Fakulta psychológie

PhDr. Veronika Boleková, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-3
Tel: +421 2 4820 8869

E-mail: veronika.bolekova@paneurouni.com


PhDr. Veronika Boleková, PhD. pôsobí ako pedagogická a vedecko-výskumná pracovníčka na Ústave klinickej psychológie Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy. Absolvovala magisterské štúdium na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2015 absolvovala rigorózne konanie na FiF UK, na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy úspešne obhájila dizertačnú prácu a bola jej udelená vedecko-pedagogická hodnosť philosophiae doctor v študijnom odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia.

Oblasťou jej odborného záujmu je metodológia kvantitatívneho psychologického výskumu a aplikácia počítačových systémov SPSS a PSPP. V empirickej rovine sa venuje vybraným otázkam pozitívnej psychológie (vďačnosť, nádej, pozitívne prežívanie, humor, zvládanie záťaže, tvorivosť, dispozičný optimizmus). Realizovala výskum vzťahu duševného zdravia a štýlov humoru a v rámci dizertačnej práce sa venovala dispozičnej afektivite vo vzťahu k tvorivosti a reziliencii. Počas doktorandského štúdia bola spoluriešiteľkou grantovej úlohy zameranej na životný štýl, tvorivosť a rezilienciu adolescentov v kontexte adlerovskej psychológie (VEGA 1/0392/11). Neskôr sa podieľala na výskume kritérií rizikového vývinu jazykových schopností v predškolskom veku, overovaniu platnosti klasifikácií narušeného vývinu reči a tvorbe nového diagnostického nástroja (VEGA 1/0376/16). Bola spoluriešiteľkou projektu zacieleného na monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku (APVV 0752-12), ktorý Agentúra na podporu výskumu a vývoja zaradila do publikácie Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou. V roku 2018 bola členkou tímu expertov, ktorí posudzovali návrhy úloh tvorivého myslenia pre pripravované celoštátne a medzinárodné testovanie tvorivosti žiakov PISA 2021. V súčasnosti je zodpovednou riešiteľkou výskumnej úlohy Prediktory posttraumatického rozvoja onkologických odliečených pacientov (GA/3/2019) a spoluriešiteľkou výskumnej úlohy realizovanej na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave s názvom Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave).

PhDr. Veronika Boleková, PhD. na Fakulte psychológie aktuálne vedie kurzy z oblasti metód a techník kvantitatívneho výskumu, kvantitatívnej analýzy psychologických dát, tvorby bakalárskych a diplomových prác, pozitívnej psychológie a psychohygieny. Zároveň pracuje  ako neuropsychológ na II. neurologickej klinike LF UK a UNB. Podieľa sa na výskumných úlohách zameraných na kognitívny profil pacientov s extrapyramídovými ochoreniami a využitie kinematickej analýzy v prostredí virtuálnej reality na diferenciálnu diagnostiku porúch chôdze a prevenciu pádov starnúcej populácie.

Je spoluautorkou troch vedeckých monografií zameraných na spracovanie dát prostredníctvom štatistických softvérov a tiež autorkou viacerých vedeckých a odborných článkov venujúcich sa pozitívnej psychológii a psychológii humoru.