Fakulta psychológie

univ. doc. PhDr. Veronika Boleková, PhD.

Funkcia: Zástupkyňa vedúcej Ústavu klinickej psychológie

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-3
Tel: +421 2 4820 8869

E-mail: veronika.bolekova@paneurouni.com


Meno, Priezvisko:                         Veronika Boleková

Pracovný kontakt:                           veronika.bolekova@paneurouni.com

Pozícia/funkcie na Fakulte:

univerzitná docentka

vedúca Psychodiagnostickej knižnice a psychologického laboratória Fakulty psychológie PEVŠ

zástupkyňa vedúcej Ústavu klinickej psychológie

členka Vedeckej rady Fakulty psychológie PEVŠ

tajomníčka odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom programe Školská psychológia

 Odborné zameranie:

metodológia kvantitatívneho psychologického výskumu, kvantitatívna analýza dát, príprava vedeckých textov a záverečných prác

 Vzdelanie a kvalifikácia:

2015     PhD. Pedagogická, poradenská a školská psychológia, Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola

2015     PhDr. Psychológia, Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

2012     Mgr. Psychológia, Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Prax:

2019 – súčasnosť psychologička II. neurologická klinika LF UK a UNB

Pedagogická činnosť:

Úvod do metodológie sociálnych vied

Kvantitatívna analýza psychologických dát – štatistika

Seminár k záverečnej práci

Metodológia psychologického výskumu

Seminár k diplomovej práci

 Vedecko-výskumná činnosť:

VEGA 1/0392/11 Životný štýl, tvorivosť a reziliencia slovenských adolescentov v kontexte adlerovskej psychológie

APVV-0752-12 Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku

VEGA 1/0376/16 Identifikácia kritérií rizikového vývinu jazykových schopností v predškolskom veku – overovanie platnosti klasifikácií narušeného vývinu reči a tvorba diagnostického nástroja

VEGA/0305/18 Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors)

GAA16_5/2020 Metody virtuální reality pro rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě

GAA/03/2019 Prediktory posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov  (hlavná riešiteľka)

GAAA/2022/12 Meranie neuropsychiatrických symptómov a kognitívnych funkcií u pacientov s idiopatickým  normotenzným hydrocefalom (hlavná riešiteľka)

Erasmus+  2020-1-LV01-KA226-SCH-094599 Supporting teachers to face the challenge of distance teaching

KEGA 001PEVŠ-4/2022 Možnosti rozvíjania fonematického uvedomovania u bilingválnych detí so zameraním na rómsko-slovenský bilingvizmus

GAAA/2023/12 Prediktory odpustenia a overenie efektu intervencie zameranej na odpustenie u onkologických pacientov

Publikačná činnosť – výber

Vedecké monografie

Boleková, V., Chlebcová, V., & Naništová, E. (2021). Psychoonkológia: indikátory – merania – intervencie. Typi Universitatis Tyrnavienesis.

Vysokoškolské učebnice

Boleková, V., Chlebcová, V., & Čerešník, M. (2023). Sprievodca tvorbou záverečných prác. Paneurópska vysoká škola.

Boleková, V., Košecká, D., & Ritomský, A. (2017).  Spracovanie dát o obetiach násilia pomocou PSPP.  Iris.

Boleková, V., Košecká, D., & Ritomský, A. (2017). Spracovanie kvantitatívnych dát o obetiach násilia pomocou SPSS: metodická reflexia výskumu. Iris.

Ritomský, A., Košecká, D., & Boleková, V. (2016). Spracovanie kategorizovaných dát o obetiach násilia pomocou SPSS: metodická reflexia výskumu. Iris.

 

Publikácie v časopisoch indexovaných v medzinárodných databázach

Boleková, V., & Foriš, F. (2023). Cognitive deficits of people with alcohol dependence. Adiktologie, 23(4), 265-274. https://doi.org/10.35198/01-2023-004-0005

Boleková, V., & Chlebcová (2023). Prediktory kognitívnych omylov u odliečených onkologických pacientov. Klinická onkologie, 36(1), 45-53. 10.48095/ccko202345.

Boleková, V., & Chlebcová, V. (2024). Predictors of forgiveness in cancer patients after treatment. Health Psychology Report, 1-8. https://doi.org/10.5114/hpr/177729

Boleková, V., Brandoburová, P., Hajdúk, M., Straka, I., Valkovič, P., & Košutzká, Z. (2023). Overenie psychometrických vlastností slovenskej verzie Mattisovej škály demencie u zdravej populácie a pacientov s Parkinsonovou chorobou – pilotná štúdia. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 86/119(3), 185– 192. https://doi.org/10.48095/cccsnn2023185

Boleková, V., Chlebcová, V., & Ciceková, J. (2023). Predictors of Posttraumatic Growth in Cancer Patients Post Treatment. Polish Psychological Bulletin, 54(3), 192-200. https://doi.org/10.24425/ppb.2023.148051

Cuadrado, F., Lackova, L., Mikulajová, M., Antolí, A., Boleková, V., Gellen, M., & Vacas, J. (2023). Framing influence of emotions and attitudes towards Alzheimer’s disease on Slovak and Spanish laypersons: a cross-cultural approach. Humanities and Social Sciences Communications, 10, 650  https://doi.org/10.1057/s41599-023-02198-5

Hajdúk, M., & Boleková, V. (2015). Overenie psychometrických charakteristík škály depresie, úzkosti a stresu (DASS-42). Psychiatrie, 19(3), 125-128.

Kovárová, D., &  Boleková, V. (2021). Sociálna kognícia a neurokognícia u pacientov s poruchami schizofrenického spektra, Psychiatrie, 25(4), 142-147.

Mikulajová, M., Boleková, V., & Surová, K. (2017). Kognitívne deficity onkologických pacientov s hematologickými malignitami. Klinická onkologie, 30(6), 443-451.

Slezáková, D., Kadlic, P., Jezberová, M., Boleková, V., Valkovič, P., & Minar, M. (2023). Brain volume loss in multiple sclerosis is independent of disease activity and might be prevented by early disease-modifying therapy. Neurologia i neurochirurgia polska, 10.5603/PJNNS.a2023.0031. Advance online publication. https://doi.org/10.5603/PJNNS.a2023.0031

Straka, I., Minár, M., Grofík, M., Škovránek, M., Boleková, V., Gažová, A, Kyselovič, J., & Valkovič, P. (2022). Effect of pillbox organizers with alarms on adherence to pharmacotherapy in Parkinson disease patients taking three and more daily doses of dopaminergic medications  Journal of personalized medicine, 12(2), AN179, 1-9.

Straka, I., Minár, M., Škovránek, M., Grofík, M., Danterová, K., Benetin, J., Kurča, E., Gažová, A., Boleková, V., Wyman-Chick, K.A., Kyselovič, J., & Valkovič, P. (2019). Adherence to pharmacotherapy in patients with Parkinson’s disease taking three and more daily doses of medication. Frontiers in neurology, 10, 799, 1-8.

Valkovič, P., Minár, M., Matejička, P., Gmitterová, K., Boleková, V., Košutzká, Z. (2022). Tolcapone improves outcomes in patients with Parkinson disease treated by levodopa/carbidopa intestinal gel. Medicine, 101(32), 1-6

Ďalšie: 

členka vedeckého výboru Medzinárodných študentských psychologických dní