Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu

regionálneho   rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Žiadateľ: Paneurópska vysoká škola, n.o.

Operačný program: OP Ľudské zdroje

kód Výzvy : OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Schéma pomoci: Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania

(Schéma DM – 3/2016)

Doba realizácie projektu od 11/2018 do 03/2021

Cieľ Projektu: cieľom Projektu je zrealizovanie všetkých aktivít Projektu a naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s podmienkami výzvy a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.

Miesto realizácie projektu : Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj , Banskobystrický kraj, Prešovský kraj , Košický kraj

Kód projektu ITMS2014+ : 312011D916

Projektová zmluva: 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky Projektu 210 473,02 EUR
NFP maximálne do výšky (95%) 199 949,37 EUR
Spolu financovanie Projektu PEVŠ (5 %) 10 523,65 EUR

 

Riadiaci a Projektový tím

Ing. Marián Klačanský Projektový manažér
Ing. Martina Bendíkova Hlavný finančný manažér
Mgr. Marta Briestenská Administratívny pracovník
Ing. Marcela Galovská, PhD. Manažér monitorovania
doc. PhDr.JUDr. Marcela Tittlová, PhD. Odborný garant
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. Expert
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. Expert
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. Expert
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. Metodik
doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Metodik
JUDr. PhDr. Igor Doboš, PhD. Metodik

 

Harmonogram

Verejné obstarávanie

 

Aktivity

 

Publicita

 

Fotogaléria