Fakulta práva

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.37
Konzultačné hodiny: streda 13.20 - 14.20
Tel: +421 2 4820 8852

E-mail: rastislav.kassak@paneurouni.com


Zabezpečované predmety:

SPRÁVNE PRÁVO HMOTNÉ I (Všeobecná časť),

SPRÁVNE PRÁVO HMOTNÉ II (Osobitná časť),

SPRÁVNE PRÁVO PROCESNÉ,

EURÓPSKE SPRÁVNE PRÁVO;

 

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2001 a v roku 2005 po úspešnom priebehu rigorózneho konania získal titul JUDr. V rokoch 2001 – 2005 pracoval ako právnik, resp. právny čakateľ/advokátsky koncipient v komerčno-právnej/advokátskej kancelárii CONSULTA v. o. s. Advokátsku skúšku zložil v roku 2005, a od tohto roku až do vymenovania do funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky pôsobil ako advokát (v rokoch

2005 – 2006 mal pozastavený výkon advokácie z dôvodu pracovného pomeru právnika v spoločnosti ANATEMA, s. r. o.).

V rokoch 2006 – 2009 pôsobil ako interný doktorand na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2009 získal akademický titul „philosophiae doctor“ (PhD.) v odbore správneho práva a kde v rokoch 2008 – 2011 pôsobil vedecko-pedagogicky ako vysokoškolský pedagóg, resp. vedecký výskumný pracovník.

Od roku 2008 do súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, a to ako odborný asistent. V rokoch

2012 – 2014 bol vedúcim Oddelenia správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia Ústavu verejného práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy je okrem štátnicových komisií taktiež členom komisie pre rigorózne konanie a súčasne aj členom Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. V rokoch 2016 – 2021 bol predsedom Disciplinárnej komisie Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.

V rokoch 2007 až 2013 bol náhradníkom a členom Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory, pričom v rokoch 2010 – 2013 bol predsedom VII. disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory a od roku 2017 až do vymenovania do funkcie sudcu ústavného súdu bol jej náhradníkom, resp. ad hoc predsedom a členom disciplinárnych senátov. Od roku 2017 je taktiež členom Pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre verejné právo.

V rokoch 2012 – 2014 bol študentským ochrancom práv (študentským

ombudsmanom) pre vysokoškolských študentov v Slovenskej republike. V rokoch 2013 – 2016 bol asistentom pre legislatívu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu.

V roku 2014 bol vymenovaný ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za člena Disciplinárneho senátu Slovenskej komory exekútorov.

Dňa 11. mája 2016 bol vládou Slovenskej republiky vymenovaný za člena Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (kde pôsobil až do vymenovania do funkcie sudcu Ústavného súdu SR). Odo dňa 10. júla 2017 až do vymenovania do funkcie sudcu Ústavného súdu SR bol taktiež členom Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Od roku 2016 je členom Rady editorov periodika The Central and Eastern European Legal Studies vydávaného v rámci The European Public Law Organization.

Je autorom a recenzentom viacerých odborných publikácií, vedeckých štúdií a odborných článkov venujúcich sa najmä problematike správneho práva, európskeho správneho práva, ako aj katastrálneho a pozemkového práva. Medzi najvýznamnejšie patrí okrem iného napríklad:

– Peter Škultéty, Rastislav Kaššák: Správne právo hmotné : všeobecná časť. – 1. vyd. – Bratislava : Veda, 2014. – ISBN 9788022413763;

– Peter Potásch a kolektív: Zákon o priestupkoch : veľký komentár :

právny stav k 1. 1. 2016 / – [1. vyd.]. – Bratislava : Eurokódex, 2016.

– 391 s. [39,90 AH]. – ISBN 978-80-8155-061-4. [Potásch, Peter (30%) – Hašanová, Janka (30%) – Kaššák, Rastislav (10%) – Sepeši, Peter – Šumichrast, Igor – Vallová, Jana];

– Boris Balog, Rastislav Kaššák: Zákon o geologických prácach :

(geologický zákon) : komentár. – 1. vyd. 2015. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. – 229 s. [14,98 AH]. – (Komentáre). – ISBN 978-80-8168-276-6. [Balog, Boris (50%) – Kaššák, Rastislav (50%)];

– The design and trademark in the European Union from the perspective of public law [Dizajn a ochranná známka v Európskej únii z pohľadu verejného práva] / R. Kaššák. In: Current issues of science and research in the global world : proceedings of the international conference. – Leiden : CRC Press, [2014]. – ISBN 9781138027398 ; 9781317525103 (e-book). – P. 15-22.

Dňa 10. októbra 2019 bol vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.