Fakulta psychológie

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

Funkcia: Docentka

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.13
Tel: +421 2 4820 8860

E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com


Meno, Priezvisko:                         Eva Naništová

Pracovný kontakt:                           eva.nanistova@paneurouni.com

ORCID: 0000-0001-7399-6863

Pozícia/ funkcie na Fakulte:

vysokoškolská učiteľka – funkčné miesto docent

dekanka

predsedníčka Vedeckej rady Fakulty psychológie PEVŠ

členka Vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy

členka odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom programe Školská psychológia

 

Odborné zameranie:

poradenská psychológia, psychoterapia, logoterapia, environmentálna psychológia, psychológia domova

Vzdelanie a kvalifikácia:

2001 Docent / Psychológia / Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava

1997 CSc. / Psychológia / Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

1982 Mgr. / Psychológia / Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Ďalšie vzdelávanie:                       

2014 Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Poradenská Psychológia / Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

2009 Certifikovaná pracovná činnosť Psychoterapia / MZ SR a Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

2009 Healing from the Trauma of Family Violence (2 roky) / Inštitút Virginie Satirovej a Satir Institut of Pacific, Kanada

2002 Logoterapia a integrálna psychoterapia (4 roky) / Katolicki Universytet Lubelski (Poľsko) a  Trnavská universita

Prax (vysokoškolský pedagóg):

2018 – doteraz Ústav klinickej psychológie, Fakulta psychológie PEVŠ, Bratislava

2000 – 2017 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava

2010 – 2017  NWSP Białystok, Poľsko

1995 – 2000 Katedra psychológie, Fakulta humanistiky, Trnavská univerzita, Trnava

1993 – 2000 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

1982 – 1992 Psychologický ústav Univerzity Komenského, Bratislava

Prax (psychologické poradenstvo a psychoterapia)

2017 – doteraz Psychologická ambulancia UNsP Milosrdní bratia, Bratislava

2010 – doteraz Psychologické poradenstvo Dom Quo Vadis, Bratislava

2012 – 2020 Centrum pomoci študentom, Trnavská univerzita, Psychologická ambulancia

2007 – 2010 Poradňa Pomoc obetiam násilia, Bratislava

1997 – 2001 Poradňa Pomoc obetiam násilia, Bratislava

1984 – 1988 Psychologická poradňa pre vysokoškolákov pri Univerzite Komenského, Bratislava

Pedagogická činnosť:

Poradenská psychológia

Teória a prax poradenskej psychológie

Modely a prístupy v poradenskej praxi

Psychoterapia

Environmentálna psychológia

Akreditované vzdelávanie a výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze podľa Viktora Frankla

Vedecko-výskumná činnosť:

2021-2023 Erasmus+ Project 2020-1-LV01-KA226-SCH-094599-PA „Supporting teachers to face the challenge of distance teaching (PERSONA) (spoluriešiteľka)

2020-2021 Metody virtuální reality pro rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě; GA/2020 (spoluriešiteľka)

2020-2021 Návrat ku zdraviu. Výskumný projekt pod vedením MUDr. Kotoučka (UK) a prof. Enrighta (USA) (vedúca psychologickej časti projektu)

2019-2022 Prediktory posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov; GA/3/2019 (spoluriešiteľka)

2018-2021 Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors); VEGA 1/0305/18; (autorka projektu, po odchode z pracoviska spoluriešiteľka)

2012-2014 Integrálna psychologická antropológia: Obraz o človeku a vzťahová väzba v dimenzionálnej perspektíve“; VEGA 1/0250/12 (vedúca projektu)

2010-2011 Psychologická antropológia: Kontexty a antropologické konštanty z hľadiska dimenzionálnej ontológie; VEGA 1/0252/10 (vedúca projektu)

2008-2010 Možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb ´Pomoc obetiam násilia´ na Slovensku: retrospektívna analýza a ďalšie perspektívy; VEGA (spoluriešiteľka)

2007-2009 Axiologické a psychologické dimenzie stability a variability hodnotových systémov a vzťahov v postmodernej spoločnosti; VEGA (spoluriešiteľka)

2006-2008 Význam konceptu miesta a psychológie domova pri vytváraní spoločného európskeho priestoru; VEGA 1/3657/06 (vedúca projektu)

2006-2008 Racionálne spôsobilosti detí a mládeže orientovať sa v etických normatívoch aktuálneho života; VEGA (spoluriešiteľka)

2003-2005 Noetické a axiologické aspekty v multidimenzionálnej štruktúre osobnosti a ich vplyv na jej formovanie; VEGA (spoluriešiteľka)

2003 Multidimensional Approach Toward Sense of Place, Possibilities of its Cultivation and Consequence for Environmental Responsible Behavior. Medzinárodný grant Austrian Science and Research Liaison Office – ASRLO (spoluriešiteľka)

2002-2004 Perspektíva televízneho násilia u detí z hľadiska dynamicko-transakčnej perspektívy; VEGA (spoluriešiteľka)

2002-2004 Psychologické osobitosti autoregulácie človeka normami morálnosti v jeho diferencovaných osobnostných a sociálnych podmienkach; VEGA (spoluriešiteľka)

2002 Time Attachment and Cultivation Possibilities of Sense of Place.“ Medzinárodný grant Austrian Science and Research Liaison Office – ASRLO (spoluriešiteľka)

2001 Personally Important Place in Human Life.“ Medzinárodný grant Austrian Science and Research Liaison Office – ASRLO (spoluriešiteľka)

2000 Sociocultural and Personal Aspects of Place Attachment: Children. Medzinárodný grant Austrian Science and Research Liaison Office – ASRLO (vedúca projektu)

2000-2002 Sociokulturálne a individuálne aspekty väzby na miesto; VEGA  1/7375/20 (vedúca projektu)

1999-2001 Práva a povinnosti jednotlivca: štúdium jazyka a sociálnych reprezentácií; VEGA (spoluriešiteľka)

1996-1998 Analýza väzby na miesto a mentálnej reprezentácie domova v súvislosti s nútenou geografickou relokáciou; VEGA 1/3248/96 (vedúca projektu)

1994-1996 Psychologické a biologické dôsledky radikálnych civilizačných zásahov v Európe (Podunajský región).“ Grantová úloha v rámci medzinárodnej spolupráce s Univerzitou Complutence v Madride a Univerzitou Komenského v Bratislave (spoluriešiteľka)

1991-1993 Motivačné a emocionálne aspekty osobnosti vo vzťahu k ochrane životného prostredia; GAV 10/36 (vedúca projektu)

 

Publikačná činnosť:

Vedecké monografie a kapitoly v učebniciach

Boleková, V., Chlebcová, V. & Naništová, E. (2021). Psychoonkológia: indikátory – merania – intervencie. Trnava :  Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-568-0465-0 (v tlači)

Ábel, F., Feník, J., Hřebík, J., Juhás, V., Korytiaková, M., Kráľová, D., Naništová, E. Panczová, H., Pavelčík, J., Varšo, M. & Štrba, B. (2018). Emócie v Biblii: výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK; Studia Biblica Slovaca – Supplementum, 3.

Naništová, E. (2014). Vazba na místo a touha člověka po domově. In M. Kosová a kol., Logoterapie : existenciální analýza jako hledání cest (73-83). Praha : Grada Publishing, 208 s.

Naništová, E. (2013). Retrospective and Current Approaches to the Velvet Revolution in Slovakia (pp. 81-123). In: A. Biela (ed.), Beyond crowd psychology : the power of agoral gatherings.  Frankfurt am Main : Peter Lang.

Naništová, E. (2009). Miesta návratu : preferencia miesta u adolescentov. Trnava : TYRNAVIENSIS, 185 s.

Bartíková, Z. & Naništová, E. (2009). Relaxace a cesty seberozvoje : relaxačně-aktivační program (s. 115-133). In: M. Hargašová a kol., Skupinové poradenství. Praha : Grada Publishing.

Naništová, E. a kol. (2008). Domov ako priestor bytia. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko TU a VEDY, vydavateľstva SAV, 339 s.

Naništová, E. (2002). Koncept miesta v enviromentálnej psychológii. Trnava : Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, 79 s.

Naništová, E. (1998). Človek a príroda : environmentálna psychológia (s. 181-223).  In: J. Výrost & I. Slaměník (eds.), Aplikovaná sociální psychologie : člověk a sociální instituce. Praha : Portál.

 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch 

 

Editorská činnosť

Naništová, E. (ed.) (2019). Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach. Bratislava: SILOE, 216 s.

Naništová, E. (ed.) (2018). Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky. Bratislava: SILOE, 211 s.

Naništová, E. (ed.) (2015). Povedať životu áno…. Bratislava: SILOE, 113 s.

Naništová, E. (ed.) (2014). Dimenzionálna perspektíva v psychológii. Bratislava: SILOE, 279 s.

Naništová, E. (ed.) (2013). Hodnota života a krehkosť človeka. Bratislava: SILOE, 181 s.

Naništová, E. (ed.) (2011). Výzvy a paradoxy života ako inšpirácia pre logoterapiu. Bratislava: SILOE, 125 s.

Naništová, E. & Fotta P. (eds.) (2010). Existenciálne významné hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte. Trnava: FFTU, 276 s.

Naništová, E. (ed.) (2010). Logoterapia v teórii, výskume a praxi. Trnava: Tyrnaviensis, IEPNL, 151 s.

Naništová, E. (ed.) (2008). Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava: Tyrnaviensis, IEPNL.

Naništová, E. & Klčovanská, E. (2007). Psychológia pre život: zborník príspevkov k 15. Výročiu Katedry psychológie na Trnavskej univerzite. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 360 s.

Stempelová, J. & Naništová, E. (eds.) (2003). Review kazuistík. Trnava: FH, IEPNL.

 

Členstvo v organizáciách:

Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Slovenská komora psychológov

Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP)

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)

Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)

Členstvo v redakčných radách:

Health Psychology Report

Paideia (Warszawa)

International Journal of Health, New Technologies and Social Work

SILOE (editorka od r. 2010)

Zeszyty Naukowe Szkoly Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie  (do r. 2018)

Acta Psychologica Tyrnaviensis FF TU (do r. 2018)

Psychofórum, časopis Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV (šéfredaktorka 1997-2002)

Ďalšie: 

Odborová rada pre doktorandský študijný program Psychológia na FiF Trnavskej univerzity

Odborný zástupca zdravotníckym pracovníkom v povolaní iný zdravotnícky pracovník psychológ pre odbor Psychoterapia (Ambulancia klinickej psychológie NsP Milosrdní bratia, Bratislava)

Odborný zástupca zdravotníckym pracovníkom v povolaní iný zdravotnícky pracovník psychológ pre odbor Poradenská psychológia (Ambulancia poradenskej psychológie pri CPŠ TU – do r. 2021)

Licencia Slovenskej komory psychológov na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní psychológ pre odbor Poradenská psychológia

Certifikát Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti pre výkon certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia

Riaditeľka, supervízorka a cvičná terapeutka Slovenského inštitútu logoterapie (SILOE)

Garantka dlhodobého výcviku v logoterapii a existenciálnej analýze (výcvik akreditovaný MZ SR)

Dekanka Filozofickej fakulty Trnavskej university v Trnave (2002-2006)