Fakulta psychológie

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.

Funkcia: Zástupca vedúcej Ústavu všeobecnej psychológie

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: michal.ceresnik@paneurouni.com


Meno, Priezvisko:                         doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.

Pracovný kontakt:                           michal.ceresnik@paneurouni.com

ORCID:                                                0000-0001-7862-3206

Google Scholar:                                 https://scholar.google.sk/citations?hl=sk&user=e_qBbc0AAAAJ

Research Gate:                                   https://www.researchgate.net/profile/Michal-Ceresnik

Pozícia/ funkcie na Fakulte:

docent

vedúci psychologickej poradne

člen Akademického senátu PEVŠ

člen Vedeckej rady FPs PEVŠ

člen odborovej komisie

Odborné zameranie:                      psychológia osobnosti, psychodiagnostika, psychopatológia, poradenstvo

Tematické zameranie: rizikové správanie, dospievanie, ľudskosť, prediktory úspechu, alternatívne psychologické smery

Vzdelanie a kvalifikácia:

2018 – habilitácia v odbore Pedagogická, školská a poradenská psychológia

2008 – PhD.  v odbore Pedagogická psychológia

2006 – PhDr. v odbore Pedagogická psychológia

2004 – Mgr.  v odbore Poradenská psychológia

Ďalšie vzdelávanie:                         certifikovaný rodový audítor

Prax:

2021 – trvá Paneurópska vysoká škola v Bratislave

2020 – trvá Univerzita Palackého v Olomouci

2019 – 2020 expert národného projektu VÚDPaP

2012 – 2013 expert národného projektu „Inštitút rodovej rovnosti“

2008 – 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická činnosť:                    Psychológia osobnosti, Úvod do psychodiagnostiky

Vedecko-výskumná činnosť:

2017 – 2019 VEGA: Rizikové správanie a pripútanie dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov (zodpovedný riešiteľ)

2015 – 2017 VEGA: Výchova k racionalite: Kognitívne schopnosti, dispozície myslenia a výsledky v reálnom živote (člen riešiteľského tímu)

2015 – 2016 CERI: Vývoj inovatívnej metódy hodnotenia schopností žiakov kriticky a kreatívne myslieť (člen riešiteľského tímu)

2013 – 2015 KEGA: Rozvoj komunikačných schopností predškolákov s poruchami reči (člen riešiteľského tímu)

2013 – 2015 OPV: Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre (člen riešiteľského tímu)

2011 – 2013 OPV: Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG) (člen riešiteľského tímu)

2007 – 2009 VEGA: Kognitívne, emočné a osobnostné aspekty rizika v procese rozhodovania (člen riešiteľského tímu)

2007 – 2009 KEGA: Nácvik tolerancie a riešenia intolerancie (člen riešiteľského tímu)

Publikačná činnosť:

Malá, D., Čerešník, M., & Verešová, M. (2009). Spoznaj a pomôž: základné metódy vo výchovnom poradenstve. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2011). O mužoch a o ženách: psychologický pohľad na problematiku rodu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2012). ECCE HOMO v centre súčasnej psychodiagnostiky. Nitra: Enigma.

Čerešník, M., Gatial, V., Hamranová, A., & Vernarcová, J. (2013). Osobnosť a činnosť učiteliek a učiteľov v kontexte psychologických výskumov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Verešová, M., & Čerešník, M. (2013). Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Verešová, M., Malá, D., Čerešník, M., & Gatial, V. (2014). Indikátory kvality ďalšieho vzdelávania. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M., & Gatial, V. (2014). Rizikové správanie a vybrané osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania [CD-ROM]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2014). Sebariadenie a jeho genderové špecifiká: reflexie vysokoškolského kontextu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Verešová, M., Malá, D., Čerešník, M., Gatial, V., Owen, C., Hupková, M., Ivančíková, M., & Határ, C. (2014). Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2016). Hraničná zóna: Rizikové správanie v dospievaní. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2019). Rizikové správanie, blízke vzťahy a sebaregulácia dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2020). Psychológia rodičovstva. Eseje o rodičoch a dieťati. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M., Banárová, K. (2021). Rizikové správanie, blízke vzťahy a osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Praha: Togga. DOI: 10.5507/ff.21.24459370.

Čerešník, M. (2012). Základy poradenskej psychológie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2017). Psychopatológia a patopsychológia: základy pre pomáhajúce profesie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2017). Cukríkový test. In V. K. Čavojová (Ed.), Experimenty v psychológii: ako vzniká poznanie (s. 121-148). Bratislava: Iris.

Čerešník, M. (2017). Paradigma kamennej tváre. In V. K. Čavojová (Ed.), Experimenty v psychológii: ako vzniká poznanie (s. 97-120). Bratislava: Iris.

Čerešník, M., Tomšik, R., Dolejš, M., & Suchá, J. (2018). Impulsivity predicting adolescent risk behaviour. Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi, 62(5), 503-512.

Čerešník, M. (2011). Gender and its relations with cognitive structuring and uncertainty. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 1(1), 22-25.

Verešová, M., Čerešník, M., & Malá, D. (2013). Differences in Life Satisfaction in Relation to Sense of Coherence of Future Teachers. Journal of Modern Education Review, 3(11), 839-851.

Čerešník, M. (2014). Misli o standardima upitnika o samo-konceptu dečje školske efikasnosti u Slovačkoj = Thoughts about standards of self-concept of children’s school efficacy questionnaire in Slovakia. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, 15(2), 81-94.

Verešová, M., Malá, D., & Čerešník, M. (2015). Hodnotenie indikátorov kvality vzdelávania na Univerzite tretieho veku z pohľadu účastníkov vzdelávania a lektorov ďalšieho vzdelávania. Andragogická revue: československý vědecký časopis zaměřený na teorii vzděláváni dospělých rozvoj lidských zdrojů a andragogiku, 7(1), 95-105.

Gatial, V., Čerešník, M., & Žovinec, E. (2015). Hodnotové preferencie adolescentov vo vzťahu k užívaniu kanabinoidov. Testfórum: časopis pro psychologickou diagnostiku, 6(1), 31-38.

Čerešník, M., Malá, D., & Verešová, M. (2014). Potreby frekventantov ďalšieho vzdelávania na univerzite tretieho veku a ich saturácia. Andragogická revue: česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospelých, andragogiku a rozvoj lidských zdrojů, 6(2), 54-62.

Čerešník, M., Gatial, V., Juhásová, A., & Verešová, M. (2018). Perceived Social Competences and Quality of Relations of Future Teachers in Slovakia. SAR Journal, 1(4), 148-154.

Čerešník, M. (2019). Age and Gender Differences in Risk Behavior in Adolescence in Slovakia. SAR Journal, 2(1), 3-8.

Čerešník, M., & Čerešníková, M. (2019). Vnímanie výchovných štýlov a prejavy rizikového správania dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Diskuze v psychologii, 1(1), 28-40.

Čerešník, M. (2011). Teacher’s and student’s competence beliefs according to scenario theory. Acta Technologica Dubnicae, 1(1), 38-46.

Čerešník, M. (2016). Rizikové správanie dospievajúcich: výskumné výsledky a diagnostické výzvy. Školský psychológ: časopis Asociácie školskej psychológie SR a ČR, 17(2), 5-16.

Čerešník, M. (2017). Príčiny produkcie rizikového správania dospievajúcich v kontexte edukačného prostredia. Školský psychológ, 18(1), 26-38.

Tomšik, R., & Čerešník, M. (2017). Differences in Motivation of Choosing Teaching as a Profession Among Teacher Trainees of STEM and Non-STEM Study Programs. TEM Journal, 6(2), 400-406. DOI 10.18421/TEM62-27

Tomšik, R., Dolejš, M., Čerešník, M., Suchá, J., & Skopal, O. (2017). High-risk behaviours among grammar school students in the Czech republic (Representative research using the VRCHA questionnaire) = Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA). Adiktologie: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí, 17(1), 46-55.

Čerešník, M., Tomšik, R., & Čerešníková, M. (2017). Risk behaviour and attachment of adolescents in lower secondary education in Slovakia. TEM Journal, 6(3), 534-539. DOI 10.18421/TEM63- 14

Tomšik, R., & Čerešník, M. (2017). Adolescent’s personality through big five model: the relation with parenting styles. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 7(2), 225-231.

Tomšik, R., Dolejš, M., Čerešník, M., Suchá, J., Skopal, O, & Čerešníková, M. (2018). Impulsivity and aggression in the system lower secondary education in Slovak and Czech republic. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 8(1), 223-227.

Čerešník, M. (2018). Risk Behavior and Psychopathy of Adolescents in the System of Higher Secondary Education in Slovakia. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 8(2), 28-31.

Čerešník, M., & Čerešníková, M. (2018). School self-concept of children in the system of lower secondary education in Slovakia -comparison of Slovak and Roma children. TEM Journal, 7(1), 211-218. DOI 10.18421/TEM71-26.

Čerešník, M. (2019). Quality of close relations and risk behavior of adolescents in system of lower secondary education in Slovakia. Ad Alta, 9(1), 29-33.

Samko, M., Čerešník, M., & Čerešníková, M. (2021). First Language Acquisition by Roma and Slovak Children. East European Journal of Psycholinguistics , 8(2). https://doi.org/10.29038/eejpl.2021.8.2.sam

Čerešník, M., & Sarmány-Schuller, I. (2005). Kognitívne štruktúrovanie a neistota z perspektívy maskulinity a femininity. In D. Heller, J. Procházková, & I. Sobotková (Eds.), Svět žen a svět mužů: polarita a vzájemné obohacování (s. 1-5). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Malá, D., & Čerešník, M. (2011). Self-confidence and self-concept of students of the 2nd level in primary school in mathematics. Teaching and learning = Nasšava i učenije: present situation and problems (pp. 511-518). Užice: University of Kragujevac.

Čerešník, M. (2012). Perceived control and basal personal structures of university students. Current Trends in Educational Science and Practice II (pp. 29-40). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evanjelisty Purkyně.

Čerešník, M. (2012). Resourcefullness of University Students – Relations between Sense of Coherence and Life-Effectiveness. Current Trends in Educational Science and Practice III (pp. 84-93). Užice: Teachers Training Faculty in Užice.

Čerešník, M. (2014). Risk Behaviour of Slovak Adolescents in Lower Secondary Education: Intersexual and Class Comparisons. Current Trends in Educational Science and Practice 7 (pp. 31-39). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evanjelisty Purkyňe.

Čerešník, M., & Sarmány-Schuller, I. (2004). Kognitívne štruktúrovanie a neistota z perspektívy maskulinity a femininity, 2004. Sociálne procesy a osobnosť (s. 67-73). Bratislava: Slovenská Akadémia Vied.

Čerešník, M., & Čerešníková, M. (2004). Vnímané faktory ohrozenia zdravia vo vybranej skupine adolescentov In B. Šramová, E. Poliaková, & P. Selvek (Eds.), Zdravie, morálka a identita adolescentov: zborník vedeckých príspevkov (s. 179-198). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2006). Ortogonálne usporiadanie gender komponentov a jeho vplyv na rozloženie gender typov. In Psychológia a Sociálna práca (s. 187-196). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2007). Gender a ortogonálna konfigurácia jeho komponentov, 2007. In Sociálne procesy a osobnosť (s. 66-75). Košice: Slovenská Akadémia Vied.

Čerešníková, M., Čerešník, M., & Rusnáková, J. (2007). Charakteristika rómskeho dieťaťa pri vstupe do školy, 2007. In V. Klein, & V. Fabianová (Eds.), Aktuálne trendy v sociálno-edukačnej práci s rómskymi žiakmi. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2007). Kontrola – vonkajšia alebo vnútorná ?: Riešiteľná dilema? In Sociálne procesy a osobnosť (s. 59-65). Košice: Slovenská akadémia Vied.

Čerešník, M. (2010). Percipovanie kontroly a rozhodovacie štýly u vysokoškolských študentov / študentiek = Perceived control and decisional styles in group of university students. In. I. Sarmány Schuller, Ľ. Pilárik, & E. Jurišová (Eds.), Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií II (s. 6-11). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M., & Čerešníková, M. (2010). Prečo je jazyk nástrojom rodovej nerovnosti, 2010. In D. Marková (Ed.), Sexuality III = Sexualities III: zborník vedeckých príspevkov (s. 152-159). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2012). Perceiving of the humanistic education standards by future teachers, 2012. In E. Szórádová (Ed.), Current Trends in Educational Science and Practice I: International Proceedings of Scientific Studies (s. 112-118). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2013). Duplex identity of adolescents. Age and gender specifications. In E. Szórádová (Ed.), Current Trends in Educational Science and Practice IV: International proceedings of scientific studies (s. 57-66). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2014). Kariérové poradenstvo. In M. Bosá, & K. Minarovičová (Eds.), Z lavice do práce: (rod v príprave na povolanie) (s. 11-22). Bratislava: Centrum vzdelávania MPSVR SR.

Banárová, K., Čerešník, M. (2019). Príčiny produkcie rizikového správania v dospievaní. Vzťahová perspektíva. In M. Verešová, V. Gatial, R. Tomšik (Eds.), ŠVOČ KPŠP 2019. Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (s.31-44). Nitra: Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Kontová, N., Čerešník, M. (2019). Narcizmus v pomáhajúcich profesiách ako prejav syndrómu pomocníka. In M. Verešová, V. Gatial, R. Tomšik (Eds.), ŠVOČ KPŠP 2019. Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (s. 45-60). Nitra: Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M., & Čerešníková, M. (2007). Rodovosť a schopnosť jej posúdenia rómskou populáciou v segregovaných osadách. In I. Sarmány-Schuller (Ed.), Metanoia – Harmónia človeka: 25. Psychologické dni. Zborník príspevkov (s. 278-283). Bratislava: Stimul.

Čerešník, M. (2007). Rozhodovanie a percipovaná kontrola, 2007. In I. Sarmány-Schuller (Ed.), Metanoia – harmónia človeka: 25. Psychologické dni (s. 242-246), Trenčín 6.-8. Bratislava: Slovenská Akadémia Vied.

Čerešník, M., & Dolejš, M. (2015). A joint project of two countries or the similarities and the differences in the process and personality traits of adolescents in Slovakia and in Czech Republic. In E. Maierová, L. Šrámková, K. Hosáková, M. Dolejš, & O. Skopal (Eds.), PhD Existence 2015: sborník příspěvků z česko-slovenské psychologické konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (s. 203-219). [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M. (2016). Osobnostné vlastnosti dospievajúcich v kontexte produkcie rizikového správania. In E. Maierová, L. Viktorová, & M. Dolejš (Eds.), PhD Existence 6: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: výzkum vs. praxe. Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (s. 132-146). [DVD]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M., & Čerešníková, M. (2006). Utváranie genderu v intenciách individualizmu a kolektivizmu, 2007. In J. Balvín (Ed.), Rubikova kostka. Multikulturalita: mezinárodní konference 6. setkání národnostních menšin 25. setkání Hnutí R 12.-13 října 2006 (s. 381-386). Praha: Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin.

Čerešník, M. (2011). Real and Ideal in Humanistic Education Enviroment accordint to Future Teachers, 2011. In Evropské pedagogické fórum 2011. Současná společnost a profese učitele: mezinárodní conference (s. 304-311). Hradec Králové: Magnanimitas.

Čerešník, M. (2012). Decision-making and Cognitive Structuring of Students at University. Procedia – Social and Behavioral Sciences: 3rd International Conference on New Horizons in Education (INTE), 4(55), 196-205.

Čerešník, M., & Hanusová, M. (2012). Efektivita hipoterapie cez optiku Hippotherapy Behavioral Rating List. Pilotná štúdia. In Evropské pedagogické fórum 2012: pedagogicko-psychologické aspekty výuky. sborník z mezinárodní vědecké conference (s. 230-238). Hradec Králové: Magnanimitas.

Čerešník, M. (2012). Hodnotové preferencie študentiek a učiteliek stredných škôl, 2012. In QUAERE 2012: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů (s. 755-760). Hradec Králové: Magnanimitas.

Čerešník, M. (2012). Motivácia k výkonu detí mladšieho školského veku. In Sapere Aude 2012: vzdělávání a dnešní společnost. Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí (s. 519-525). Hradec Králové: Magnanimitas.

Čerešník, M., & Varcholová, A. (2012). Projektívna psychodiagnostika dieťaťa. Námet neštandardného poznávania. In Evropské pedagogické fórum 2012: pedagogicko-psychologické aspekty výuky. Sborník z mezinárodní vědecké conference (s. 239-248). Hradec Králové: Magnanimitas.

Čerešník, M., & Hanusová, M. (2013). Efektivita hipoterapie : prehľad aktuálnych výskumov. In Sapere Aude 2013: Pozitivní vzdělávání a psychologie. Recenzovaný sborník příspěvků s vědecké konference s mezinárodní účastí (s. 331-340). [CD-ROM]. Hradec Králové: Magnanimitas.

Čerešník, M., & Hanusová, M. (2013). Hipoterapia. Symbolický vzťah človeka a koňa ako prostriedok procesu zmeny. In Evropské pedagogické fórum 2013: Aktuální požadavky pedagogiky a psychologie, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké conference (s. 130-135). Hradec Králové: Magnanimitas.

Čerešník, M. (2013). Od dichotómie k integrácii. Aktuálne smerovanie cez perspektívu vybraných teórií. In Evropské pedagogické fórum 2013: Aktuální požadavky pedagogiky a psychologie, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké conference (s. 144-149). Hradec Králové: Magnanimitas.

Čerešník, M. (2013). Self-regulation of Adolescents. Gender Specifications, 2013. In A. Isman, C. Sexton, T. Franklin, & A. Eskicumalu (Eds.), Procedia – Social and Behavioral Sciences: 4th International Conference on New Horizons in Education, Italy, 5(106), 2365-2374.

Čerešník, M., Verešová, M., & Malá, D. (2013). The Formulation of Learning Outcomes through Implementation of the Revised Bloom’ s Taxonomy as a Mean of Improving Further Education of Seniors. In Teaching and Learning: The Quality of the Educational Process. Proceedings from international scienttific conference (pp. 193-202). Užice: Univesity of Kragujevac.

Malá, D., & Čerešník, M. (2013). The Relation of the School Effectiveness and the Achievement Motivation of the School Age Pupils. A. Isman, C. Sexton, T. Franklin, & A. Eskicumalu (Eds.), Procedia T. – Social and Behavioral Sciences: 4th International Conference on New Horizons in Education, Italy, 5(106), 3026-3032.

Čerešník, M., & Hanusová, M. (2013). The role the therapist and the horse and their influence on the outputs acoquired by HBRL. In QUAERE 2013, vol. III: sborník z interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů (s. 1689-1695). [CD-ROM]. Hradec Králové: Magnanimitas.

Gatial, V., Čerešník, M., & Lazíková, A. (2014). Rozvoj parciálnych kognitívnych funkcií predškolských detí. In Sapere Aude 2014. Pedagogika, psychologie a dnešní společnost: recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí (s. 438-477). [CD_ROM]. Hradec Králové: Magnanimitas.

Čerešník, M. (2014). Self concept of Slovak adoscents in the relation to risk behavior = Sebapoňatie slovenských dospievajúcich vo vzťahu k rizikovému správaniu. In E. Maierová, R. Procházka, M. Dolejš, & O. Skopal (Eds.), PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: sborník příspěvků z PhD konference 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (s. 204-214). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Gatial, V., & Čerešník, M. (2015). Development Of Communication Skills Of Pre-School Pupils With Speech Disabilities In Turkish Online Journal of Educational Technology. INTE 2015. 6th International New Horizons in Education Conference which was held in Barcelona. 14(3), 176-182.

Čerešník, M. (2015). Factors of Risk Behavior and Perceived Control of Adolescents in Lower Secondary Education. In M. McGreevy, & R. Rita (Eds.), Comparative European Research 2015: proceedings from 3-rd international online conference (pp. 200-203). [CD-ROM]. London: Sciemcee Publishing.

Čerešník, M. (2015). Perceived control and risk behaviour of adolescents aged 12-15. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), Edulearn15: Proceedings from 7th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona (pp. 3010-3019). [CD-ROM]. Barcelona: IATED Academy.

Čerešník, M., & Dolejš, M. (2015). School Self-Concept Of Adolescents Aged 10-15 In Slovakia And In Czech Republic. In Turkish Online Journal of Educational Technology: INTE 2015. 6th International New Horizons in Education Conference which was held in Barcelona, 14(2), 488-496.

Čerešník, M. (2015). School Self-concept of the Adolescents in the Relation to the Risk Behavior. Age Specifications, 2015. In A. Isman (Ed.), Procedia – Social and Behavioral Science: INTE 2014. International Conference on New Horizons, Paris, 174, 3500-3508.

Malá, D., & Čerešník, M. (2015). The Evaluation of the Course Description Quality by Students of the Psychology Teaching Training Programme, 2015. In. A. Isman (Ed.), Procedia – Social and Behavioral Sciences: INTE 2014. International Conference on New Horizons, Paris, 174, 3523-3530.

Gatial, V., & Čerešník, M. (2015). Vplyv intervenčných metód v prípravnom ročníku pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou na ich fonologické schopnosti. In K. Kroupová, & L. Těthalová (Eds.), Speciální pedagogika v perspektivách III. Olomouckých speciálněpedagogických dnů: sborník příspěvků z XVI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. konference mladých vědeckých pracovníků (s. 136-145). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M., & Čerešníková, M. (2016). Špecifiká rizikového správania dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov ohrozených sociálnou exklúziou. In E. Maierová, L. Viktorová, & M. Dolejš (Eds.), PhD Existence 6: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: výzkum vs. praxe (s. 275-282). [DVD]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M., & Čerešníková, M. (2017). Media and Media Contents. When does it do Harm to Children? = Médiá a mediálne obsahy. Kedy môžu deťom škodiť? In E. Maierová, L. Viktorová, J. Suchá, & M. Dolejš (Eds.), PhD existence 2017: psychologie v době internetu. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (s. 125-131). [DVD]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešníková, M., & Čerešník, M. (2018). Analýza rodičovských výchovných štýlov v sociálnom vylúčení. In E. Maierová, L. Viktorová, J. Suchá, & M. Dolejš (Eds.), PhD existence 8: Nekonečno v psychologii (s. 11-20). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M., Čerešníková, M. (2019). Vzťah k vlastnému telu a prejavy rizikového správania dospievania v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. In E. Maierová, L. Viktorová, M. Dolejš, & T. Dominik (Eds.), PhD existence 9: Tělo a mysl (s. 383-393). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M., Čerešníková, M. (2020). Vekové a genderové rozdiely v pripútaní dospievajúcich vo veku 10-15 rokov. In E. Maierová, L. Viktorová, M. Dolejš, T. Dominik (Eds.) PhD existence 10: Človek a čas, 258-269. Olomouc: UP Olomouc.

Banárová, K., Čerešník, M. (2020). Prejavy rizikového správania dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov vo vzťahu k pripútaniu k rodičom. In E. Maierová, L. Viktorová, M. Dolejš, T. Dominik (Eds.) PhD existence 10: Človek a čas, 133-143. Olomouc: UP Olomouc.

Čerešník, M., Čerešníková, M., Lenghart, D. (2021). Prejavy hrania digitálnych hier a rizikové správanie dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. In E. Aigelová, L. Viktorová, M. Dolejš (Eds.) PhD existence 11: Jedeme dál …, 156-167. Olomouc: UP Olomouc.

Čerešník, M., Banárová, K. (2021). Pripútanie dospievajúcich k rodičom a rovesníkom vo vzťahu k miere rizikovosti ich správania. In E. Aigelová, L. Viktorová, M. Dolejš (Eds.) PhD existence 11: Jedeme dál …, 168-182. Olomouc: UP Olomouc.

Čerešník, M., Čerešníková, M. (2022). Exekutívne funkcie dospievajúcich vo veku 10-15 rokov. Vývinové trendy. In E. Gajdošová (Ed.) Pozitívna psychológia pre pozitívny život , 69-82. Bratislava : Paneurópska vysoká škola.

Čerešník, M., & Čerešníková, M. (2006). Sociálna identita a jej vplyv na utváranie hodnôt. In I. Lokšová, M. Demo, & T. Jablonský (Eds.), Výchova k hodnotám v škole a v rodine (s. 129-133). Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku.

Čerešník, M., & Čerešníková, M. (2008). Emočná klíma v sociokultúrne zmiešaných triedach, 2008. In B. Kosová (Ed.), Zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu: zborník príspevkov z vedeckej konferencie rovnomenného názvu (s. 145-150). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Čerešník, M. (2009). Interakcia žiak – učiteľ – školský psychológ z hľadiska teórie kontroly. In D. Malá (Ed.), Školský psychológ a kvalita školy: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie “ĎURIČOVE DNI” (s. 99-106). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešníková, M., & Čerešník, M. (2008). Možnosti integrácie detí zo sociálne málopodnetného prostredia. In D. Malá (Ed.), Školský psychológ a kvalita školy: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie “ĎURIČOVE DNI” (s. 240-245). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Gatial, V., & Čerešník, M. (2014). Možnosti inklúzie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) v základnej škole: prípravný ročník pre žiakov s NKS. In E. Gajdošová (Ed.), Psychológia – škola – inklúzia. Rešpektovanie rôznorodosti a individuality: zborník z 2. vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy (s. 292-299). Bratislava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave.

Čerešník, M. (2014). Rizikové správanie dospievajúcich nitrianskeho kraja vo vzťahu k vybraným osobnostným premenným. In E. Gajdošová (Ed.), Psychológia – škola – inklúzia. Rešpektovanie rôznorodosti a individuality: zborník z 2. vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy (s. 173-178). Bratislava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave.

Čerešník, M. (2016). Duševná pohoda a prežívanie šťastia: diagnostické skúsenosti v systéme vyššieho sekundárneho vzdelávania. In E. Gajdošová (Ed.), Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie: zborník vedeckých príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie (s. 260-266). Bratislava: Wolters Kluwer.

Čerešník, M., & Čerešníková, M. (2018). Používanie technológií a vnímanie vzťahu ku škole dospievajúcimi v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. In E. Gajdošová, M. Madro, & M. Valihorová (Eds.), Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie: zborník z konferencie (s. 195-204). Bratislava: IPčko.

Čerešníková, M., Čerešník, M., & Rosinský, R. (2019). Vnímanie prejavov šikanujúceho správania a vlastnej kompetencie zasiahnuť v školskom veku. In E. Gajdošová (Ed.), Psychológia inkluzívnej školy (s. 113-120). Žilina: Inštitút priemyselnej výchovy.

Čerešník, M. (2016). Osobnostné vlastnosti dospievajúcich v kontexte produkcie rizikového správania. In E. Maierová, L. Viktorová, & M. Dolejš (Eds.), PhD existence 6: Výzkum +/vs/- praxe. Bulletin abstraktů z vědecké conference (s. 41). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M., & Dolejš, M. (2015). Spoločný projekt dvoch národov alebo podobnosti a rozdiely procesu a výsledkov výskumu zameraného na rizikové správanie a osobnostné rysy dospievajúcich na Slovensku a v Českej republike, 2015. In E. Maierová, L. Šrámková, K. Hosáková, M. Dolejš, & O. Skopal (Eds.), PhD existence 2015: sborník příspěvků z česko-slovenské psychologické konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (s. 55). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Minarovičová, K., Bosá, M., & Čerešník, M. (2014). Svet práce podľa učebníc: (rodová analýza vybraných kurikúl). Bratislava: Centrum vzdelávania MPSVR SR.

Gatial, V., Malá, D., Verešová, M., & Čerešník, M: (2011). Spoznaj a pomôž: špecifické metódy v práci školského psychológa. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2010). Metódy psychologického poznávania človeka: v kontexte podpory reziliencie a duševného zdravia v školskom prostredí. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M., Domankušová, H., Gatial, V., & Juhásová, A. (2014). Psychológia tretieho veku: učebný text pre poslucháčov vzdelávacieho programu “Psychológia tretieho veku” Univerzity tretieho veku. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M., Dolejš, M., & Skopal, O. (2016). Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS): príručka pre prax. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M., Dolejš, M., & Skopal, O. (2017). Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS): Príručka pre prax. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M., Tomšik, R., Dolejš, M., Suchá, J. & Charvát, M. (2021). Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS): Príručka pre prax. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Členstvo v organizáciách:            Asociácia školskej psychológie

Ďalšie:                                                  člen redakčnej rady časopisu Diskuze v psychologii