Fakulta práva

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

Funkcia: Vedúci ústavu, profesor 

Pracovisko: Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.43
Konzultačné hodiny: pondelok 13.15 - 14:15
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: anton.dulak@paneurouni.com


Vyučované predmety:

Občianske právo I.

Občianske právo II.

Ochrana spotrebiteľa

Oblasť ved. skúmania:

Občianske právo hmotné

Deliktné právo, Európske súkromné právo, Súkromnoprávna ochrana spotrebiteľa

Zoznam najdôležitejších výstupov:

Vedecké monografie: 

Cambier, Véronique – Tonner (33,3 %), Klaus – Dulak, Anton  (33,3 %) – Karsten, Jens (33,3 %) : Timeshare and Package Travel Legislation in Central and Eastern Europe : Approximation, Harmonisation and Compatibility with European Union Law. – Louvain-la-Neuve :Université Catholique de Louvain, Centre de droit de la Consommation, 2000. – 282 s. – (Consumer Institutions and Consumer Policy Programme (CICPP) ; no. 15)

Dulak, Anton: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. – 1. vyd. – Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2002. – 187 s. – (Studia Iuridica Bratislavensia ; Nr. 24)

Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : Spotrebiteľská kúpna zmluva o predaji tovaru v obchode : 4. hlava In: Zmluvy o prevode vlastníctva : kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, darovacia zmluva : s komentárom. – 2. aktual. vyd. – Bratislava : C. H. Beck, 2013. – S. 245-363. – ISBN 978-80-89603-18-3

Dulak, Anton (100%) : Slovakia In: Private law reform. – Brno : Masaryk University, 2014. – S. 257-282. – ISBN 978-80-210-7603-7

Dulak, Anton: Zodpovednosť za škodu : § 420-450 / Csach, Kristián [Autor, 3%] ; Dulak, Anton [Autor, 50%] ; Humeník, Ivan [Autor, 4%] ; Novotná, Marianna [Autor, 40%] ; Skorková, Veronika [Autor, 3%]. – [recenzované]
In: Občiansky zákonník 1 [textový dokument (print)] : komentár : § 1-450 / Števček, Marek [Autor] ; Dulak, Anton [Autor] ; Bajánková, Jana [Autor] ; Fečík, Marián [Autor] ; Sedlačko, František [Autor] ; Tomašovič, Marek [Autor]. – 2. aktual. vyd. – Praha (Česko) : C.H. Beck, 2019. – (Veľké komentáre). – ISBN 978-80-7400-770-5, s. 1442-1702 [tlačená forma]

 

Vysokoškolské učebnice a učebné texty:

Gregušová, Daniela – Dulak, Anton – Chlipala, Miroslav – Susko, Boris: Právo informačných a komunikačných technológií. – 1. vyd. – Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. – 186 s. – (Edícia vysokoškolských učebníc)  ISBN 80-227-2195-6

 

Občianske právo hmotné / Ján Lazar a kolektív, Iuris Libri, 2018. – ISBN 978-80-89635-35-1, s. 148-207 [3,15 AH]

Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi. 1 a 2, Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2018.

 

Vedecké štúdie v zahraničných recenzovaných  časopisoch a zborníkoch:

 

Dulak, Anton  (100%) : The “Pleural plaques” case in the light of Slovak law In: European Review of Private Law. – Vol. 17, No. 2 (2009), s. 227-232

Dulak, Anton (100%): The Development of Slovakian Law in the European Context In: Opening Up European Law : The Common Core Project towards Eastern and South Eastern Europe. – Berne : Stämpfli Publishers, 2007. – S. 267-272. – ISBN 3-7272-2029-5

Dulak, Anton (100%) : Economic loss caused by GMOs in Slovakia. – (Tort and Insurance Law ; Vol. 24) In: Economic Loss Caused by Genetically Modified Organisms. – Wien : Springer Verlag, 2008. – S. 417-428. – ISBN 978-3-211-77987-3

Dulak, Anton (100%) : Positive Damage and Loss of Profit : Slovakia

In: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. – Berlin : Walter de Gruyter, 2011. – S. 333-335. – ISBN 978-3-11-024848-7

Dulak, Anton (100%): Slovakia : legislation; cases; literature. Recenzované. In: European Tort Law 2019. – Berlin : de Gruyter, 2019. –      S. 589 –  598 [19th Annual Conference on European Tort Law.  2020, Wien]

 

Vedecké štúdie v domácich recenzovaných  časopisoch a zborníkoch:

 

Dulak, Anton: K princípu zmluvnej slobody v súkromnoprávnych vzťahoch. In: Právny obzor. – Roč. 86, č. 4 (2003), s. 408-412

Dulak, Anton (100%) : K novej kodifikácii súkromného práva – časť II. (Hľadanie inšpirácií). Časopis: Digital Science Magazine [elektronický zdroj] Roč. 5, č. 1 (2016). Dostupné na internete http://digitalmag.sk/k-novej-kodifikacii-sukromneho-prava-cast-ii-hladanie-inspiracii/, ISSN 1339-3782

Dulak, Anton (100%) : Strata šance a niektoré ďalšie spôsoby riešenia neistej kauzality, Justičná revue 8-9/2017, s. 964-976

Dulak, Anton (100%) : Súkromnoprávna autonómia a jej limity. Právny obzor 1/2018, s. 3-26

Dulak, Anton (100%) : Bežné životné riziko. Justičná revue 5/2018, s. 586-596

 

Anton Dulak je profesorom občianskeho práva a vedúcim Ústavu súkromného práva na Fakulte práva Paneurópskej vysokej škole. Profesionálne sa venuje otázkam občianskeho práva hmotného a v ich rámci aj problematike súkromnoprávnej ochrany spotrebiteľa ako slabšej strany. Už v rokoch 1995 – 2005 pôsobil ako národný expert pri aproximácii aktov Únie zameraných na vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa v rámci programu PHARE a v tom čase poskytoval odborné expertízy pre odbor ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR pri príprave zákonov na ochranu spotrebiteľa. V tom čase bol členom European Consumer Law Group a od roku 2010 je členom European Law Institute so sídlom vo Viedni. Absolvoval študijné pobyty na univerzitách v Oslo, Camridge a Louvain-la-Neuve. Doteraz je riešiteľom viacerých domácich a medzinárodných projektov.