Fakulta práva

prof. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.

Funkcia: docent

Pracovisko: Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.31
Konzultačné hodiny: štvrtok 11.00hod. - 12.00hod. (+ po mailovej konzultácii aj v inom čase)
Tel: +421 2 4820 8812

E-mail: marcela.tittlova@paneurouni.com


Zabezpečované predmety:

Trestné právo hmotné I a II,

Trestné právo procesné I a II,

Kriminológia,

Penológia,

Rozhodovanie v trestnom práve,

Penológia (v phd. štúdiu).

Zameranie:

Trestné právo procesné: inštitút väzby, informačno-technických prostriedkov, ako členka Pracovnej skupiny na úrovni Úradu vlády inštitútu § 363 TP, ako členka projektových tímov vedecko-výskumných úloh poskytovaniu informácií z trestného konania; možnostiam odhaľovania a dokazovania korupcie a domáceho násilia; v penologickej rovine výkonu trestných sankcií a zaisťovacích procesných inštitútov; z oblasti trestného práva hmotného: možnosti postihu korupčných trestných činov, drogová kriminalita, kriminalita verejných činiteľov, omyl v trestnom práve.

PUBLIKÁCIE:

– Zákon o verejnom ochrancovi práv / Marcela Tittlová, Igor Doboš ; rec. Jaroslav Ivor, Boris Balog. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. – 168 s. [11,76 AH]. – ISBN 978-80-571-0061-4 [TITTLOVÁ, Marcela (50%) – DOBOŠ, Igor (50%) – IVOR, Jaroslav (rec.) – BALOG, Boris (rec.)]

 – Zákon o výkone trestu povinnej práce : komentár / Marcela Tittlová … [et al.] ; rec. Jaroslav Ivor, Jiří Jelínek. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. – 124 s. [6,20 AH]. – ISBN 978-80-571-0152-9. [TITTLOVÁ, Marcela (25%) – GALOVCOVÁ, Ingrid (25%) – TEJNSKÁ, Katarína (25%) – TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana (25%) – IVOR, Jaroslav (rec.) – JELÍNEK, Jiří (rec.)]

 – Amnestie a milosti : v právnom poriadku Slovenskej republiky / Boris Balog, Marcela Tittlová, Martin Fakla ; rec. Jaroslav Ivor, Lívia Trellová. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. – 124 s. [6,20 AH]. – ISBN 978-80-571-0064-5 [BALOG, Boris (45%) – TITTLOVÁ, Marcela (45%) – FAKLA, Martin (10%) – IVOR, Jaroslav (rec.) – TRELLOVÁ, Lívia (rec.)]

 – Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám / Marcela Tittlová ; rec. Jaroslav Ivor, Jozef Medelský. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. – 255 s. [12,75 AH]. – Spôsob prístupu: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/trestnopravne-sankcie-ukladane-fyzickym-osobam.p3922.html. – ISBN 978-80-8168-884-3. [TITTLOVÁ, Marcela (100%) – IVOR, Jaroslav (rec.) – MEDELSKÝ, Jozef (rec.)]

– Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní / Jozef Záhora … [et al.] ; rec. Ivan Šimovček, Peter Polák. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. – 283 s. [18,00 AH]. – ISBN 978-80-8168-957-4. ZÁHORA, Jozef (55%) – IVOR, Jaroslav (10%) – TITTLOVÁ, Marcela (30%) – TALLOVÁ, Barbora (5%) – ŠIMOVČEK, Ivan (rec.) – POLÁK, Peter (rec.)]

 – Zákon o Policajnom zbore : komentár / Marcela Tittlová, Jozef Medelský ; rec. Jaroslav Ivor, Klaudia Mrczyová, Branislav Cepek. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2017. – 394 s. [24,94 AH]. – ISBN 978-80-8168-577-4. [TITTLOVÁ, Marcela (65%) – MEDELSKÝ, Jozef (35%) – IVOR, Jaroslav (rec.) – MARCZYOVÁ, Klaudia (rec.) – CEPEK, Branislav (rec.)]

 – Zákon o výkone trestu odňatia slobody : komentár / Marcela Tittlová ; rec. Jaroslav Ivor, Jozef Medelský. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. – 400 s. [21,58 AH]. – ISBN 978-80-8168-654-2 [TITTLOVÁ, Marcela (100%) – IVOR, Jaroslav (rec.) – MEDELSKÝ, Jozef (rec.)]

 – Zákon o výkone väzby : komentár / Marcela Tittlová ; rec. Jaroslav Ivor, Jozef Medelský. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. – 305 s. [16,78 AH]. – ISBN 978-80-8168-702-0.[TITTLOVÁ, Marcela (100%) – IVOR, Jaroslav (rec.) – MEDELSKÝ, Jozef (rec.)]

 – Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) : komentár / Marcela Tittlová ; rec. Jaroslav Ivor, Jozef Medelský. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2017. – 116 s. – ISBN 978-80-8168-717-4

[TITTLOVÁ, Marcela (100%)]

 – Korupcia : vybrané kriminologické a trestnoprávne aspekty / Marcela Tittlová. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2015. – 257 s. [14,74 AH]. – ISBN 978-80-8168-264-3.[TITTLOVÁ, Marcela (100%)]

Dalšie súvisiace akademické alebo vedecké aktivity:

členka viacerých projektových tímov (riešenie vedecko-výskumných úloh APVV 15-0644, 15-0272, 16-0521), garantka a spolugarantka domácich a zahraničných konferencií, autorka a spoluautorka množstva odborných a vedeckých štúdií, pozvaných konferenčných referátov registrovaných v databázach WoS; dlhoročná členka Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, aktívny výkon advokácie so zameraním na oblasť trestného práva, členka Disciplinárneho senátu FP PEVŠ, členka Akademického senátu FP PEVŠ a PEVŠ, poradkyňa Úradu vlády so zameraním na trestné právo.