Fakulta práva

JUDr. Peter Sepeši

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav verejného práva

Miestnosť 2.37
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
E-mail: peter.sepesi@paneurouni.com


externý pedagóg, ktorý inak vykonáva funkciu prokurátora na oddelení legislatívy a ústavného práva Generálnej prokuratúry SR a pôsobí tiež ako člen výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu pre legislatívno-právne otázky a zakladajúci člen občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť o.z.

Zabezpečované predmety:

Športové právo I

Športové právo II

Zameranie:

Športové právo

Trestné právo

Priestupkové právo

Ústavné právo

Organizácia súdov a prokuratúry

Právo životného prostredia

Ďalšie aktivity:

Prehľad publikovaných autorských článkov je k dispozícii aj na tejto stránke:

https://beta.ucps.sk/section/4984

http://www.ucps.sk//autor-1/23-Peter+Sepe%C5%A1i

Profesijný profil aj s linkami na články:
http://www.ucps.sk//Sepesi

http://www.ucps.sk//Profesijny_profil_JUDr_Petra_Sepesiho

Toto pripájam len pre inšpiráciu:

https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/peter.sepesi/

Publikačná činnosť:

 • Komentár Trestného zákona (Trestné činy proti životnému prostrediu, § 300-310), J. Čentéš a kol.; 2006,
 • Komentár Trestného zákona (Trestné činy proti životnému prostrediu, § 300-310), J. Čentéš a kol.; 2013,
 • Komentár Trestného poriadku (§ 25-52, § 560-568), J. Čentéš a kol.; 2006,
 • Komentár Trestného poriadku (§ 25-52), J. Čentéš a kol.; 2014,
 • Právo životného prostredia, S. Košičiarová a kol.; 2006,
 • Právo životného prostredia, S. Košičiarová a kol.; 2009,
 • Pokračujúci trestný čin, P. Sepeši; Justičná revue 12/2004,
 • Les a nový Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.; príspevok Ing. Mario Kern a JUDr. Peter Sepeši, dostupné na internete: ucps.sk
 • Extrémizmus všeobecne, resp. extrémizmus vo svetle novely Trestného zákona č. 257/2009 Z. z.; odborný príspevok; autori JUDr. Róbert Vlachovský a JUDr. Peter Sepeši, dostupné na internete: epi.sk
 • Implementácia Smernice o ochrane životného prostredia prostriedkami trestného práva do právneho poriadku SR, Zborník zo seminára „Správne trestanie“, PEVŠ Bratislava; 26.10.2010, príspevok rozdelený do dvoch častí bol publikovaný aj v Justičnej revue č 2/2011 a 3/2011 (str. 392 – 400).
 • Stav a problémy transpozície Smernice 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva a Smernice 2009/123/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a zavedení sankcií za porušenie. Osobitosti účelu sankcie/postihu pri environmentálnych deliktoch. Príspevok bol publikovaný v Informačnom spravodajcovi GP SR č. 3/2010.
 • Prokuratúra Slovenskej republiky – minulosť? prítomnosť? … budúcnosť!; 2011, príspevok publikovaný na stránke ucps.sk
 • Dištančný delikt vs. teritoriálna pôsobnosť Trestného zákona SR; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2011 i na stránke ucps.sk
 • Násilie a neviazanosť divákov v právnych a sociálnych podmienkach SR; publikované v informačnom spravodajcovi GP SR č. 2/2011; odbornom časopise Magister Officiorum 2/2011 i na stránke ucps.sk
 • konferencia ministrov Rady Európy zodpovedných za oblasť športu: Manipulácia výsledkov športových stretnutí – divácke násilie – paneurópska spolupráca v oblasti športu; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2012 i na stránke www.ucps.sk
 • Úvahy o efektivite trestného konania v slovenskej republike – hľadanie nástrojov a riešení na jeho časové a ekonomické zefektívnenie cestou zmeny právnej úpravy predsúdneho konania; článok publikovaný v odbornom časopise Magister Officiorum 3/2012 i na stránke ucps.sk
 • Odborná verejná diskusia / informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach, základný nástroj prevencie diváckeho násilia, alebo príspevok SFZ k dosiahnutiu spoločného cieľa; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4-5/2012 i na stránke ucps.sk; ďalší spoluautor Ing. Ján Letko
 • Stanovy SFZ – nová spoločenská zmluva futbalového hnutia; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4-5/2012 i na stránke ucps.sk
 • Závery z konferencie Šport a právo (Poprad, 12. – 13.9.2012); publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4-5/2012 i na stránke ucps.sk; ďalší spoluautori Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD. a Bc. Jaroslav Čollák
 • Základné tézy nového zákona o športe – pohľad pracovnej skupiny SFZ; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2013 i na stránke ucps.sk; kolektív autorov
 • K procesu prípravy návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí – všeobecne; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2013 i na stránke ucps.sk; spoluautor JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
 • Implementácia zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v praxi; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 34/2014 i na stránke ucps.sk; spoluautori JUDr. Žaneta Surmajová PhD. a Mgr. Peter France
 • Problematika organizovania verejných športových podujatí z pohľadu Prokuratúry SR; publikované na stránke ucps.sk
 • Čo prináša zákon o športe pre športovcov? – článok publikovaný na stránke ucps.sk
 • Členský príspevok v športe: podmienka pre získanie prostriedkov z verejných a sponzorského alebo základný princíp a idea „nového športu“ na Slovensku; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4/2015 i na stránke ucps.sk; spoluautor JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
 • Čo je lepšie pre šport i spoločnosť – Zmluva o reklame alebo Zmluva o sponzorstve v športe? publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 3/2015 i na stránke ucps.sk
 • Charitatívna reklama; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2017 i na stránke ucps.sk; spoluautor JUDr. Peter Haňdiak
 • O blížiacom sa ekonomickom probléme slovenského profesionálneho športu z pohľadu (makro)ekonomiky Slovenska a (mikro)ekonomiky profesionálnych klubov – publikované na stránke ucps.sk
 • Učená právnická spoločnosť a jej spolupracovníci – kto sme a akú alternatívu ponúkame slovenskej spoločnosti ? – publikované na stránke ucps.sk
 • K príprave návrhu zmeny systému voľby predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov – publikované na stránke ucps.sk
 • Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež” – publikované na stránke ucps.sk
 • Spory o právomoc (vecnú príslušnosť) podľa nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry – publikované na stránke ucps.sk
 • Vážny poznatok o zmene pravidiel legislatívneho procesu, ktorý je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia – publikované na stránke ucps.sk
 • Využívanie elektronického monitoringu pri trestných činoch spáchaných na verejných (nielen športových) podujatiach – publikované na stránke ucps.sk (22.10.2019); spoluautor PhDr. Vladimír Cehlár, PhD.
 • Nech v utorok dopadne hlasovanie o Tittel-Jančulovej novele zákona o športe akokoľvek…- publikované na stránke ucps.sk
 • Príspevok do diskusie o núdzovom stave, prijímaných opatreniach, …slobode a demokracii; publikované na stránke beta.ucps.sk
 • ďalšie články, príspevky, prezentácie a rozhovory publikované najmä v denníkoch SME a ŠPORT, Futbalnet, ako aj na stránkach futbalsfz.sk a www.ucps.sk

Lektorská činnosť (témy/oblasti)

 • Ústavné právo – prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov v rámci prípravy na odbornú justičnú skúšku.
 • Legislatívny proces v Slovenskej republike.
 • Zákon o prokuratúre.
 • Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
 • Disciplinárna zodpovednosť prokurátorov.
 • Deliktuálna zodpovednosť v právnom poriadku Slovenskej republiky
 • Trestné činy proti životnému prostrediu, kolízia trestného a správneho konania, ne bis in idem.
 • Ochrana životného prostredia v medzinárodnom a európskom práve.
 • Inštitúty právneho styku s cudzinou v trestných veciach.
 • Poškodený v trestnom konaní, obeť trestného činu.
 • Osoby zúčastnené v trestnom konaní (zapisovateľ, tlmočník, prekladateľ, obvinený, poškodený, zúčastnená osoba …).
 • Divácke násilie na verejných podujatiach, hmotnoprávne i procesnoprávne aspekty.
 • Manipulácia športových súťaží a športová korupcia.
 • Právna úprava organizovania verejných športových podujatí.
 • Legislatívna činnosť v rámci národného športového zväzu ako občianskeho združenia – tvorba interných športových noriem.
 • Efektívne vyhľadávanie medzinárodných zmlúv, právnych predpisov, judikatúry.
 • Efektívna práca s počítačom s využitím internetu pre právnikov.
 • Zákon o organizovaní verejných športových podujatí.
 • Zákon o športe (Vytvorenie a realizácia projektu implementácie Zákona o športe do praxe).
 • Stanovy športových zväzov a športových klubov.
 • Kontrolór v športovej organizácii.
 • Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v športe.
 • Financovanie športu z verejných zdrojov.
 • Zmluva o sponzorstve v športe vs. Zmluva o (charitatívnej) reklame.
 • Zmluvné vzťahy medzi športovcami a športovými klubmi.
 • Riešenie sporov v športe.
 • Disciplinárne konanie v športových organizáciách.

Účasť v odborných komisiách, pracovných skupinách a na projektoch:

 • komisia Generálnej prokuratúry SR pre prípravu rekodifikácie Trestného zákona (2003-2004)
 • multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov (MISO) zameraná na elimináciu environmentálnej kriminality zriadená pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne (MEKO) pre boj so zločinnosťou (2006-doposiaľ)
 • člen Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (2011-2016)
 • člen medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameraná na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu zriadená pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou (01/2013-03/2019)
 • člen za GP SR monitorovacieho výboru zriadeného pri MŠVVaŠ SR zameraného na boj proti manipulácii športových súťaží v SR (08/2018 – doposiaľ)
 • člen národnej skupiny pre oblasť diváckeho násilia zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou (04/2019 – doposiaľ)
 • člen za GP SR pracovnej skupiny Úradu vlády SR k novelizácii zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (výsledok činnosti pracovnej skupiny bol nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný pod č. 54/2019 Z.z.)
 • člen za GP SR a koordinátor pracovnej skupiny vytvorenej generálnym prokurátorom SR na prípravu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, za účasti zástupcov Súdnej rady SR, MS SR, prokuratúry SR, Rady prokurátorov i zástupcov tretieho sektora podľa požiadaviek Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019 (09/2019 – 08/2020)
 • člen za GP SR pracovnej skupiny vytvorenej Ministerstvom spravodlivosti SR na prípravu návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a o správe zaisteného majetku o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 04/2020 – doposiaľ
 • člen pracovnej skupiny pre vytvorenie nového internetového portálu Justičnej akadémie a spoluautor štruktúry a obsahu internetového portálu http://www.ja-sr.sk/ (2007-2008)
 • vytvorenie a ďalší vývoj odborného internetového portálu Učenej právnickej spoločnosti – ucps.sk (2009-dodnes)
 • autor projektu „Efektívna práca s počítačom, internetom a elektronickými systémami právnych informácií pre právnikov“ (vzdelávacie podujatie uskutočňované v rámci Justičnej akadémie)
 • spoluautor projektu vydávania odborného časopisu Magister Officiorum publikovaného bezplatne v tlačenej forme i elektronicky na stránkach ucps.sk/magoff resp. www.magisterofficiorum.sk
 • člen redakčnej rady časopisu Magister Officiorum
 • autor myšlienkového zámeru projektu s názvom gov.sk, článok publikovaný v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2012 i na stránke www.ucps.sk
 • člen výberovej komisie a pripomienkujúci subjekt projektu SFZ s názvom „Informačný systém slovenského futbalu“, ktorý sa uchádza o ocenenie Najlepší IT projekt roku 2013 v SR
 • odborný garant realizácie Strategického plánu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na roky 2011-2014 v časti „LEGISLATÍVA“ a jeho čiastkových projektov
 • spoluautor návrhu nových STANOV SFZ (schválených 25.10.2012), návrhu nového Disciplinárneho poriadku SFZ (schválený 5.11.2013) a návrhov ďalších predpisov SFZ
 • 9.- 13.9.2012 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2012” (Poprad; SFZ a UčPS) – odborný garant, moderátor a lektor
 • 4.- 24.4.2013 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo” (Sv. Kateřina na Vysočine, Česká republika; FAČR a ČAFH) – lektor
 • 10.- 3.10.2014 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2014” (Poprad; SFZ a UčPS) – odborný garant, moderátor a lektor
 • 10.- 2.10.2015 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2015” (Senec; SFZ a UčPS) – odborný garant, moderátor a lektor
 • 9.- 30.9.2016 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2016” (Poprad; SFZ a UčPS) – odborný garant, moderátor a lektor
 • 9.2017 – TREND konferencia „Športový manažment 2017“ – lektor
 • 10.-13.10.2017 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2017” (Poprad; SFZ, UčPS a PEVŠ) – odborný garant a moderátor konferencie
 • 9.2018 – TREND konferencia „Športový manažment 2018“ – lektor
 • 10.-26.10.2018 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2018” (Stará Lesná; SFZ a UčPS) – odborný garant
 • 9.- 30.9.2019 – Medzinárodná odborná konferencia “Šport a právo 2019” (Poprad; SFZ a UčPS) – odborný garant
 • 10.- 30.10.2021 – Dvoj-konferencia “Šport a médiá 2021” a “Šport a právo 2021” (Poprad; SFZ a UčPS) – odborný garant
 • odborný garant a spoluautor návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí (zákon bol schválený v NR SR a publ. pod č. 1/2014 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2014)
 • člen a predseda odbornej komisie podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí (3/2014 – 3/2016; 3/2016 – 3/2018)
 • člen odbornej komisie podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí (od 12/2018 – doposiaľ)
 • člen monitorovacieho výboru MŠVVaŠ SR zameraného na boj proti manipulácií športových súťaží k Dohovoru Rady Európy o manipulácii súťaži (ETS 215) (od 11/2018 – doposiaľ)
 • odborný garant a hlavný koordinátor projektu „Príprava návrhu nového zákona o športe“ (od 07/2012; zákon o športe bol schválený 26.11.2015 hlasmi 133 zo 136 prítomných poslancov NR SR a publikovaný bol pod č. 440/2015 Z.z.)
 • odborný garant a lektor projektu „Verejné dišputy k návrhu zákona o športe“ (Košice, Bratislava, Žiar nad Hronom; 05/2016)
 • odborný garant a lektor projektu UčPS: „Implementácia zákona o športe do praxe“ v roku 2016 a 2017:
  • zorganizovanie 21 seminárov pre zväzy a kluby v roku 2016
  • vypracovanie vzorových právnych dokumentov podľa nového zákona o športe (stanovy, predpisy, zmluvy, zápisnice, manuály k zmluvám a pod.)
  • vypracovanie cca 500 otázok a odpovedí k zákonu o športe
 • odborný garant a lektor projektu UčPS pripraveného v spolupráci s expertom na praktické otázky týkajúce sa daní, odvodov a pracovného práva (RNDr. Jozef Mihál) pod názvom: “Zákon o športe – zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe” (séria 11 seminárov v 9 mestách v mesiacoch apríl až jún 2017)
 • odborný garant a lektor projektu UčPS pripraveného v spolupráci s expertom na praktické otázky týkajúce sa daní, odvodov, pracovného práva a účtovníctva (RNDr. Jozef Mihál a Ing. Jaroslava Lukačovičová) pod názvom: “Zákon o športe – zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe” (séria 6 seminárov v 6 mestách v mesiacoch máj až september 2018)
 • autor projektu: Okrúhly stôl k téme: Odvody profesionálnych športovcov po 1.1.2019, publikované na stránke ucps.sk;
 • autor projektu: Testovanie – navrhnutie a implementácia elektronického modulu na tvorbu a manažovanie otázok a testov pre športových odborníkov, študentov práva a iných skupín osôb – https://testovanie.sportnet.online/ (tento systém sa v roku 2019 začal používať aj na testovanie v rámci výberových konaní na Generálnej prokuratúre SR)
 • autor projektu: Tagmanažér – navrhnutie a implementácia elektronického modulu na tvorbu a manažovanie smarttagov/ značiek používaných na tvorbu odborných webov a webových stránok, organizovanie ich obsahu, inteligentné vyhľadávanie a ponúkanie súvisiaceho obsahu
 • autor projektu: Hlasovanie per rollam – navrhnutie a implementácia elektronického modulu na tvorbu a manažovanie elektronického hlasovania členov orgánov športových organizácií ale aj akýchkoľvek iných organizácií (obchodné spoločnosti, družstvá, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie) alebo aj skupín osôb (spoločenstvá vlastníkov) o rozhodnutiach a iných otázkach s automatickým generovaním zápisnice o výsledku hlasovania
 • odborný garant a lektor projektu UčPS pripraveného v spolupráci s expertom na praktické otázky týkajúce sa daní, odvodov, pracovného práva a účtovníctva (RNDr. Jozef Mihál, Ing. Jaroslava Lukačovičová a Mgr. Ing. Peter Hennel) pod názvom: “ Zákon o športe – zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku – kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?” (séria 7 seminárov v 7 mestách v mesiacoch máj až september 2018)
 • spolutvorca a odborný garant diskusných relácií v Klube pod lampou na témy: Športové poukazy (4.3.2019); Vzorec na výpočet príspevku uznanému športu (3.6.2019); 10 rokov činnosti UčPS (18.6.2019); Informačný systém športu (4.11.2019)
 • spolutvorca a odborný garant občianskej iniciatívy/platformy UčPS pod názvom „ŠPORT pre SLOVENSKO“
 • člen UčPS tímu, ktorý realizoval dotazníkový projekt s názvom: ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu – výsledky projektu a návrhy krízových opatrení pre oblasť športu boli publikované na stránke ucps.sk
 • spolutvorca a odborný garant internetových diskusných relácií vyrábaných v produkcii Futbalnet.TV a UčPS na témy:
  • Šport pre Slovensko – Budúcnosť slovenského športu
  • Dopad mimoriadnych opatrení na oblasť športu – Anketa
  • Prežijú kluby a zväzy Covid-19?
  • Športová budúcnosť je neistá
  • Štátna pomoc v jazyku športovca – Paragrafové znenia pomoci
  • Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku 
  • Novela Zákona o športe – výkrik parlamentu do tmy!

V prípad potreby ďalších informácii som pripravený poskytnúť ďalšiu súčinnosť