Nejvyznamnější projekty a granty

Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej základne žiadateľa v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií

, Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej základne žiadateľa v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií
 

, Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej základne žiadateľa v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií

 

, Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej základne žiadateľa v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií

  , Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej základne žiadateľa v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií

Názov projektu: Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej základne žiadateľa v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií

Žiadateľ: Paneurópska vysoká škola, n.o.

Sektor: súkromný

Operačný program: OP Výskum a vývoj

Prioritná os: Prioritná os 3 – Infraštruktúra výskumu a vývoja v BK

Opatrenie 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Kód výzvy: OPVaV-2015/3.1/01-SORO

ITMS kód projektu: 2623010007

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancnovaný zo zdrojov EÚ

 

Cieľ projektu

Zabezpečenie kvalitnej infraštruktúry pre realizáciu špičkového výskumu a vývoja v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií

Špecifický cieľ projektu 1

Vybudovanie modernej výskumno-vývojovej infraštruktúry v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií

 

Rozpočet projektu

Výška nenávratného finančného príspevku spolu (95%) 1 354 510,16 EUR
z toho: ERDF
ŠR SR
1 151 333,64 EUR
203 176,52 EUR
Vlastné zdroje PEVŠ, n.o. (5%) 71 290,01 EUR
Celkové oprávnené výdavky projektu (100%) 1 425 800,17 EUR

 

Projektový tím

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD.

RNDr. Michal Mutňanský

Ing. Petra Romaniaková

 

Aktivity projektu

1.1 Vybudovanie modernej výskumno-vývojovej infraštruktúry v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií

 

Harmonogram

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity Ukončenie realizácie aktivity
Aktivita 1.1 Vybudovanie modernej výskumno-vývojovej infraštruktúry v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií 11/2015 12/2015

 

 

Verejné obstarávanie

Prehľad pripravovaných a zrealizovaných verejných zákazok v zmysle ZVO
Projekt: Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej základne žiadateľa v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií. ITMS kód projektu: 2623010007

Zoznam zmlúv:

Názov: Kúpna zmluva na dodávku programového vybavenia
Dátum uzatvorenia: 10.11.2015

Názov: Kúpna zmluva na dodávku výpočtovej techniky
Dátum uzatvorenia: 10.11.2015

Názov: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na dodávku výpočtovej techniky zo dňa 10.11.2015
Dátum uzatvorenia: 18.11.2015