Fakulta psychológie

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-3
Tel: +421 2 4820 8879

E-mail: beata.dvorska@paneurouni.com


Meno, Priezvisko:                           Beáta Dvorská

Pracovný kontakt:

beata.dvorska@paneurouni.com

Beata Dvorska (researchgate.net)

Pozícia/ funkcie na Fakulte:

odborný asistent

predsedníčka Akademického senátu FPs PEVŠ

študijný poradca

koordinátor Univerzity 3. veku Fakulty psychológie PEVŠ

Odborné zameranie:                        sociálna psychológia/ organizačná a pracovná psychológia

Vzdelanie a kvalifikácia:

r. 2014 PhDr.

r. 2014 PhD. stupeň

r. 2007 Mgr. stupeň

Pedagogická činnosť:

Bc. stupeň – Dejiny psychológie, Sociálna psychológia, Sociológia, Psychológia bezpečnosti práce, Etika

Mgr. stupeň – Súčasná sociálna psychológia

PhD. – Smery a teórie sociálnej psychológie

Vedecko-výskumná činnosť:

2013 – 2015 Projekt „Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy“ Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ – ukončený projekt, výstup – vydané dve vysokoškolské učebnice v anglickom jazyku (spoluriešiteľ)

2016„Metodika použiteľného dizajnu v elektronickom vzdelávaní“ GA AA  podaný 31.10. 2016 (spoluriešiteľ)

01/2017 – 08/2017 GA AA „Multikultúrna tolerancia v práci psychológov“  (spoluriešiteľ)

Projekt GA/1/2019 “Sociálno-emocionálne zdravie žiakov ako významný psychologický indikátor evalvácie kvality školy“  Grantová agentúra Academia aurea, Ostrava, ČR (1.7.2019-31.8.2021)

Publikačná činnosť:

Dopjerová, B. (2009). Sociálna atmosféra ako determinant vytvárania efektívneho tímu. In: Psychologické aspekty pôsobenia mladých nadaných manažérov. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. – ISBN 978-80-223-2705-3. – S. 79-88.

Dopjerová, B. (2010). Postoje “High Potentials” manažérov k sociálnej atmosfére efektívneho tímu. In: Psychológia práce a organizácie 2010 (CD ROM). – Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. – ISBN 978-80-223-2970-5. – S. 302-315.

Dopjerová, B. (2011). Prvá fakulta psychológie na Slovensku. In: PsychoFórum : bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. – ISSN 1335-6267. – Č. 2 (2011), s. 27-28.

Dopjerová, B. (2011). Postoje High – Potential manažérov k sociálnej atmosfére efektívneho tímu. In: Mladý nadaný manažér typu High – Potential v sociálnom systéme organizácie. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. – ISBN 978-80-223-3034-3. – S. 221-237.

Dopjerová, B. (2012). Sociálna atmosféra ako prevencia vzniku nelátkových závislostí. In: Škola a prevencia nelátkových závislostí u detí a mladistvých : zborník zo 6. Ružinovskej konferencie. – Nitra : Polymedia, 2012. – ISBN 9788097116231. – S. 61-64.

Dopjerová, B. (2012). Aplikácia koncepcie sociálnej atmosféry na školské prostredie. In: Školský psychológ pre 21. storočie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Nitra : Polymedia, 2012. – ISBN 9788089453030. – S. 175-178.

Dopjerová, B. (2013). Efektívnosť školského prostredia. In: Psychologické aspekty kvality školy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. – Nitra : Polymedia, 2013. – ISBN 9788097076412. – S. 90-98.

Dvorská, B., Kanderová, D. (2014).Personnel guidelines for school management.1. vyd. – Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. – 61 s. [3,26AH]. – ISBN 9788089731015.

Dvorská, B. (2014). Efektívnosť školského prostredia a inklúzia. In: Psychológia – škola – inklúzia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy. – Nitra : Polymedia, 2014. – ISBN 9788089453054. – S. 242-250.

Dvorská, B., Kanderová, D., Gajdošová, E. (2014).Prevention and intervention programmes. 1. vyd. – Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. – 81 s. [4,27AH]. – ISBN 9788089731060.

Dvorská, B. (2015). Vzťah medzi kvalitou školy a jej efektívnosťou. In: Rozhodovanie v živote človeka : zborník príspevkov. – Bratislava : SAV, 2015. – ISBN 9788088910534. – S. 54-60.

Dvorská, B. (2016). Analýza sociálnej atmosféry organizácie. In: Schola nova, quo vadis?[elektronický zdroj] : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference = reviewed papers of the international scientific conference. – Praha : Extrasystem, 2016. – ISBN 9788087570333. – S. 39-44 [CD-ROM].

Dvorská, B., Chlebcová, V. (2016). Onkologické pacientky po liečbe a ich začlenenie späť do života. In: Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie : zborník vedeckých príspevkov. – Praha : Wolters Kluwer, 2016. – ISBN 9788075523686. – S. 146-151.

Dvorská, B. (2016). Nová koncepcia sociálnej atmosféry školy. http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/skolnipsycholog/issue/view/13. In: Školský psychológ = Školní psycholog. – ISSN 1212-0529. – Vol. 16, no. 2 (2015), s. 101-108.

Dvorská, B., Gajdošová, E., Kanderová, D., Renner, W. (2016). Multikultúrna tolerancia v práci psychológov v školách. 1. vyd. – Praha : Wolters Kluwer, 2016. – 142 s. – ISBN 9788075525260.

Dvorská, B., Kušnírová, M. (2016). Coping with stressful situations by university teachers. In: Updates in social pathology II. – Warsaw : Warsaw Management University Publishing House, 2016. – ISBN 9788375202175. – P. 123-138.

Dvorská, B. (2017). Osobnostné dimenzie študenta a jeho spokojnosť so štúdiom. Personality dimensions and his student satisfaction with study. In: Psychologické aspekty pomáhání 2016 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní konference. – Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. – ISBN 9788074649226. – S. 19-24 [CD-ROM].

Dvorská, B. (2017). Multikulturalizmus v škole. In: Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva. – ISSN 1336-3689. – Roč. 16, č. 3 (2017), s. 3-9.

Dvorská, B. (2017). Rodičovská výchova a jej dopad na správanie detí. Parent styles and its impact on children´s behaviour. In: Prevencia agresie v kontexte mentálneho zdravia [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2017. – ISBN 9788055713328. – S. 73-78 [CD-ROM].

Dvorská, B. (2017). Sociálno-psychologické zložky sociálnej atmosféry rodiny a jej zrelosť. In: Podpora duševného zdravia detí a rodín – nové výzvy a vízie. Zborník : 26. konferencia: Dieťa v ohrození. 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2018. – ISBN (online) 978-80-89698-24-0, s. 3-9.

Dvorská, B. (2018). Stres a coping u učiteľov základných a stredných škôl. Stress and coping with teachers at elementary and secondary schools. In: Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.11.2018. 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : IPčko, 2018. – ISBN 978-80-971933-7-9, s. 315-322.

Dvorská, B. (2018). Sociálno-psychologické zložky sociálnej atmosféry a multilulturalizmus. Social-psychological aspects of social atmosphere and multiculturalism. In: Školský psychológ/Školní psycholog. Časopis Asociácie školskej psychológie. – Brno (Česko) : Asociace školní psychologie. – ISSN 1212-0529. – Roč. 19, č. 1 (2018), s. 73-84.

Dvorská, B. (2018). Hodnotenie manažérskych predpokladov u študentov psychológie. The manager ́s conditions at psychology students appreciation. In: Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov škôl. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencie konanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, dňa 11. apríla 2018. 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Paneurópska vysoká škola. Fakulta psychológie, 2018. – ISBN (online) 978-80-89453-41-2, s. 73-82.

Dvorská, B. (2019). Multikulturalizmus a inklúzia. Multiculturalism and inclusion. In: Psychológia inkluzívnej školy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Bratislave 22. októbra 2019. 1. vyd. – Žilina (Slovensko) : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2019. – ISBN 978-80-89902-13-2, s. 155-160.

Dvorská, B. (2019). Porovnanie vybraných psychologických premenných u súkromnej a verejnoprávnej vysokej školy. Comparison of the selected psychological variables at private and public universities. In: MMK 2019. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019. 1. vyd. – Hradec Králové (Česko) : Magnanimitas akademické sdružení, 2019. – ISBN 978-80-87952-31-3, s. 507-516.

Dvorská, B. (2020). Prežívanie lásky u mladých dospelých. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií [elektronický dokument]  – 1. vyd. – Roč. 7. – Bratislava (Slovensko) : Stimul, 2020. – ISBN (elektronické) 978-80-8127-299-8. – ISBN (elektronické) 978-80-8127-300-1, s. 62-69 [online]

Dvorská, B. (2020).Úzkosť a nikotínová závislosť u mladých dospelých. In: Duševné zdravie v školách v kontexte kríz a krízovej intervencie [elektronický dokument] : zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie Krízová intervencia v školách. – 1. vyd. – Žilina (Slovensko) : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2020. – ISBN 978-80-89902-20-0, s. 156-164 [online]

Dvorská, B. (2020). Zvládanie záťaže a riešenie konfliktov u manažérov a administratívnych pracovníkov. In: MMK 2020 [elektronický dokument] : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020 = recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor] ; Lipowski, Jaroslav [Recenzent] ; Jaskułowski, Krzysztof [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 11. – Hradec Králové (Česko) : Magnanimitas akademické sdružení, 2020. – ISBN 978-80-87952-33-7, s. 666-677 [CD-ROM]