Fakulta psychológie

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
Tel: +421 2 4820 8820

E-mail: petra.pappova@paneurouni.com


Meno, Priezvisko:                          Petra KLASTOVÁ PAPPOVÁ

Pracovný kontakt:                           petra.pappova@paneurouni.com

                                                              ORCID

                                                              Google Scholar

                                                              súkromný web

                                                              Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA) Slovensko

 

Pozícia/funkcie na Fakulte:         odborná asistentka

Odborné zameranie:                     klinická psychológia, psychodiagnostika dospelých, psychoterapia, existenciálna analýza

Vzdelanie a kvalifikácia:

2011  PhD.  (pedagogická psychológia PdF UK v Bratislave)

2003  PhDr.  (rigorózne konanie FF UK v Bratislave)

2000  Mgr.  (všeobecná psychológia FF UK v Bratislave)

Ďalšie vzdelávanie:                       

2011-2014  Krátkodobý výcvik v terapii duševnej traumy (SLEA ČR)

2010            Certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia (SLEA ČR)

2004            Špecializačná skúška z klinickej psychológie (SZU Bratislava)

 

Prax:

20-ročná prax v zdravotníctve (II. Detská klinika DFNsP v Bratislave, FN Motol v Prahe, Sanatórium AT pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, súkromná prax klinickej psychológie a psychoterapie v Bratislave a v Bruseli)

Pedagogická činnosť:

Klinická psychológia, Psychodiagnostika dospelých.

lektorka a supervízorka psychoterapeutického vzdelávania (existenciálna analýza), ďalšie vzdelávanie pracovníkov v pomáhajúcich profesiách (SLEA Slovensko)

Vedecko-výskumná činnosť:

Spoluriešiteľka projektu VEGA Psychologické dimenzie životného štýlu jedincov s postihnutím. 2003-2005.

Publikačná činnosť:

Karekla, Maria, Höfer, Stefan, Plantade-Gipch, Anne, Dias Neto, David, Schjødt, Borrik, David, Daniel, Schütz, Christopher, Elepftheriou, Androula, Klastová Pappová, Petra, Lowet, Koen, McCracken, Lance, Sargautyté, Ruta, Scharnhorst, Julia, Hart, Jo. The role of psychologists in healthcare during the COVID-19 pandemic:lessons learned and recommendations for the future. In: European journal of psychology open. Bern: Hogrefe Publishing, 2021, Roč. 80, č. 1-2, s. 5-17. ISSN 2673-8627.

Klastová Pappová, Petra. Psychoterapeut – osamelé povolanie. In: Existencia: časopis o existenciálne analytickej psychoterapii. Bratislava: Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko, 2019, Roč. 5, č. 1, s. 7-12. ISSN 1339-715X.

Klastová Pappová, Petra. Mať sám seba znamená mať nádej v živote. In: Existencia: časopis o existenciálne analytickej psychoterapii. Bratislava: Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko, 2019, Roč. 5, č. 1, s. 20-24.  ISSN 1339-715X.

Klastová Pappová, Petra. Práca s hodnotami v existenciálnej analýze. In: Existencia: časopis o existenciálne analytickej psychoterapii. Bratislava: Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko, 2018, Roč. 4, č. 1, s. 31-34. ISSN 1339-715X.

Klastová Pappová, Petra. Práca s telom pri úzkostných stavoch. In: Existencia: časopis o existenciálne analytickej psychoterapii. Bratislava: Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko, 2017, Roč. 3, č. 1, s. 7-12. ISSN 1339-715X.

Klastová Pappová, Petra. Narcizmus a partnerské vzťahy. In: Existencia: časopis o existenciálne analytickej psychoterapii. Bratislava: Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko, 2015, Roč. 2, č. 1, s. 33-47.ISSN 1339-715X.

Klastová Pappová, Petra. Existenciálna analýza v psychoterapeutickej praxi. In: Existencia: časopis o existenciálne analytickej psychoterapii. Bratislava: Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko, 2014, č.(1), s. 29-38. ISSN 1339-715X.

Klastová Pappová, Petra. “Kedy je pomoc naozaj pomocou?”. In: Existencia: časopis o existenciálne analytickej psychoterapii. Bratislava: Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko, 2014, č.(1), s. 47-52. ISSN 1339-715X.

Klastová Pappová, Petra. How “normal” is the world we live in? Jon Ronson’s journey through some unexpected areas of modern psychiatry. DOI 10.2478/s13374-014-0251-8. In: Human Affairs: a postdisciplinary journal for humanities & social sciences. Bratislava: De Gruyter, 2014, Roč. 24, č. 4, s. 584-588. ISSN 1210-3055.

Klastová Pappová, Petra. Prijatie viny a schopnosť odpustenia ako faktory ovplyvňujúce priebeh, resp. záťažovosť, rozvodovej (rozchodovej) situácie In: Dialogos. Praha: Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s., 2013, s. 28-36. ISBN 978-80-904307-5-4.

Scheberová, Petra. Čo drží terapeuta v práci s človekom, ktorý je medzi životom a smrťou? In: Psychiatria. Psychoterapia. Psychosomatika: časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. Bratislava: SAP – Slovak Academic Press, 2009, Roč. 16, č. 2, s. 94-96. ISSN 1338-7022.

Scheberová, Petra. Hľadanie Phantalaimona alebo od rozprávky k existenciálnej analýze [elektronický dokument]. In: Psychiatria. Psychoterapia. Psychosomatika: časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. Bratislava: SAP – Slovak Academic Press, 2008, Roč. 15, č. 3, s. 210-216. ISSN 1338-7022.

Scheberová, Petra. Heinz-Peter Röhr: Ich traue meiner Wahrnehmung:sexueller und emotionaler Missbrauch oder das Allerleirauh-Schicksal: (Verím tomu, čo vnímam: Sexuálne a emocionálne zneužitie alebo osud princeznej “Allerleirauh”).   In: Psychiatria. Psychoterapia. Psychosomatika: časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. Bratislava: SAP – Slovak Academic Press, 2007, č. 1, 41, s. 47-47. ISSN 1338-7022.

Scheberová, Petra, Horáková, Júlia, Šufliarska, Sabína, Boďová, Ivana. Transplantácia kostnej drene u detí- pohľad rodičov detských pacientov. In: Česko-slovenská pediatrie: časopis České a Slovenské pediatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2007, Roč. 62, č. 2, s. 73-78. ISSN 0069-2328.

Scheberová, Petra, Horáková, Júlia, Boďová, Ivana, Šufliarska, Sabína. Transplantácia kostnej drene u detí- pohľad ošetrujúceho personálu [elektronický dokument]. In: Česko-slovenská pediatrie: časopis České a Slovenské pediatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2007, Roč. 62, č. 2, s. 79-83. ISSN 0069-2328.

Scheberová, Petra. Heinz-Peter Röhr: Die Angst vor Zurückweisung – Hysterie verstehen:(Strach z odmietnutia – porozumieť hystérii). In: Psychiatria: časopis psychiatrov na Slovensku, 2006, Roč. 13, č. 1-2, s. 55-55. ISSN 1335-423X.

Scheberová, Petra. Niektoré špecifiká životného štýlu rodín s dieťaťom po transplantácii kostnej drene a ich ošetrujúceho personálu. In: Psychologické dimenzie životného štýlu jedincov s postihnutím. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2005, s. 44-49. ISBN 80-223-2145-1.

Scheberová, Petra. Pojem “životný štýl” v odbornej a laickej literatúre. In: Psychologické dimenzie životného štýlu jedincov s postihnutím. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2005, s. 82-88. ISBN 80-223-2145-1.

Pappová, Petra, Lukáč, J., Horáková, J., Šufliarska, Sabína, Boďová, Ivana. Psychologické a sociálne aspekty transplantácie kostnej drene u detí. In: Česko-slovenská pediatrie: časopis České a Slovenské pediatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2003, Roč. 58, č. 6, s. 359-364. ISSN 0069-2328.

 

Členstvo v organizáciách:

Slovenská komora psychológov, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu SLEA Slovensko

Ďalšie: 

2009 – 2012  zapísaná na Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR ako znalkyňa v odbore Psychológia, odvetvie Klinická psychológia detí a Klinická psychológia dospelých