Fakulta psychológie

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Funkcia: Zástupkyňa vedúcej Ústavu školskej a pracovnej psychológie

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-3
Tel: +421 2 4820 8879

E-mail: henrieta.rolkova@paneurouni.com


Roľková

Meno, Priezvisko:                           PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Pracovný kontakt:                             henrieta.rolkova@paneurouni.com

Pozícia/funkcie na Fakulte:            odborný asistent

členka Vedeckej rady FPs PEVŠ

podpredsada Akademického senátu FPs PEVŠ

členka disciplinárnej komisie

mentorka 2. ročníka, koordinátor praxe

Odborné zameranie:                        školská psychológia, psychodiagnostika detí, sociálno-patologické javy a ich prevencia, intervencia

Vzdelanie a kvalifikácia:

– 07.04. 2005 udelenie vedecko- akademickej hodnosti PhD. na FIF UK v Bratislave

– 13.12. 2001 PhDr. vykonanie rigoróznej skúšky v odbore Psychológia na FIF UK Bratislava

– 19.01. 2000 získanie pedagogickej spôsobilosti na FIF UK Bratislava

– 1995 – 2000 Mgr. FIF UK  Bratislava, odbor Psychológia

Ďalšie vzdelávanie:

2021 – Fenomémy internetu “Aktuálne otázky školskej psychológie XV”

2020 – Sebapoškodzovanie v detskom a adolescentnom veku, prevencia a terapia

2019 – Inovatívne formy a metódy výučby na vysokých školách – Design Thinking a Problem/Project based learning

2018 – Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

2018 – Inovatívne formy a metódy výučby na vysokých školách – Design Thinking a Problem/Project based learnin

Prax:

od 1.9. 2013 odborný asistent na FPS PEVŠ

od máj 2013 koordinátor Špecializačného kontinuálneho vzdelávania- Supervízor pre psychológov v školách     a školských zariadeniach na FPS PEVŠ

od 16.9. 2010 – 14.2.2014 odborný asistent na Katedre Andragogiky na  FIF UK v Bratislave

od 21.9.2009 – 10.7.2010 odborný asistent na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF  v Nitre

od 2003 – 2007 odborný poradca v Psychologickej poradni na Katedre Školskej psychológie PF UKF v Nitre

od 10.10.2002  do 9.10.2007 odborný asistent na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre

od 2001 – 2005 externá pracovníčka  Centra  ďalšieho celoživotného vzdelávania UK v Bratislave

 

Pedagogická činnosť:

Psychodiagnostika detí a mládeže, Výcvik v skupinovej intervencií, Odborná prax, Príprava experienciálneho vzdelávacieho projektu, Sociálnopatologické javy na školách, Odborná psychologická prax, výučba na UTV.

Vedecko-výskumná činnosť:

Projekt GA/1/2019 “Sociálno-emocionálne zdravie žiakov ako významný psychologický indikátor evalvácie kvality školy“  Grantová agentúra Academia aurea, Ostrava, ČR (1.7.2019-31.8.2021) – spolurišiteľ

Erasmus+ Project 2020-1-LV01-KA226-SCH-094599-PA „Supporting teachers to face the challenge of distance teaching (PERSONA)” (1.4.2021 – 31.3.2023)-  spoluriešiteľ

Projekt GA/31/2021 „Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov ako významný psychologický indikátor evaluácie kvality školy“ Grantová agentúra Academia aurea, Ostrava,CR (28.2.2021- 31.6.2023) – spolurišiteľ

Publikačná činnosť:

Sociálnopatologické javy / Henrieta Roľková. – [1. vyd.]. – Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. – 105 s. – (Učebnice). – ISBN 978-80-7380-662-0. [Roľková, Henrieta (100%)]

Selected sociopathic phenomena and possibilities for their prevention [Vybrané sociopatické javy a možnosti ich prevencie] / Henrieta Roľková. – 1. vyd. – Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. – 60 s. [3,65 AH]. – ISBN 978-80-89731-04-6.[Roľková, Henrieta (100%)]

Gajdošová, Eva, Lisá, Elena, Radnóti, Erik, Roľková, Henrieta, Szobiová, Eva. Psychológia a inkluzívna škola [textový dokument (print)] : vybrané psychologické poznatky. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-057-5. PEVŠ 2019AAA0004. [slovenčina]

Sociálnopsychologické kompetencie učiteľa = Socio-psychological competences of teacher / Roľková, Henrieta [Autor, 100%] ; Schola nova, quo vadis?, 4 [20.11.2019, Praha, Česko]. – [recenzované]. In: Schola nova, quo vadis? [elektronický dokument] : sborník recenzovaných příspěvků 4. ročníku mezinárodní vědecké konference = reviewed papers of the 4th international scientific conference / Berková, Kateřina [Zostavovateľ, editor] ; Krpálková Krelová, Katarína [Zostavovateľ, editor] ; Krpálek, Pavel [Zostavovateľ, editor] ; Krištofiaková, Lucia [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Roč. 4. – Praha (Česko) : Extrasystem Praha, 2019. – (Didaktika, pedagogika ; 37). – ISBN 978-80-87570-44-9, s. 144-149 [online]

Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi: Gajdošová, Pilková, Roľková, Valihorová. Vysokoškolská učebnica. IPV, Žilina,2020. 323 s.  978-80-89902-18-7

 

Členstvo v organizáciách:

členka expertnej skupiny v rámci Národného projektu „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“ realizovaný ÚPSVaR

členka Asociácie školských psychológov