Fakulta psychológie

Mgr. Erik Radnóti, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: erik.radnoti@paneurouni.com


Meno, Priezvisko:                          Erik Radnóti

Pracovný kontakt:                           erik.radnoti@paneurouni.com

Pozícia/ funkcie na Fakulte:         odborný asistent

Odborné zameranie:                       pracovná a školská psychológia, kritické myslenie, komunikačné zručnosti

Vzdelanie a kvalifikácia:

2017    Doplnkové pedagogické štúdium, UK

2016    PhD. Stupeň, PEVŠ

2008    Mgr. Stupeň, UK

Ďalšie vzdelávanie:        

2021 Oborný kurz s programom ATLAS.ti, Kvalitatívna analýza  dát. Organizátor: Katedra psychológie FF TU.

2019 Terapeutické karty, Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o.

2016 Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie proti násiliu v školách odborných zamestnancov, Profkreatis, O.Z., Bratislava

2014 Psychológia-škola-inklúzia, rešpektovanie rôznorodosti a individuality, Paneurópska vysoká škola, Fakulta Psychológie, Bratislava

Prax:

2018- súčasnosť Odborný asistent, Ústav školskej a pracovnej   psychológie, PEVŠ

2017-2018 externý vysokoškolský pedagóg na PEVŠ

2014- súčasnosť Supervízor pre študentov Fakulty Psychológie PEVŠ v praxi

2008-2021 Pedagogický zamestnanec Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava (Slovensko)

Pedagogická činnosť:

Úvod do štúdia psychológie, Úvod do kariérového poradenstva, Kritické čítanie odborných prác, Prezentačné a komunikačné zručnosti, Školská psychológia, Sociálno-psychologický výcvik

Vedecko-výskumná činnosť:

Roky – Sociálno-emocionálne zdravie žiakov ako významný psychologický indikátor evalvácie kvality školy- Spoluriešiteľ medzinárodného vedeckovýskumného grantu

School culture congruity measurement ISPA (2020), grant ISPA,USA- Spoluriešiteľ medzinárodného vedeckovýskumného grantu

Erasmus+ Project 2020-1-LV01-KA226-SCH-094599-PA „Supporting teachers to face the challenge of distance teaching (PERSONA)” (1.4.2021 – 31.3.2023)- Spoluriešiteľ medzinárodného vedeckovýskumného grantu

Projekt GA/31/2021 „Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov ako významný psychologický indikátor evaluácie kvality školy“ Grantová agentúra Academia aurea, Ostrava,CR (28.2.2021- 31.6.2023)- Spoluriešiteľ medzinárodného vedeckovýskumného grantu

 

Publikačná činnosť:

Školský psychológ ako významný činiteľ kvality školy / Gajdošová Eva, Lesajová Tatiana, Radnóti Erik, Zelina Miron (Recenzent), Martinčeková Iveta (Recenzent), 2013. In: Psychologické aspekty kvality školy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. – Nitra : Polymedia, 2013. – ISBN 9788097076412. – S.113-118.

Inkluzívna základná škola – príklad dobrej praxe / Barancová Mária, Bisaki Veronika, Radnóti Erik, Sodomová Silvia, 2014. In: Psychológia – škola – inklúzia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy. – Nitra : Polymedia, 2014. – ISBN 9788089453054. – S. 321-325.

Sociálno-emocionálne zdravie a subjektívné prežívanie šťastia študentov = = Social-emotional health and subjective happiness of students / Radnóti Erik, Gajdošová Eva, 2016. In: Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie : zborník vedeckých príspevkov. – Praha : Wolters Kluwer, 2016. – ISBN 9788075523686. – S. 267-275.

Sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov v kontexte depresie = Social-emotional health of high school students in context with depression / Radnóti, Erik [Autor, 100%] ; Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie [21.11.2018, Bratislava, Slovensko] In: Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie [textový dokument (print)] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.11.2018. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : IPčko, 2018. – ISBN 978-80-971933-7-9, s. 298-304 [tlačená forma]

Sociálno-emocionálne zdravie a prežívanie šťastia u študentov stredných škôl / Gajdošová, Eva [Autor, 34%] ; Bisaki, Veronika [Autor, 33%] ; Radnóti, Erik [Autor, 33%]
In: Školský psychológ/Školní psycholog [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : časopis Asociácie školskej psychológie. – Brno (Česko) : Asociace školní psychologie. – ISSN 1212-0529. – Roč. 19, č. 1 (2018), s. 101-111 [tlačená forma] [online]

Psychológia a inkluzívna škola [textový dokument (print)] : vybrané psychologické poznatky / Gajdošová, Eva [Autor, 20%] ; Lisá, Elena [Autor, 20%] ; Radnóti, Erik [Autor, 20%] ; Roľková, Henrieta [Autor, 20%] ; Szobiová, Eva [Autor, 20%] – 1. vyd. – České Budějovice (Česko) : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. – 260 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-7556-057-5

Gajdošová, Eva – Lisá, Elena – Radnóti, Erik – Roľková, Henrieta – Szobiová, Eva: Psychológia a inkluzívna škola. Vybrané psychologické poznatky : České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019, 260 s. ISBN 978-80-7556-057-5. In: Prevencia [textový dokument (print)] : Informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva = Information Bulletin Aimed at Prevention of Social-pathological Phenomena in the Education Sector. – Bratislava (Slovensko) : Centrum vedecko-technických informácií SR. – ISSN 1336-3689. – Roč. 20, č. 1 (2021), s. 43-44 [tlačená forma]

Sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov a úroveň depresie = Social-emotional health of high school students and level of depression / Radnóti, Erik [Autor, 100%] ; Psychológia inkluzívnej školy [22.10.2019, Bratislava, Slovensko] In: Psychológia inkluzívnej školy [textový dokument (print)] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Bratislave 22. októbra 2019. – 1. vyd. – Žilina (Slovensko) : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2019. – ISBN 978-80-89902-13-2, s. 101-105 [tlačená forma]

Sociálno-emocionálne zdravie a wellbeing u žiakov strednej školy = Social-emotional health and well-being of high school students / Radnóti, Erik [Autor, 50%] ; Hőlbling, Silvia [Autor, 50%] ; Krízová intervencia v školách [11.11.2020, [Bratislava], Slovensko] In: Duševné zdravie v školách v kontexte kríz a krízovej intervencie [elektronický dokument] : zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie Krízová intervencia v školách. – 1. vyd. – Žilina (Slovensko) : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2020. – ISBN 978-80-89902-20-0, s. 183-193 [online]

Členstvo v organizáciách:

2016 Organizačný garant a konzultant pre preventívny program proti násiliu v školách – Druhý krok

2014–2016 Člen disciplinárnej komisie FPs PEVŠ

2014–2015 Člen Študentskej rady Vysokých škôl za FPs PEVŠ