Fakulta psychológie

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Funkcia: Vedúca ústavu

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.gajdosova@paneurouni.com


Gajdošová

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. pôsobí na Fakulte psychológie PEVŠ ako vedúca Ústavu školskej a pracovnej psychológie. Je garantkou magisterského študijného programu Školská a pracovná psychológia v rámci študijného odboru 3.1.9 Psychológia a garantkou doktorandského programu Školská psychológia v rámci študijného odboru 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia. Je autorkou a odbornou garantkou akreditovaného špecializačného vzdelávania „ Supervízor pre psychológov v školách a školských zariadeniach“. Habilitovala sa (doc.) a inaugurovala sa (prof.)  v študijnom odbore psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde 25 rokov pracovala pred svojim nástupom na Paneurópsku vysokú školu. Jej pedagogická orientácia smeruje ku školskej psychológii a práci školského psychológa, k aplikovanej pozitívnej psychológie v škole, k metódam školskej psychológie, k preventívnym a intervenčným programom v školách, ku kariérovému  poradenstvu žiakov, k inkluzívnemu vzdelávaniu, k spolupráci školy a rodiny, k práci multidisciplinárnych tímov v školách  ai. Jej súčasná vedecko-výskumná orientácia je zameraná na psychologické aspekty kvality školy, na duševné zdravie a wellbeing v školách, na školskú klímu a na multikultúrnu toleranciu v školskom prostredí.

Pôsobila ako hlavná riešiteľka a spoluriešiteľka vo viacerých slovenských a zahraničných výskumných projektoch, ako napr. projekt International School Psychology Association „The Handbook of Violence at Schools”, California, USA (2008), projekt Ministerstva zdravotníctva SR v rámci Národného programu starostlivosti pre deti a dorast „Tvorba projektu zameraného proti agresivite, suicidálnym činom, užívaniu návykových látok a šikane, pre učebné materiály a na realizáciu školení na školách“(2010,2011), projekt Ministerstva zdravotníctva SR v rámci Národného programu starostlivosti o deti a dorast “Rozvíjanie sociálno-emocionálnych kompetencií žiakov základných škôl s osobitným zreteľom na prevenciu agresivity, šikanovania, diskriminácie a rasizmu” (2012,2013),projekt experimentálneho overovania MŠ SR „Program rozvoja sociálno-emocionálneho učenia v humanistickej škole” (2007-2010), grantovej úlohy KEGA „Príprava učiteľov I. stupňa ZŠ na zvládanie agresie a násilia žiakov uplatnením preventívneho programu SECOND STEP!” ( 2004-2006), projekt MŠ SR „Program rozvoja sociálno-emocionálneho učenia v humanistickej škole” (2007-2010), EU project Liefelong learning ESPIL (European School Psychologists Improve Lifelong Learning) (2010 -2011), operačný program Vzdelávanie pri riešení výskumnej úlohy k modernizácii vysokoškolského vzdelávania pod názvom Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy NFP ( 2012 – 2015) a naposledy je koordinátorkou experimentálneho overovania dopadu inkluzívnej školy na osobnostný vývin žiakov (2016-2019) a grantovej úlohy GA AA 1/2019 „Sociálno-emocionálne zdravie žiakov ako významný psychologický indikátor evalvácie kvality školy“ (2019-2021)

 Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. je autorkou vyše 200 vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých prác, odborných prác, príspevkov v odborných časopisoch a zborníkoch u nás aj v zahraničí.

Vybrané publikácie:

Gajdošová, E. 2017. New challenges for school psychologists in the Slovak Republic. Psychology research. – ISSN 2159-5542. – Vol. 7, no. 12 (2017), p. 620-626.

Gajdošová, E., Bisaki, V., Sodomová, S. 2017. Slovak Republic. An inclusive secondary school in Bratislava = an example of good professional experience / Gajdošová Eva, Bisaki Veronika, Sodomová Silvia, 2017.

In: Inclusive educational practice in Europe : psychological perspectives. – London: UCL Institute of Education Press, 2017. – ISBN 9781858568195. – P. 190-213.

Gajdošová, E. 2015. Školská psychológia a školský psychológ v 21. storočí. – 1.vyd.- Žilina: Eurokódex. 2015. ISBN 9788081550560

Gajdošová, E. 2014. School psychology and school psychologist for the 21st century [Školská psychológia a školský psychológ pre 21. storočie] / – 1st ed. – Praha : Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-563-4

Gajdošová, E.-Valihorová, M. 2014. Súčasné trendy v príprave psychológov pre edukačnú prax na Slovensku. In: Školní psycholog = Školský psychológ : časopis Asociácie školskej psychológie SR a ČR. Roč. 14, č. 1-2 (2014), s. 5-13. ISSN 1212-0529

Gajdošová,E., Kanderová,D., Dvorská, B. 2014.Prevention and intervention programmes [Prevencia a intervenčné programy] /. Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne. ISBN 978-80-89731-06-0.

Gajdošová, E. (Ed.). 2012. Školský psychológ pre 21. storočie. Bratislava: Polymédia. ISBN 978-80-89453-03-0

Gajdošová,E. 2014. Program PROFTEENS : career guidance and counselling at schools [Program PROFTEENS] Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne. ISBN 978-80-89731-05-3.

Gajdošová, E..- Valentová,P.2012. Hazardné hry: skúsenosti a postoje žiakov stredných škôl. In: Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva. Roč. XI, č. 3 (2012), s. 42-50.  ISSN 1336-3689.

Gajdošová, E. (Ed.). 2012. Školský psychológ pre 21. storočie. Bratislava: Polymédia. ISBN 978-80-89453-03-0

Gajdošová, E.-Rijáková, Z. 2012. Preventive program of tolerance against violence at school in Slovakia [Preventívny program zameraný proti tolerancii násilia na školách na Slovensku] In: Handbook of school violence and school safety : international research and practice. – 2nd ed. – New York : Routledge. ISBN 9780415884624.

Gajdošová, E., Hubinská, L., Jakubková, V. 2011. Intervencie pracovníkov pomáhajúcich profesií pri riešení problémov a porúch detí v správaní. Bratislava: Profkreatis. ISBN 978-80-8127-014-7

Gajdošová, E., Rijáková, Z. 2011. Preventive Program of Tolerance Against Violence at Schools in Slovakia. In: Handbook of School Violence and School Safety. New York, London: Routledge, 555-568

Gajdošová, E., Hubinská, L., Jakubková, V. 2011. Intervencie pracovníkov pomáhajúcich profesií pri riešení problémov a porúch detí v správaní. Bratislava: Profkreatis. ISBN 978-80-8127-014-7

Gajdošová, E., Rijáková, Z. 2011. Preventive Program of Tolerance Against Violence at Schools in Slovakia. In: Handbook of School Violence and School Safety. New York, London: Routledge, 555-568

Gajdošová, E., Herényiová, G., Valihorová, M. 2010. Školská psychológia. Bratislava: Stimul. ISBN 978-80-89236-81-7

Gajdošová, E., Herényiová, G., Valihorová, M. 2010. Školská psychológia. Bratislava: Stimul. ISBN 978-80-89236-81-7

Valihorová, M., Gajdošová, E. 2009. Kapitoly zo školskej psychológie. Banská Bystrica: UMB, ISBN 978-80-8083-817-1

Gajdošová, E., Herényiová, G. 2006. Rozvíjení emoční inteligence žákú. Prevence, šikanovaní, intolerance a násilí mezi dospívajícimi. Praha: Portál. ISBN 80-7367-115-8.

Gajdošová, E. 2007. Riešenie porúch žiakov v správaní v škole. Bratislava: Stimul. ISBN 978-80-89236-17-6.

Gajdošová, E., Herényiová, G. 2006. School psychology in Slovak Republic. In: The Handbook of International School Psychology. Thousand Oaks : Sage publ. ISBN 1-4129-2669-6

Gajdošová, E. 2004. Profesionálna orientácia a voľba povolania žiakov základných škôl. Bratislava: MPC mesta Bratislavy. ISBN 80-7164-384

Gajdošová, E. 1998. Školský psychológ a jeho vstup do humanizácie našich škôl. Bratislava: Príroda. ISBN 80-07-01029-7

 

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. je členkou v medzinárodných vedeckých orgánoch a komisiách, ako napr. v EFPA (European Federation of Psychological Association), reprezentant za SR, v ISPA (International School Psychology Association) – člen odbornej skupiny Commision for Youth, Committee for Children a členka odbornej skupiny Commission of Social and Emotional Learning SEL.

Pozvané prednášky v zahraničí mala:

  1. 2008 Institut pro pedagogicko-psychologické poradenství pŕi Ministerství školstva ČR, Praha, ČR

(Školský psychológ na Slovensku)

  1. 2008 Masarykova univerzita, Brno, ČR (Profesionálna orientácia rómskej mládeže v SR)
  2. 2008 N.E.P.E.S., Brusel, Belgicko (School psychology in SR)
  3. 2009 European Training Centre, Quara, Malta (Crisis managment at schools)
  4. 2010 EFPA-NEPES, Brusel, Belgicko (School Psychologists in Legislation)
  5. 2012 Olomoucká univerzita, ČR Školská psychológa v SR (Program Srdce na dlani ako prevencia

šikanovania a násilia v slovenských školách)

r.2013   Committee for Children,Seattle, USA (Social and Emotional learning in Slovakia)

r.2013   Manchester University, Manchester, GB (Current Issues in Slovak School Psychology)

r.2014   EFPA, NEPES (The Developmental Plan in School Psychology in Slovakia at the

Paneuropean  University in Bratislava.)

Lektorsky pôsobila v rôznych typoch vzdelávacích aktivít pre učiteľov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, zdravotníckych pracovníkov a iných odborníkov v SR. V súčasnosti je garantkou medzinárodného výchovno-preventívneho programu Druhý krok proti násiliu v školách pre MŠ a ZŠ a spoluzakladateľkou Centra pozitívnej psychológie na PEVŠ.