Fakulta psychológie

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Funkcia: Vedúca ústavu

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.gajdosova@paneurouni.com


Gajdošová

Meno a priezvisko:                       Eva Gajdošová

Pracovný kontakt:                      eva.gajdosova@paneurouni.com

Pozícia na Fakulte:

vedúca Ústav školskej a pracovnej psychológie, Fakulta psychológie PEVŠ

člen Vedeckej rady PEVŠ

člen Vedeckej rady Fakulty psychológie PEVŠ

člen VR Fakulty masmédií PEVŠ

člen VR Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

Odborné zameranie:                    školská psychológia

Vzdelanie a kvalifikácia:

1977 PhDr. v odbore psychológia

1985 PhD. v odbore psychológia

1998 doc.   v odbore psychológia

2010 prof.  v odbore psychológia

Ďalšie vzdelávanie:

Krízový managment a krízová intervencia v školách, Malta

Preventívny program Second Step – program sociálno-emocionálneho  učenia proti násiliu v školách, Seattle, USA

Sociálno-psychologický výcvik (3roky), Bratislava

Terapeutické karty (kurz), Bratislava

Prax:

1974  SVŠT v Bratislave, Katedra psychológie a pedagogiky, vysokoškolský učiteľ

1978  Ústav rozvoja vysokých škôl, výskumný pracovník

1986 Filozofická fakulta UK, Katedra psychológie, vysokoškolský učiteľ (odb. asistent, doc., prof.)

1911 Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta psychológie, vysokoškolský učiteľ (prof.)

Pedagogická činnosť: + externé kurzy:

Školská psychológia, bakalársky stupeň štúdia, prednáška, seminár

Školská psychológia a školský psychológ, magisterský stupeň štúdia, prednáška, seminár

Sociálno-psychologický výcvik (bakalársky stupeň, seminár)

Metódy školskej psychológie, magisterský stupeň štúdia, prednáška, seminár

Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii, doktorandský stupeň štúdia, prednáška, seminár

Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ, doktorandský stupeň štúdia, prednáška, seminár

Vzdelávacie aktivity :

-Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

-Štátny pedagogický ústav

-Úrad vlády SR

-OZ Preofkreatis

-UKF Nitra

-Asociácia školskej psychológie SR

-Liga pre duševné zdravie

-Liga proti rakovine

-Raabe

-NUCEM

-Institut pro pedagogicko-psychologické poradenství pri Ministerstve školstva ČR, Praha, Česká republika,  (1998-2010)

Vedecko-výskumná činnosť: roky a projekty

1997 – 1998 VEGA 1/4218/97 “Metódy, techniky a programy práce školského psychológa” – hlavný riešiteľ

2000, Úrad vlády SR “Program profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov základných škôl s dôrazom na rómske etnikum” – hlavný riešiteľ

2002,2003  National Center for the Study of Corporal Punishment and Alternatives v USA,  Philadelphia, Používanie foriem odmeňovania a trestania včítane telesného trestania v rôznych štýloch rodinnej výchovy na Slovensku – riešiteľ

2003-2005, Committee for Children, Seattle, USA „Second Step-Preventive Program Against Violence. Social and Emotional learning SEL”  – riešiteľ

2003,2004 Projekt MŠ SR “Rozvíjanie sociálno-emocionálneho učenia žiakov prvých ročníkov využitím programu  SECOND STEP – proti násiliu, agresii a drogovej závislosti v školách – hlavný riešiteľ

2004-2006, KEGA 3/2051/04 ”Príprava učiteľov I. stupňa na zvládavanie agresie a násilia žiakov uplatnením preventívneho programu Second Step”  – hlavný riešiteľ

2005-2007, KEGA 3/3037/05 “Výchova k socioetnickej súdržnosti a tolerancii v školách v nových spoločensko-ekonomických podmienkach” – riešiteľ

2006, projekt MŠ SR Zdravá škola „Rozvíjanie súdržnosti a tolerancie žiakov ZŠ ako prevencia agresie a šikanovania“ –  riešiteľ

2006, ISPA The Handbook of International School Psychology – riešiteľ

2009,2010 VEGA 2008 „Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole“ – riešiteľ

2010, 2011 EU Project Liefelong learning ESPIL ( European School Psychologists Improve Lifelong Learning) – riešiteľ

2013-2015,  MŠVVŠ SR pre fondy EÚ ,NFP 26140230012 Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy

2016,2017 GA/2016/8 „Multikultúrna tolerancia v práci psychológov“, (2016- 2017) , hl. riešiteľ – vedúci projektu

2018 – 2020, International School Psychology Association , Cross Cultural School Climate Study

2019, 2020 GA/1/2019 Sociálno-emocionálne zdravie žiakov ako významný psychologický indikátor evalvácie kvality školy

2021 – 2023, ERASMUS+ Brusel,  2020-1-LV01-KA226-SCH-094599-PA Suporting teachers to face the challenge of distance teaching (PERSONA)”

2021-2023 GA/1/2021 Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov ako významný psychologický indikátor evalvácie kvality školy

2016 – 2025 MŠVVŠ SR, Dopad inkluzívnej základnej školy na mentálne zdravie a osobnostný rozvoj  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  a intaktných žiakov.

 

Publikačná činnosť:

najvýznamnejšie publikačné výstupy

Gajdošová, E.(1998). Školský psychológ a jeho vstup do humanizácie našich škôl. Bratislava: Príroda

Gajdošová, E. (1998). Školský psychológ. Špeciálne otázky zo školskej psychológie. Bratislava: Univerzita Komenského.

Gajdošová, E. – Herényiová, G. (2002). Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov.Bratislava: Príroda.

Gajdošová, E.-Herényiová, G. (2006). Rozvíjení emoční inteligence žákú“ prevence, šikanovaní, intolerance a násilí mezi dospívajícimi. Praha: Portál.

Gajdošová, E.(Ed.) (2009). Prehľad psychológie. Výber psychologických disciplín. Bratislava:Príroda.

Gajdošová, E., Herényiová,G., Valihorová,M. (2010). Školská psychológia. Bratislava: Stimul.

Gajdošová, E., Hubinská, L., Jakubková, V. (2011). Intervencie pracovníkov pomáhajúcich profesií pri riešení problémov a porúch detí v správaní. Bratislava: Profkreatis.

Gajdošová, E. (Ed.). 2012. Školský psychológ pre 21. storočie. Bratislava: Polymédia.

Gajdošová, E. (2014). School psychology and school psychologists for the 21st century. Bratislava: Wolters Kluwer.

Gajdošová,E. (2014).Program PROTEENS-career guidance and counselling at schools. Bratislava: Walters Kluwer.

Gajdošová,E. (2015).Školská psychológia a školský psychológ v 21.storočí. Žilina: Eurokódex.

Gajdošová,E.,Renner,W.,Kanderová,D.,Dvorská,B.(2016).Multikultúrna tolerancia v práci psychológov v školách. Praha: Wolters Kluwer.

Gajdošová, E. (Ed.). (2016). Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie. Zborník vedeckých príspevkov. Praha: Wolters Kluwer.

Gajdošová,E., Bisaki,V., Sodomová,S. (2017). Slovak Republic. An inclusive secondary school  in Bratislava:An example of  Professional experience. In: Arnold, Ch. – Horan, J. (Eds) Inclusive educational practice in Europe. Psychological perspectives. London.UCL.

Gajdošová, E.-Majerčáková-Albertová, S. (2019). Validation of International School Climate Surveys in

Slovakia. American Journal of Applied Psychology.2019; 8(1): 14-18

Juriševič,M., Lazarová, M., Gajdošová, E. (2019). Evidence–Based Practice for Psychologists in Education: A Comparative Study from the Czech Republic, Slovakia, and Slovenia.Psychology in Russia:State of the Art.Vol.12, Issue 4,s.79-100.

Gajdošová, E., Pilková, J., Roľková, H., Valihorová, M. (2020). Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. Žilina: IPV.

La Salle, T. a kol. (2021). A Multi-National Study Exploring Adolescent Perceptions of School Climate and Mental Health, School Psychology Quarterly.

Gajdošová, E., Hennelová, K., Szobiová, E. (2021). Sociálno-emocionálne zdravie žiakov ako významný psychologický indikátor evaluácie kvality školy. Žilina: IPV.

Členstvo v organizáciách:

1975 Slovenská psychologická spoločnosť, Bratislava, SR (podpredsedníčka sekcie Školská psychológia)

1991 Asociácia školskej psychológie SR a ČR, Bratislava, SR (predsedníčka r.1998 – 2000, dodnes členka Výkonného výboru

1995 Redakčná rada časopisu AŠP SR a ČR „ Školský psychológ“ (člen RR)

1995 International School Psychology Association, Copenhagen, Denmark (členka)

1995 Commission for Youth of  International School Psychology Association,Copenhagen, Denmark (členka)

2002 Commission of Social and Emotional Learning SEL, Committeee for Children, Seattle, USA (členka)

2006 Redakčná rada časopisu MŠ SR a ÚIPŠ „Prevencia“ (člen RR)

2008-2019 Network of European Psychologists in the Educational System (N.E.P.E.S) (steering group) European Federation of Psychological Associations EFPA – zástupca Slovenska

Aktivity v rámci spoločenských a profesných organizácií:

Členka Metodickej rady MŠ SR pre výchovné a psychologické poradenstvo (od r.2000)

Členka Expertnej skupiny pre výchovné a psychologické poradenstvo MŠ SR k Projektu Milénium a k Národnému programu výchovy a vzdelávania v SR (2000-2001)

Ďalšie významné aktivity:

Spoluzakladateľka občianskeho združenia  PROFKREATIS plus, ktoré sa venuje vzdelávaniu, tréningom a výcvikom mladých ľudí a profesionálov, s eminentným dôrazom na vzdelávanie učiteľov, školských psychológov a špeciálnych a sociálnych  pedagógov týkajúce sa prevencie v školách.

Nositeľka medzinárodnej licencie Committee for Children USA pre preventívny program proti násiliu v školách DRUHÝ KROK v SR aj v ČR.

Zakladateľka Súkromnej základnej školy (1998) a Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej a sociálnej (2007) prednostne zameranej na inkluzívne vzdelávanie detí s poruchami učenia a správania, ale aj iných špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.