KROŠLÁK, Daniel a kol.: Ústavné právo. [recenzenti: Jan Kysela, Radoslav Procházka]. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. – 804 s. – ISBN 978-80-8168-511-8.
 • KROŠLÁK, Daniel: Introduction to the Slovak constitutional system ; [review: Tomáš Gábriš, Tomáš Ľalík]. – 2nd, revised and extented ed. – Prague : Leges, 2013. – 192 p. – (Extra). – ISBN 978-80-87576-97-7.
 • KROŠLÁK, Daniel: Slovak Republic. – [1st ed.]. – Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014. – 196 p. – (International encyclopaedia of laws ; Constitutional law, suppl. 106). – This monograph is up-to-date as of January 2013. – ISBN 978-90-654-4944-3.
 • KROŠLÁK, Daniel: Vznik a formovanie nemeckej idey právneho štátu v 19. storočí = The origin and formation of the German idea of ​​the rule of law in the 19th century. In: Paneurópske právnické listy : vedecký časopis Paneurópskej vysokej školy. – ISSN 2644-450X. – č. 1 (2021). Online: https://www.paneuropskepravnickelisty.sk/index.php/kroslak-d/
 • KROŠLÁK, Daniel: K teórii štruktúrovania právnych noriem = Towards a theory of legal norm’s structure : (pokus o logicko-sémantickú analýzu v evolučnej perspektíve). In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. – ISSN 0231-6625. – Roč. 148, č. 4 (2009), s. 365-376.
 • KROŠLÁK, Daniel: Practical implementation of the right to be forgotten in the context of Google Spain decision. In: Communication today. – ISSN 1338-130X. – Vol. 6, no. 1 (2015), p. 58-71.
 • KROŠLÁK, Daniel: Ehrenmorde, kulturelle Unterschiede und Recht = Vraždy zo cti, kultúrne rozdiely a právo : (eine rechtsanthropologische Skizze). In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. – ISSN 1339-4401. – Roč. 2, č. 1 (2014), s. 5-25.
 • KROŠLÁK, Daniel: Nuremberg laws. In: The Lawyer quarterly. – ISSN 1805-8396. – Vol. 5, no 3 (2015), p. 184-194.
 • KROŠLÁK, Daniel: Kodifikačné snahy a vznik nemeckého občianskeho zákonníka = Codification attemps and genesis of the German civil code. In: Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011 : kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského / Vilém Knoll, Petr Beránek (eds.); [recenze: Zdeněk Veselý]. – Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. – ISBN 978-80-7380-354-4. – S. 143-152.
 • KROŠLÁK, Daniel: Sokratovská metóda ako pedagogická forma v procese vzdelávania právnikov = Socratic method as a training form in the process of shaping lawyers. In: Právny obzor. – ISSN 0032-6984. – Roč. 97, č. 1 (2014), s. 80-89.
 • KROŠLÁK, Daniel: Norimberský proces s hlavnými vojnovými zločincami. In: PERPAUCA TERRENA BLANDE HONORI DEDICATA, POCTA PETROVI BLAHOVI K NEDOŽITÝM 80. NARODENINÁM / Vojtech Vladár (ed.); [recenzia: Peter Colotka, Matej Pekarik]. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019.  ISBN 978-80-568-0313-4. – S. 621-634.

Ďalšie aktivity:

PREDCHÁDZAJÚCE DOMÁCE PEDAGOGICKÉ PÔSOBENIE:

 • ​Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
 • Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava

ZAHRANIČNÉ PEDAGOGICKÉ A VEDECKO-VÝSKUMNÉ POBYTY (výber):

 • Hosťujúci výskumník ​Fulbrightovej Komisie, University of Southern California, Los Angeles, 2017
 • Hosťujúci prednášajúci, Právnická fakulta, Štátna univerzita F. M. Dostojevského, Omsk, 2014, 2015
 • Hosťujúci profesor, Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 2013

REALIZOVANÉ PROJEKTY:

A/ projekty VEGA MŠVVaŠ SR 

1./ v období od 01.01.2007 do 31.12.2008 ako člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA MŠVVaŠ SR číslo 1/3814/06 s názvom „Miesto, postavenie a význam prameňov práva a ich uplatnenie v rámci kontinuálneho právneho systému v historickom priereze“, ktorého zodpovednou riešiteľkou na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave bola JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

2./ v období od 01.01.2010 do 31.12.2011 ako člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA MŠVVaŠ  SR číslo 1/0729/10 s názvom „Sociálne riziká a základné ľudské práva – výzvy pre pracovné právo 21. storočia“, ktorého zodpovednou riešiteľkou na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave bola JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

3./ v období od 01.01.2011 do 31.12.2013 ako člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA MŠVVaŠ SR číslo 1/0257/11 s názvom „Súdy a tvorba práva – hypertrofia legislatívy a judikatúra ako prameň práva“, ktorého zodpovedným riešiteľom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave bol  doc. JUDr. Radoslav Procházka, JSD., PhD.

4./ v období od 01.01.2012 do 31.12.2014 ako zodpovedný riešiteľ projektu VEGA MŠVVaŠ  SR č. 1/0507/12 s názvom „Kultúrne a náboženské rozdiely, migrácie a ľudské práva“. JUDr. Mgr. Krošlák, PhD. LL.M. ako zodpovedný riešiteľ projektu dostal certifikát VEGA o úspešnom ukončení riešenia projektu a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov.

B/ projekty APVV – Verejná výzva 2011 

1./ v období od 01/07/2012 do 31/12/2015 ako člen riešiteľského kolektívu projektu číslo APVV-0562-11 s názvom „Právne argumenty a právne princípy ako pramene práva“, ktorého zodpovedným riešiteľom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave bol doc. JUDr. Radoslav Procházka, JSD., PhD.

C/ projekty  v rámci výziev z operačných programov

1./ v období od 06/2010 do 05/2013 ako člen riešiteľského kolektívu projektu financovaného v rámci Operačného programu Vzdelávanie číslo ITMS 26110230051 s názvom „Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní“. „Medzinárodné a európske právo“, ktorého koordinátorkou za Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave bola  JUDr. Natália Štefánková, PhD.

D/ projekty KEGA MŠVVaŠ SR 

1./ v období od 01.01.2013 do 31.12.2015 ako zodpovedný riešiteľ projektu KEGA MŠVVaŠ  SR č. 008UCM-4/2013 s názvom „Zvyšovanie právneho vedomia v rámci vzdelávania v iných (neprávnických) študijných odboroch“. JUDr. Mgr. Krošlák, PhD. LL.M. ako zodpovedný riešiteľ projektu dostal certifikát KEGA o výbornom naplnení cieľov projektu a dosiahnutí originálnych výsledkov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.