Fakulta psychológie

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com


Hennelová

Meno, Priezvisko:                           Katarína Hennelová

Pracovný kontakt:                            katarina.hennelova@paneurouni.com

Pozícia/ funkcie na Fakulte:

odborná asistentka na Ústave všeobecnej psychológie

prodekanka pre pedagogickú činnosť

členka Vedeckej rady Fakulty psychológie PEVŠ

predsedníčka Disciplinárnej komisie Fakulty psychológie PEVŠ

Odborné zameranie:

všeobecná psychológia, vývinová psychológia, psychodiagnostika, riešenie konfliktov

Vzdelanie a kvalifikácia:

1986  PhD. stupeň: Filozofická fakulta Univerzity Komenského

1982  PhDr.: rigorózna skúška, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

1979  Mgr. stupeň: vysokoškolská kvalifikácia v odbore psychológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Ďalšie vzdelávanie:                       

2012odborná príprava mediátora

1992 Kurz efektívneho vyjednávania a mediácie

1992 Certifikačný kurz KAI (Kirtonova teória kognitívneho štýlu adaptívnosť – inovatívnosť)

1988 Diagnostika a výcvik v poradenstve

1986 Letná škola vývinovej psychológie organizovaná ISSBD (International Society for the Study of Behavioural Development)

1986 Skupinové formy práce v psychologickom poradenstve

Prax:

2011 – Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, odborná asistentka na Ústave všeobecnej psychológie

2004 – 2013 Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava, odborná asistentka na Ústave aplikovanej psychológie

1990 – 2004 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,  Univerzita Komenského, Bratislava, odborná asistentka na Katedre humanistiky

1979 – 1990 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, odborná asistentka a vedecká pracovníčka na Oddelení sociálneho vývinu detí a mládeže

Pedagogická činnosť:

Základy psychológie, Vývinová psychológia, Prax vo výskume, Efektívne riešenie konfliktov, Biodromálna psychológia

Vedecko-výskumná činnosť:

2021 – 2023 Supporting teachers to face the challenge of distance teaching, projekt 2020-1-LV01-KA226-SCH-094599, zodpovedná riešiteľka za SR prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., FPs PEVŠ

2020 – 2023 Workplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonu, projekt GA/3_5/2020, hlavná riešiteľka Mgr. Denisa Newman, PhD., FPs PEVŠ

2019 – 2021 Sociálno-emocionálne zdravie žiakov ako významný psychologický indikátor evalvácie kvality školy, projekt GA/1/2019

2018 – 2021 Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu, projekt ESF OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

2018 – 2019 Medzinárodná výskumná úloha H17-211 Cross Cultural School Climate Study: medzinárodný výskum ISPA (International School Psychology Association), koordinácia University of Connecticut (USA), hlavná riešiteľka za SR Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., FPs PEVŠ

2017 – 2020 Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií, projekt APVV 16-0588, zodpovedný riešiteľ Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., FP PEVŠ

2017 – 2018 Požiadavky súčasných zamestnávateľov na kariérové kompetencie absolventov, projekt  GA/2017/, hlavná riešiteľka doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., FPs PEVŠ

2016 – 2017 Multikultúrna tolerancia v práci psychológov, projekt GA/2016/8, hlavná riešiteľka Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., FPs PEVŠ

2013 – 2015 Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy, projekt ESF – OPV – NFP 26140230012, zodpovedný riešiteľ Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., FPs PEVŠ

2012 – 2014 Motivácia k výkonu, teória, empíria, diagnostika, projekt VEGA 1/0547/12, zodpovedný riešiteľ Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., FPs PEVŠ

2010 – 2011 Koncepcia a funkčný model kariérového poradenstva pre vysokoškolských študentov, projekt VEGA 1/0602/10, zodpovedný riešiteľ Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., FSEV UK

2010 Internacionalizácia vzdelávania a realizácia študijného programu v cudzom jazyku prostredníctvom európskej akreditácie EPAS, projekt KEGA 3/7297/09, zodpovedný riešiteľ Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., FSEV UK

2007 – 2009 „Mladý nadaný“–„High Potentials“ manažér v sociálnom a organizačnom systéme organizácie, projekt VEGA 1/4528/07, zodpovedný riešiteľ Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., FSEV UK

2006 – 2008 Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie, VEGA 1/3612/06, zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Ján Rybár, PhD., FMFI UK

2003 – 2005 Koncepcia nového študijného odboru aplikovaná psychológia na FSEV UK, projekt KEGA 3/119003, zodpovedný riešiteľ Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., FSEV UK

2003 – 2005 Rozvoj neformálneho vzdelávania formou projektov SCHOLA LUDUS so zameraním sa na učiteľov fyziky ZŠ a SŠ, grantový projekt KEGA, vedúca rieš. RNDr. Katarína Teplanová, PhD., FMFI UK

2002 – 2004 Súčasné filozofické problémy kognitívnych vied, grantový projekt VEGA, vedúci riešiteľ doc. PhDr. Ján Rybár, PhD., FMFI UK

1990 – 1992 Analýza determinánt vývinu prosociálneho správania,  vedúci riešiteľ PhDr. Ľubomír Páleník, CSc., VÚDPaP

1986 – 1989 Pôsobenie kolektívu triedy na utváranie spoločenskej zameranosti v správaní adolescentov, vedúci riešiteľ PhDr. Ľubomír Páleník, CSc., VÚDPaP

1985 – 1986 Špecifické charakteristiky štruktúry detského kolektívu v materských školách, vedúca rieš. PhDr. Veronika Kováliková, CSc., VÚDPaP

1982 – 1985 Praktiky výchovy a pozitívne sociálne správanie detí v predškolských zariadeniach, vedúca rieš. PhDr. Veronika Kováliková, CSc., VÚDPaP

1979 – 1982 Kognitívne činitele vývinu pozitívneho sociálneho správania, vedúca riešiteľka PhDr. Veronika Kováliková, CSc., VÚDPaP

Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikačné výstupy

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Gajdošová, Eva, Hennelová, Katarína, Szobiová, Eva. Sociálno-emocionálne zdravie žiakov [textový dokument (print)] : ako významný psychologický indikátor evaluácie kvality školy. 1. vyd. Žilina: Inštitút priemyselnej výchovy, 2021. ISBN 978-80-89902-23-1. PEVŠ ID-450440. [slovenčina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5CE5487D4325501C08ED60C9E2

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Hennelová, Katarína. Biodromal psychology [textový dokument (print)] . 1. vyd. Nitra: Forpress Nitrianske tlačiarne, 2014. ISBN 978-80-89731-22-0. PEVŠ 2014ACB0020. [angličtina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=85DC299DFF07257DFD2A50B985

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Hennelová, Katarína. Vývin mravného hodnotenia a prejavy pozitívneho sociálneho správania v predškolskom veku

In: Československá psychologie. – Roč. 28, č. 3 (1984), s. 263-265

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Hennelová, Katarína, Szobiová, Eva. Multikultúrna tolerancia u vysokoškolákov – výsledky overovania programu rozvíjania tolerancie [elektronický dokument]. PEVŠ 2019ADE0007 In: Psychologie a její kontexty: odborný recenzovaný časopis pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v životě dnešního člověka: Peer-reviewed Journal for Theoretical and Practical Issues of the Psychology in Modern Life . Ostrava: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta, 2018, Roč. 9, č. 2, s. 47-64 [tlačená forma] [online]. ISSN 1803-9278. ISSN (online) 1805-9023. http://psychkont.osu.cz/fulltext/2018/18-2_Hennelova-Szobiova.pdf. [slovenčina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F065241B7212E93A2A11022568

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Hennelová, Katarína. Pozitívne sociálne správanie detí v MŠ : analýza prejavov podľa výsledkov pozorovania a ratingov

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. – Roč. 19, č. 5 (1984), s. 397-406

Hennelová, Katarína. Vzťahy kognitívneho vývinu a pozitívneho sociálneho správania v predškolskom veku

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. – Roč. 19, č. 2 (1984), s. 137-145

Hennelová, Katarína. Sociálny vývin dieťaťa predškolského veku v podmienkach kolektívnej výchovy

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. – Roč. 24, č. 1 (1989), s. 5-16

 ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Lisá, Elena, Hennelová, Katarína, Newman, Denisa. Comparison between employers’ and students’ expectations in respect of employability sills of university graduates [elektronický dokument]. PEVŠ 2019ADM0002 In: International journal of work-integrated learning. Hamilton: The University of Waikato. New Zealand Association for Cooperative Education, 2019, Roč. 20, č. 1, s. 71-82 [online]. ISSN (online) 2538-1032. https://www.ijwil.org/files/IJWIL_20_1_71_82.pdf. [angličtina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7ECB8D2670C8FCA5B6DBBB440D

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Gajdošová, Eva, Hennelová, Katarína, Szobiová, Eva. Osobnosť vysokoškolského učiteľa v kontexte nového milénia In: Otáz(ni)ky osobnosti. Žilina: Eurokódex, 2014, s. 72-82 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8155-051-5. [slovenčina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=58305D3E96F6DD04FCDF8327E9

Hennelová, Katarína. K problémom inteligencie a tvorivého myslenia žiakov

In: Psychologické výzkumy v ČSSR 1976-1980. – Praha : ČSPS pri ČSAV, 1980. – S. 223-228

Hennelová, Katarína. Kognitívny vývin a pozitívne sociálne správanie detí v materskej škole

In: Aktuálne metodologické problémy sociálnopsychologického výskumu. – Košice : SAV, 1982. – S. 219-224

Hennelová, Katarína. Analýza interakcie učiteľky a detí v materskej škole

In: Bulletin PsÚ. – Praha : PsÚ, 1989. – S. 39-40

Hennelová, Katarína. Sociálna percepcia : percepcia v procese medziľudskej interakcie

In: Sociálna psychológia. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. – S. 292-307. – ISBN 80-223-1841-8

POZNÁMKA: 2. vyd. – Sociálna psychológia. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. – S. 292-307. – ISBN 978-80-223-2479-3

 AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Hennelová, Katarína, Ďurinová, Laura. Aspekty organizačného správania: všeobecný pracovný výkon a kontextuálny výkon = Aspects of organizational behavior: General work performance and contextual performance. PEVŠ ID-314563 In: QUAERE 2021: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové 28.6.2021 – 30.6.2021. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2021, s. 691-697 [online]. ISBN 978-80-87952-34-4. [slovenčina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=297DB22E6EC133D818138E8AB5

Hennelová, Katarína. Postoje matiek k očkovaniu v kontexte hodnôt a čŕt osobnosti. PEVŠ 2020AFC0005 In: QUAERE 2020: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové, 22.- 26.6.2020. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2020, s. 710-716 [online]. ISBN 978-80-87952-32-0. [slovenčina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8A8E655A3835503C40DFDE9D4A

Hennelová, Katarína, Holweg, Milena. Postoje žien k očkovaniu detí vakcínou MMR = Women’s attitudes toward the MMR vaccination of children. PEVŠ 2019AFC0023 In: QUAERE 2019: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants . Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, s. 732-740 [DVD]. ISBN 978-80-87952-30-6. [slovenčina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E16619966B20080463EC36796D

Hennelová, Katarína, Lukačovská, Jana. Prosocial motivation of blood donation

MMK 2016 [elektronický zdroj] : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvku mezinárodní vědecké konference = MMK 2016 : International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : reviewed proceedings of the international scientific conference. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. – ISBN 9788087952177. – P. 1101-1105 [CD-ROM].

Hennelová, Katarína, Balátová, Miroslava. Predčasné zaškolenie nadaných detí a ich adaptácia na školu

Školský psychológ = Školní psycholog. – ISSN 1212-0529. – Vol. 16, no. 2 (2015), s. 52-59.

Hennelová, Katarína. Štruktúra motivácie u nezamestnaných

In: Psychologie práce a organizace 2013 [elektronický zdroj] : sborník mezinárodní konference. – Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. – ISBN 9788024439167. – S. 167-175 [CD-ROM].

Hennelová, Katarína, Paulusová, Markéta. Koncentrácia pozornosti a subjektívne prežívanie pracovnej záťaže v podmienkach dvojsmennej prevádzky = Attention and subjectively perceived workload in two different types of work shift

In: Konference psychologie práce a organizace 2011 [elektronický zdroj]. – Brno : Masarykova univerzita, 2011. – S. 1-8 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-210-5490-5

[Psychologie práce a organizace 2011 : konference. Brno, 25.-26.5.2011]

POZNÁMKA: Vyšlo aj ako abstrakt – Konference pychologie práce a organizace 2011. – Brno : Masarykova univerzita, 2011. – S. 18. – ISBN 978-80-210-5490-5

Hennelová, Katarína, Kováčová, Tatiana. Hodnotenie pojmov manželstvo a spolužitie bez uzavretia manželstva u študentov strednej a vysokej školy

In: Cesty psychologie a psychologie cest [elektronický dokument]. – Praha : PEF ČZU, 2011. – S. 218-226 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-213-2193-9

[Psychologické dny 2010 : konference. 28., Olomouc, 8.-10.9.2010]

Hennelová, Katarína, Lisá, Elena. Niektoré psychometrické ukazovatele testu APM-Ravenove progresívne matice pre pokročilých

In: Psychologické dny 2008: Já & my a oni [elektronický zdroj]. – Brno : Masarykova univerzita, 2009. – S. 1-7 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-210-4938-3

[Psychologické dny 2008 : konference. 26., Olomouc, 4.-6.9.2008]

POZNÁMKA: Vyšlo aj ako poster – Já & my a oni. – Olomouc : UP, 2008S. 53

Vyšlo aj ako abstrakt – Já & my a oni. – Brno : Masarykova univerzita, 2009. – S. 33. –

Lisá, Elena, Hennelová, Katarína, Kollárik, Teodor. Pracovná motivácia manažérov – situačné a rodové aspekty pracovnej motivácie v súvislosti so zvládaním záťaže

In: Psychologie práce a organizace 2009 [elektronický zdroj]. – Praha : Univerzita Karlova, 2009. – S. 177-184 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-7378-119-4

[Psychologie práce a organizace 2009 : konference. Praha, 27.-29.5.2009]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 Hennelová, Katarína, Čisárová, Kristína. Ako diagnostikovať duševné zdravie = How to diagnose mental health. PEVŠ 2020AED0008 In: Duševné zdravie v školách v kontexte kríz a krízovej intervencie: zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie Krízová intervencia v školách. Žilina: IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2020, s. 100-108 [online]. ISBN 978-80-89902-20-0. https://www.konferenciakrizovaintervencia.sk/wp-content/uploads/2020/11/Zbornik_Dusevne-zdravie-v-skolach-v-kontexte-kriz-a-krizovej-intervencie.pdf. [slovenčina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FA08081E231A5E164F37184204

Hennelová, Katarína. Slobodný prístup k informáciám a postoje rodičov k povinnému očkovaniu = Free access to information and parents’ attitudes towards compulsory vaccination. PEVŠ 2020AFD0018 In: Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií: zborník príspevkov z celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 14.-15.10.2020. Žilina: Georg, 2020, s. 167-185 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8154-295-4. [slovenčina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0C78960071567D8D0714384767

Hennelová, Katarína, Sabaka, Branislav. Sebaposudzovanie zručností pre kariéru u študentov gymnázia = Self-assessment of career skills in secondary school students. PEVŠ 2019AFD0035 In: Psychológia inkluzívnej školy: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Bratislave 22. októbra 2019. Žilina: IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2019, s. 106-112 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89902-13-2. [slovenčina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=98450E162FA634A8C8B0195F00

Lisá, Elena, Hennelová, Katarína, Newman, Denisa. Očakávania zamestnávateľov na zručnosti zamestnateľnosti absolventov vysokej školy [elektronický dokument] = Expectations of employers on graduates employability skills. PEVŠ 2018AFD0016 In: Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov škôl: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencie konanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, dňa 11. apríla 2018. Bratislava: Paneurópska vysoká škola. Fakulta psychológie, 2018, s. 22-41 [online]. ISBN (elektronické) 978-80-89453-41-2. https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/ocakavania_zamestnavatelov_na_kompetencie_abs.pdf. [slovenčina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7AAF619F905301CB0B971E4C

Hennelová, Katarína, Hroncová, Lenka. Prežívanie multikulturalizmu u mládeže a seniorov = Experiencing multiculturalism in youth and seniors. PEVŠ 2018AFD0073 In: Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.11.2018. Bratislava: IPčko, 2018, s. 330-337 [tlačená forma]. ISBN 978-80-971933-7-9. http://www.virtualnageneracia.sk/. [slovenčina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=05C2747739BFCC87037D2560

 AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Hennelová, Katarína. Child-rearing techniques and prosocial behaviour of preschool children

In: Tenth Biennial Meetings of ISSBD. – [S.l.] : ISSBD, 1989. – S. 439 [Biennial Meetings of ISSBD 1989. 10th, Jyväskylä, 9.-13.7.1989]

  

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

Hennelová, Katarína. Kognitívne činitele vývinu pozitívneho sociálneho správania. – Bratislava : VÚDPaP, 1982. – 107 s. Záverečná správa,

Hennelová, Katarína. Špecifické charakteristiky štruktúry detského kolektívu v materských školách : Záverečná správa. – Bratislava : VÚDPaP, 1986. – 69 s.

Teplanová, K., Lukáč, P., Haverlíková, V., Marenčáková, A., Šimunová, D., Kárászová,V., Hennelová, K., Polonská, M. (2003). Rozvoj neformálneho celoživotného vzdelávania formou projektov SCHOLA LUDUS sozameraním na učiteľov fyziky ZŠ a SŠ : Záverečná správa z riešenia projektu. – Bratislava : [s.n.], 2003. – 49 s.

 BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Schuller, Heinz, Prochaska, Michael, Lisá, Elena, Hennelová, Katarína. Dotazník motivácie k výkonu – LMI [textový dokument (print)] . 1. vyd. Praha: Hogrefe – Testcentrum, 2011. ISBN (chybné) nemá. SIGN-UKO FS11-00071b. [slovenčina]

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C9A12BEA3D52CF460FC65EA3E0

 BCI Skriptá a učebné texty

Hennelová, Katarína, Lisá, Elena, Greškovičová, Katarína. Ako na konflikty [elektronický dokument] . 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2021. ISBN 978-80-89453-84-9. SIGN-UKO FS21-0134. PEVŠ ID-443941. https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/09/br2_ako_na_konflikty_web.pdf. [slovenčina]https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5377FEABDCBABE1D709313CDAB

Členstvo v organizáciách:

  • 1980 – členka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
  • členka konkurznej komisie MŠ SR pre výber riaditeľa Slovenského domu detí a mládeže
  • členka Skupiny expertov pre etickú výchovu pri MŠ SR

Ďalšie aktivity:

Zostavenie slovenského vydania testov Ravenove progresívne matice štandardné, Ravenove progresívne matice farebné a Ravenove progresívne matice pre pokročilých, vydala Psychodiagnostika 1991

Test  kognitívnych schopností – preklad z anglického jazyka vydala Psychodiagnostika 1997

Lektorovanie slovenského prekladu učebných textov Etická výchova

Prednášky pre učiteľov etickej výchovy organizované Ministerstvom školstva a Metodickými centrami v rokoch 1990 – 1993

Organizovanie odborných podujatí

1988 – Psychický vývin a výchova, Škola mladých psychológov, Blahová

2010 – organizácia medzinárodnej konferencie Psychológia práce a organizácie

2014 – organizácia 2. medzinárodnej vedeckej konferencie “ Psychológia – škola – inklúzia. Rešpektovanie rôznorodosti a individuality“

2016 – organizácia 3. medzinárodnej vedeckej konferencie “Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie“