Fakulta práva

doc. PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

Funkcia: Vedúca oddelenia, docent

Pracovisko: Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Konzultačné hodiny:
utorok 10:50-11:50h
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com


Kurucová

Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Zoznam predmetov, ktoré zabezpečuje:

Právna komunikácia v anglickom jazyku I

Právna komunikácia v anglickom jazyku II

Štylistika anglických právnych textov

Analýza anglických právnych textov

Teoretické aspekty komunikácie

Základy vysokoškolskej pedagogiky

Anglický jazyk I – VIII

Štátnicový seminár z anglického jazyka

Oblasť, ktorej sa vedecky venuje:

Angloamerický právny systém, odborná jazyková príprava zameraná na medzinárodné vzťahy a diplomaciu

Publikačná činnosť:

Kurucová, Zuzana, Demovičová, Andrea. English for law students [textový dokument (print)] : reader with exercises. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-588-3. PEVŠ 2016ACA0001. [angličtina]

Kurucová, Zuzana, Demovičová, Andrea. Chapter summaries and interactive exercises to English for legal purposes = [elektronický dokument] : Sprievodné texty : elektronická cvičebnica. 2. dopl. vyd. Žilina: Eurokódex, 2014. ISBN 978-80-8155-037-9. PEVŠ 2014BCI0004. [angličtina. slovenčina]

Kurucová, Zuzana, Demovičová, Andrea, Rozina, Jelena, Bojsová, Petra. English for legal purposes [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2013. ISBN 978-80-8155-015-7. PEVŠ 2013ACB0011. [angličtina. slovenčina]

Kurucová, Zuzana, Demovičová, Andrea. Introduction to the U.S. law [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2017. ISBN 978-80-8168-725-9. ISBN (online) 978-80-8168-726-6. PEVŠ 2017ACB0010. https://www.wolterskluwer.sk/sk/introduction-to-the-u-s-law.p3536.html. [angličtina. slovenčina]

Kurucová, Zuzana. Vybrané spoločenské a individuálne nebezpečenstvá virtuálne komunikácie. PEVŠ 2018ADF0026 In: Magister Officiorum: Odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. Bratislava: Magister Officiorum – Učená právnická spoločnosť, 2018, Roč. 2, č. 1, s. 140-149 [tlačená forma]. ISSN 1338-5569. [slovenčina]

Medová, Janka, Tirpáková, Anna, Kurucová, Zuzana. The effect of different online education modes on the English language learning of media studies students. DOI 10.1080/2331186X.2018.1523514. PEVŠ 2018ADM0040 In: Cogent Education. [s.l.]: Taylor & Francis Group. Cogent OA, 2018, Roč. 5, č. 1, s. [1-13] [online]. ISSN 2331-186X. https://www.tandfonline.com/toc/oaed20/5/1?nav=tocList. [angličtina]

Ivor, Jaroslav, Kurucová, Zuzana. Video records in criminal proceedings from the aspect of European and national legislation. PEVŠ 2020AEC0014 In: Current tendencies in criminal law of the European Union. Budapest: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer Hungary, 2020, s. 91-115 [tlačená forma]. ISBN 978-963-295-936-8. [angličtina]

Kurucová, Zuzana. Úloha učiteľa pri výučbe angličtiny pre špecifické účely. PEVŠ 2018AFD0043 In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe: zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogická fakulta UKF, 2018, s. 272-279 [online]. ISBN 978-80-558-1277-9. [slovenčina]

Kurucová, Zuzana. Informačná kompetencia detí a riziká virtuálneho prostredia. PEVŠ 2018AFD0115 In: Pravda a lož: sloboda prejavu v kontexte moderných technológií. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2018, s. 124-141 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89453-52-8. [slovenčina]

Kurucová, Zuzana. Možnosti využitia e-learningu v čase pandémie a v čase núdzového stavu a niektoré ich právne súvislosti [elektronický dokument]. PEVŠ 2020BDF0005 In: Paneurópske právnické listy: vedecký časopis Paneurópskej vysokej školy. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2020, Roč. 3, č. 2, s. [1-9] [online]. ISSN (online) 2644-450X. https://www.paneuropskepravnickelisty.sk/index.php/kurucova-z-2/. [slovenčina]

Kurucová, Zuzana. Aplikácia nástrojov e-learningu s využitím IKT vo vzdelávaní [textový dokument (print)] . 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2018. ISBN 978-80-10-03316-4. PEVŠ 2018DAI0001. [slovenčina]

Ďalšie súvisiace akademické alebo vedecké aktivity:

Organizovanie študijných pobytov – Londýn, Brusel, Washington D.C., New York, Ottawa, Toronto pre študentov práva a študentov medzinárodných vzťahov a diplomacie s cieľom zlepšenia ich jazykových schopností a možnosti jazykovej „konfrontácie“ v praxi, zároveň získania kontaktov v odbornej sfére a šírenia dobrého mena svojej alma mater.