Fakulta psychológie

PhDr. Veronika Boleková, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-3
Tel: +421 2 4820 8869

E-mail: veronika.bolekova@paneurouni.com


Meno, Priezvisko:                         Veronika Boleková

Pracovný kontakt:                           veronika.bolekova@paneurouni.com

Pozícia/funkcie na Fakulte:

odborná asistentka

členka Akademického senátu Fakulty psychológie PEVŠ

členka Vedeckej rady Fakulty psychológie PEVŠ

vedúca Psychodiagnostickej knižnice Fakulty psychológie PEVŠ

 Odborné zameranie:

Metodológia kvantitatívneho psychologického výskumu

 Vzdelanie a kvalifikácia:

2015     PhD. Pedagogická, poradenská a školská psychológia, Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola

2015     PhDr. Psychológia, Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

2012     Mgr. Psychológia, Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Prax:

2019 – súčasnosť psychologička II. neurologická klinika LF UK a UNB

Pedagogická činnosť:

Úvod do metodológie sociálnych vied

Kvantitatívna analýza psychologických dát – štatistika

Seminár k záverečnej práci

Metodológia psychologického výskumu

Seminár k diplomovej práci

 Vedecko-výskumná činnosť:

2020 – súčasnosť GAA16_5/2020 Metody virtuální reality pro rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě (spoluriešiteľka)

2019 – súčasnosť GAA/03/2019 Prediktory posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (hlavná riešiteľka)

2018 – súčasnosť VEGA/0305/18 Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors) (spoluriešiteľka)

2017 – 2019 VEGA 1/0376/16 Identifikácia kritérií rizikového vývinu jazykových schopností v predškolskom veku – overovanie platnosti klasifikácií narušeného vývinu reči a tvorba diagnostického nástroja (spoluriešiteľka)

2017 APVV-0752-12 Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku (spoluriešiteľka)

2013 – 2014 VEGA 1/0392/11 Životný štýl, tvorivosť a reziliencia slovenských adolescentov v kontexte adlerovskej psychológie (spoluriešiteľka)

 

Publikačná činnosť:

Boleková, V., Košecká, D., & Ritomský, A. (2017).  Spracovanie dát o obetiach násilia pomocou PSPP.  Iris.

Ritomský, A., Košecká, D., & Boleková, V. (2016). Spracovanie kategorizovaných dát o obetiach násilia pomocou SPSS: metodická reflexia výskumu. Iris.

Boleková, V., Košecká, D., & Ritomský, A. (2017). Spracovanie kvantitatívnych dát o obetiach násilia pomocou SPSS: metodická reflexia výskumu. Iris.

Boleková, V., & Ritomský, A. (2017). Psychologické súvislosti hodnotenia kvality života, ohrozenia a pocitu bezpečia obetí kriminality. In: D. Košecká a kol. (Ed.), Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku : výsledky celoštátneho výskumu obetí kriminality (s. 152-202). Wolters Kluwer.

Hajdúk, M., & Boleková, V. (2015). Overenie psychometrických charakteristík Škály depresie, úzkosti a stresu (DASS-42). Psychiatrie, 19(3), 125-128.

Mikulajová, M., Boleková, V., & Surová, K. (2017). Kognitívne deficity onkologických pacientov s hematologickými malignitami. Klinická onkologie, 30(6), 443-451.

Straka, I., Minár, M., Škovránek, M., Grofík, M., Danterová, K., Benetin, J., Kurča, E., Gažová, A., Boleková, V., Wyman-Chick, K.A., Kyselovič, J., & Valkovič, P. (2019). Adherence to pharmacotherapy in patients with Parkinson’s disease taking three and more daily doses of medication. Frontiers in neurology, 10, 799, 1-8. 

Hajdúk, M., Boleková, V., & Heretik, A. (2015). Psychometric properties of brief fear negative evaluation : comparison of BFNE and BFNE-S. Annales psychologici, 2(16), 12-19.

Naništová, E., & Boleková, V. (2019). Analiza czynnikowa i ocena  właściwości psychometrycznych kwestionariusza PORV. Zagadnienia Spoļeczne, 2(12), 107-130.