Fakulta psychológie

Mgr. Veronika Chlebcová, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
Tel: +421 2 4820 8820

E-mail: veronika.chlebcova@paneurouni.com


Meno, Priezvisko:                          Veronika Chlebcová

Pracovný kontakt:                           veronika.chlebcova@paneurouni.com

Profil na ResearchGate:               https://www.researchgate.net/profile/Veronika_Chlebcova

Pozícia/funkcie na Fakulte:          odborná asistentka, Ústav klinickej psychológie

Odborné zameranie:                       psychológia zdravia, psychoonkológia, kvalitatívny výskum

Vzdelanie a kvalifikácia:

2021      PhD. stupeň, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola

2018      Mgr. stupeň, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola

Ďalšie vzdelávanie:

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (IOR, Mgr. M. Anyalaiová, PhD.)

Kurz Základy krízovej intervencie (Centrum pre rodinu Kvapka, n.o., Mgr. Miroslava Zimányiová)

Workshop Forgiveness Interventions (International Forgiveness Institute, prof. R.D. Enright, Ph.D.)

Kurz Test ruky (OZ Artea, Mgr. Z. Altman)

Kurz Test kresby postavy (OZ Artea, Mgr. Z. Altman)

Kurz Test kresby stromu (OZ Artea, Mgr. Z. Altman)

Kurz Lüscherov test farieb (OZ Artea, Mgr. Z. Altman)

Workshop Kto som? Keď chýba autentická odpoveď. Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a histriónsku dynamiku osobnosti (SLEA, PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., Mgr. Zuzana Hitková)

Workshop Nenávidím ťa – neopúšťaj ma! Pohľad existenciálnej analýzy na hraničnú poruchu osobnosti (SLEA, PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., Mgr. Zuzana Hitková)

Prax:                                                      –

Pedagogická činnosť:

Vyhľadávanie a spracovávanie vedeckých informačných zdrojov, Metódy a techniky kvalitatívneho výskumu, Kvalitatívna analýza psychologických dát, Sociálno-psychologický výcvik, Psychoonkológia, Teórie psychológie osobnosti.

Vedecko-výskumná činnosť:

01/2018 – 2021 – spoluriešiteľka grantu VEGA/0305/18 Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors)

02/2019 – 2022 – spoluriešiteľka grantu GAA/03/2019 Prediktory posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov

Publikačná činnosť:

Chlebcová, V., & Topor, D. (2022). „Som vďačný za to, aký som“. Prežívanie vďačnosti mladými dospelými. In E. Gajdošová (Ed.), Pozitívna psychológia pre pozitívny život. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (pp. 337-347). Paneurópska vysoká škola.

Chlebcová, V., & Pakšiová, V. (2022). Láska u vysokoškolských študentov. In E. Gajdošová (Ed.), Pozitívna psychológia pre pozitívny život. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (pp. 104-114). Paneurópska vysoká škola.

Boleková, V., & Chlebcová, V. (2022). Vďačnosť a posttraumatický rozvoj odliečených onkologických pacientov. In E. Gajdošová (Ed.), Pozitívna psychológia pre pozitívny život. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (pp. 295-305). Paneurópska vysoká škola.

Boleková, V., Chlebcová, V., & Naništová, E. (2021). Psychoonkológia: indikátory – merania – intervencie. Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Chlebcová, V., & Boleková, V. (2021). Kvalita života súvisiaca so zdravím pacientiek po liečbe rakoviny prsníka. In M. Blatný, P. Květon & M. Jelínek (Eds.). Sociální procesy a osobnost 2020: Sborník příspěvků (1st. ed., pp. 73-79). Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Boleková, V., & Chlebcová, V. (2021). Odpúšťanie a posttraumatický rozvoj odliečených onkologických pacientov. In M. Blatný, P. Květon & M. Jelínek (Eds.). Sociální procesy a osobnost 2020: Sborník příspěvků (1st. ed., pp. 20-26). Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Chlebcová, V. (2020). Application of psycho-oncology in the school. In E. Gajdošová (Ed.), Applied psychology in school (1st ed., pp. 172-186). Vysoká škola evropských a regionálních studií.

Chlebcová, V. (2020). Problémy v živote onkologických pacientiek po liečbe rakoviny prsníka. In L. Sabová (Ed.). Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII. Zborník z konferencie (1st ed., pp. 92-100). Stimul.

Boleková, V. & Chlebcová, V. (2020). Kognitívne zlyhania odliečených onkologických pacientov. In QUAERE 2020. Magnanimitas akademické sdružení. https://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2020.pdf

Boleková, V., & Chlebcová, V. (2020). Overenie psychometrických charakteristík dotazníka kognitívnych zlyhaní. In QUAERE 2020. Magnanimitas akademické sdružení. https://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2020.pdf

Boleková, V., Chlebcová, V., & Naništová, E. (2020). Kvalita života pacientok po liečbe rakoviny prsníka [abstract]. Onkológia15(S3), 69-70.

Boleková, V., Chlebcová, V., & Naništová, E. (2020). Depresia a úzkosť odliečených onkologických pacientov [abstract]. Onkológia15(S3), 66.

Boleková, V., & Chlebcová, V. (2019). Nádej a emocionálne prežívanie odliečených onkologických pacientov. In E. Naništová (Ed.). Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach. Slovenský inštitút logoterapie.

Chlebcová, V., Boleková V., & Višňovská D. (2019). Posttraumatický rozvoj u abstinujúcich závislých. In E. Naništová (Ed.). Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach. Slovenský inštitút logoterapie.

Chlebcová, V. (2019). Podpora v živote pacientok po liečbe rakoviny prsníka. In I. Piterová, & J. Výrost (Eds.) Sociálne procesy a osobnosť 2018. Zborník príspevkov z konferencie. Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Chlebcová, V. (2019). Možnosti podpory onkologických pacientov v kontexte pomáhajúcich organizácií na Slovensku. Nevyhnutnosť dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike 2018. Zborník príspevkov z konferencie. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety.

Chlebcová, V. (2019). Could cancer bring benefits to patients lives? [abstract]. In Book of Abstracts ISCHP 2019 (1st ed., p. 39). Univerzita Komenského.

Chlebcová, V. (2018). Význam a kvalita rodinného prostredia pre pacientky po liečbe rakoviny prsníka. In Gajdošová, E., Madro, M., & Valihorová, M. (Eds.), Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (pp. 96-103). Ipčko.

Členstvo v organizáciách:

Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV

Ďalšie: 

Terapeut Forgiveness Therapy v imuno-onkologickej štúdii Návrat ku zdraviu 2020 (koordinátor MUDr. Pavel Kotouček)

(2021) Pozvaná online prednáška Terapia odpustením a jej aplikácia u onkologických pacientov (Nadácia výskum rakoviny)

(2021) Pozvaná online prednáška Terapia odpustením ako cesta k posttraumatickému rozvoju (Liga proti rakovine)

(2022) Pozvaná prednáška a diskusie pre projekt Vedecké dielne (Nadácia výskum rakoviny, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV)