Fakulta psychológie

Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: silvia.albertova@paneurouni.com


Meno, Priezvisko:                          Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A.

Pracovný kontakt:                           silvia.albertova@paneurouni.com

https://www.researchgate.net/profile/Silvia-Majercakova-Albertova

Pozícia/ funkcie na Fakulte:         odborný asistent, Ústav školskej a pracovnej psychológie

Odborné zameranie:

pozitívna psychológia, školská psychológia, aplikovaná školská a pozitívna psychológia, poradenská psychológia

Vzdelanie a kvalifikácia:

PhD. v študijnom odbore Psychológia, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

M.A. v študijnom odbore Psychológia so zameraním na poradenskú  psychológiu, Webster University, Viedeň, Rakúsko

Mgr. v študijnom odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Ďalšie vzdelávanie:                     

  • Frekventant psychoterapeutického výcviku, Inštitút Virginie Satirovej, Bratislava
  • Výcvik v terapii hrou, Martin
  • Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) pre prácu s deťmi s poruchami autistického spektra, Viedeň, Rakúsko
  • Kognitívno-behaviorálna terapia pre prácu s deťmi s ADHD, Bratislava
  • Kid’s Skills – prístup zameraný na riešenia ako metóda psychologickej práce s deťmi, rodinami a komunitou, Olomouc, Česko
  • Crisis Intervention in Schools, Manchester, UK
  • Executive Function Deficits in Children, Tokyo, JP

Prax:

2014 – 2020 školský psychológ, Bratislava

2019 – súčasnosť lektor inovačného vzdelávania pre pedagógov materských, základných a stredných škôl, Bratislava                               

Pedagogická činnosť:

Pozitívna psychológia, Experienciálna pozitívna psychológia, Sociálno-psychologický výcvik, semináre k predmetom Poradenská a Pedagogická psychológia

Vedecko-výskumná činnosť:

Výskum na témy: duševné zdravie detí a adolescentov, wellbeing, sociálno-emocionálne zdravie, školská začlenenosť, školská klíma, emocionálne prežívanie detí a adolescentov, duševné zdravie a wellbeing žien (tehotné ženy, pracujúce matky), všímavosť

Erasmus+ Project 2020-1-LV01-KA226-SCH-094599-PA „Supporting teachers to face the challenge of distance teaching ”

Projekt GA/31/2021 „Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov ako významný psychologický indikátor evaluácie kvality školy“ Grantová agentúra Academia

Cross-cultural School Climate Study (2018 – 2020) v spolupráci s Univerzitou of Connecticut, USA a International School Psychology Association

 

Publikačná činnosť:

Arslan, G., Burke, J., & Majercakova Albertova, S. (2022). Strength-based parenting and social-emotional wellbeing in turkish young people: Does school belonging matter? Educational and Developmental Psychologist, 1–10. https://doi.org/10.1080/20590776.2021.2023494

Arslan, G., Yıldırım, M., & Majercakova Albertova, S. (2021). Development and initial validation of the subjective Academic Wellbeing MEASURE: A new tool of Youth wellbeing in school. Journal of Positive School Psychology6(1), 3–11. https://doi.org/10.47602/jpsp.v6i1.251

La Salle, T. P., Rocha-Neves, J., Jimerson, S., Di Sano, S., Martinsone, B., Majercakova Albertova, S., Gajdošová, E., Baye, A., Deltour, C., Martinelli, V., Raykov, M., Hatzichristou, C., Palikara, O., Szabó, É., Arlauskaite, Z., Athanasiou, D., Brown-Earle, O., Casale, G., Lampropoulou, A., … Zvyagintsev, R. (2021). A multinational study exploring adolescent perception of school climate and mental health. School Psychology36(3), 155–166. https://doi.org/10.1037/spq0000430

Majercakova Albertova, S. & Gajdošová, E. (2021). Subjektívne prežívanie dištančného vzdelávania a lockdownu žiakmi II. stupňa ZŠ. Prevencia 1(20), 37-41. ISSN 1336-3689

Gajdošová, E. Bisaki, V. & Majerčáková Albertová. S. (2020). An application of positive psychology in an Inclusive primary school in Slovakia. Journal of Psychology Research10(5). https://doi.org/10.17265/2159-5542/2020.05.001

Majercakova Albertova, S. (2020). Emotional Dysregulation as an aspect of ADHD: How to support the well-being of students with ADHD in schools. Pedagogika Przedskolna 15(1), 87-95. ISSN 2353-7140. ISSN (online) 2353-7159.

Majercakova Albertova, S. (2020). Social-emotional health of pupils in early adolescence in relation to school membership, prosocial behavior and personality. In. Applied psychology in school, Almanac of scientific studies (pp. 7-30), České Budejovice, Vysoká skola evropskych a regionalnych studii,. ISBN 879-80-7556-062-9. ISBN 978-80-7556-061-2.

Gajdosova, E. & Majercakova Albertova, S. (2019). Validation of International School Climate Surveys in Slovakia. American Journal of Applied Psychology8(1), 14. https://doi.org/10.11648/j.ajap.20190801.13

Majercakova Albertova, S. (2017). Vplyv pozitívnej psychológie na sociálno-emocionálne zdravie žiakov základných škôl, Skolní psycholog: časopis Asociácie školskej psychológie SR a ČR, 18(1), 180-185, ISSN 1212-0529

Majercakova Albertova, S. (2016). Regulácia emócií u detí predškolského veku. Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie: zborník vedeckých príspevkov, 1, 117-124, Wolters Kluwer Prague, Czech Republic

Majercakova Albertova, S. (2016). Riešenia pre školské triedy: program WOOW. Prevencia 15(1), 51-56, ISSN 1336-3689

 

Členstvo v organizáciách:            International School Psychology Association (ISPA)

Ďalšie: 

Člen edičnej rady:

  • Journal of Positive School Psychology
  • Journal of Happiness and Health