Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu

regionálneho   rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

, Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

Žiadateľ: Paneurópska vysoká škola, n.o.

Operačný program: OP Ľudské zdroje

kód Výzvy : OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Schéma pomoci: Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania

(Schéma DM – 3/2016)

Doba realizácie projektu od 11/2018 do 03/2021

Cieľ Projektu: cieľom Projektu je zrealizovanie všetkých aktivít Projektu a naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s podmienkami výzvy a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.

Miesto realizácie projektu : Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj , Banskobystrický kraj, Prešovský kraj , Košický kraj

Kód projektu ITMS2014+ : 312011D916

Projektová zmluva: 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky Projektu 210 473,02 EUR
NFP maximálne do výšky (95%) 199 949,37 EUR
Spolu financovanie Projektu PEVŠ (5 %) 10 523,65 EUR

Riadiaci a Projektový tím

Ing. Marián Klačanský Projektový manažér
Ing. Martina Bendíkova Hlavný finančný manažér
Mgr. Marta Briestenská Administratívny pracovník
Ing. Marcela Galovská, PhD. Manažér monitorovania
doc. PhDr.JUDr. Marcela Tittlová, PhD. Odborný garant
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. Expert
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. Expert
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. Expert
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. Metodik
doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Metodik
JUDr. PhDr. Igor Doboš, PhD. Metodik
PhDr. Katarína Hennelová, PhD. Metodik
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. Metodik
PhDr. JUDr. Andrea Erdöšová, PhD. Lektor a tvorca
JUDr. Dominik Vanek Lektor a tvorca
Mgr. Iveta Miškolciová Lektor a tvorca
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD. Lektor a tvorca
JUDr. Tatiana Máhrová, PhD. Lektor a tvorca
PhDr. JUDr. Peter Papáček Lektor a tvorca
Mgr. Barbora Dorkinová Lektor a tvorca

Vyhlásenie o partnerstve

V prípade záujmu vyplňte Vyhlásenie o partnerstve  a zašlite podpísané na adresu :

Paneurópska vysoká škola n.o., Ing. Marián Klačanský, Tomášikova 20, 82102 Bratislava

alebo scan 1. a 2. strany zaslať na email :

marian.klacansky@paneurouni.com

 

Uzavreté partnerstvá

Obec Bánov
Obec Čabradský Vrbovok
Mesto Kolárovo
Obec Krahule
Mesto Nové Zámky
Mesto Revúca
Obec Rožňavské Bystré
Obec Štítnik
Mesto Šaľa

 

Harmonogram

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie č.1

 1. Názov zákazky: Špecialista na verejné obstarávanie (VO)
 2. Predmet zákazky: Zabezpečenie komplexných služieb VO


Ponuky: Ponuka č. 1, ponuka č. 2, ponuka č. 3

Záznam z prieskumu trhu

Oznam o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Zmluva o výkone činností vo verejnom obstarávaní

Výzvy na predloženie cenových ponúk

Výzva č. 1: Výpočtová technika a didaktické pomôcky (projekt CŽV)

 1. Výpočtová technika a didaktické pomôcky (projekt CŽV)
 2. Priloha č. 1_specifikacia a cenova ponuka
 3. Príloha č. 2_Návrh zmluvy_cast 1_IKT
 4. Príloha č. 2_Návrh zmluvy_cast 2_tlačiarne
 5. Príloha č. 2_Návrh zmluvy_cast 3_prislusenstvo
 6. Zrušenie verejného obstarávania

Výzva č. 2: Výpočtová technika a didaktické pomôcky (projekt CŽV)

 1. Výpočtová technika a didaktické pomôcky (projekt CŽV)
 2. Priloha č. 1_specifikacia a cenova ponuka
 3. Príloha č. 2_Návrh zmluvy_cast 2_prislusenstvo
 4. Záznam z prieskumu trhu
 5. Kúpna_zmluva_s_úspešným_uchádzačom
 6. List – Správa z kontroly VO –  Technika s príslušenstvom
 7. Správa z kontroly VO – Technika s príslušenstvom

Výzva č. 3: Nájom priestorov – VO bolo zrušené

 1. Výzva-Nájom
 2. Priloha č. 2 specifikacia a cenova ponuka
 3. Záznam z prieskumu trhu
 4. Zmluva s úspešným uchádzačom
 5. Oznam o zrušení zmluvy a VO
 6. Ex post kontrola VO

Aktivity

Výstupy :

Brožúra 1

, Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

Brožúra 2

, Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

ANALÝZA – KONCEPCIA

, Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

Leták 1

, Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

Leták 2

, Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

 

Publikácie (reader) na podporu vzdelávania
ČLOVEK PRED KAMEROU a VYTVORTE SI VLASTNÉ MÉDIÁ
, Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu
AKO NA KONFLIKTY
, Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu
Podvodné konania a korupcia vo verejnej správe
, Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

Publicita

Plagát 1

Plagát 2

 

Kamera, notebooky pre frekventantov 14 ks, projektor, tablet 2 ks, TV pre video projekciu

Notebook pre odborný personál – kit

Fotogaléria

Príprava učebne pre frekventantov

Starosta partnerskej obce Krahule s netebookom pre frekventantov:

Podvodné konania a korupcia vo verejnej správe

Doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.

MÚ Šaľa 3.11.2021 13,00-15,00:

PRÁVO NA OCHRANU ZAMESTNANCA

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

MÚ Šaľa 10.11.2021 13,00-15,00:

 

 

E-learning

 

E-learning č. Záznam Názov Lektor vzdelávacej aktivity
1 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu Korupcia vo verejnej správe a možnosti jej prevencie vo svetle nadnárodných štandardov dobrej a efektívnej verejnej správy doc. PhDr.JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
2 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu Práva a povinnosti v zamest-naneckých vzťahoch (ochranná funkcia pracovného práva) JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
3 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu Vytvorte si vlastné média. Médiá ako nositelia komunikačného posolstva: Ako správne a vhodne osloviť médiá doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
4 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu Vytvorte si vlastné média. Aktuálne problémy šírenia informácií a dezinformácií v mediálnom prostredí na Slovensku doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
5 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu Sprístupňovanie osobných údajov ako informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
6 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu Komunikačné zručnosti a riešenie konfliktov, 1. časť (význam neverbálnej komunikácie) PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
7 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu Komunikačné zručnosti a riešenie konfliktov, 2. časť (zručnosti verbálnej komunikácie) PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
8 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu Konflikty v pracovnom a osobnom živote, 1. časť (prežívanie a štýly zvládania konfliktov) PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
9 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu Konflikty v pracovnom a osobnom živote, 2. časť (vyjednávanie a mediácia) PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
10 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu APLIKOVANÁ INFORMATIKA A VEREJNÁ SPRÁVA – kancelárske balíky pre editovanie a spracovanie údajov (MS Office-Word) Ing. Képešiová Zuzana PhD.
11 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu APLIKOVANÁ INFORMATIKA A VEREJNÁ SPRÁVA – kancelárske balíky pre editovanie a spracovanie údajov (MS Office-Excel) Ing. Képešiová Zuzana PhD.
12 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu APLIKOVANÁ INFORMATIKA A VEREJNÁ SPRÁVA – kancelárske balíky pre editovanie a spracovanie údajov (MS Office-PowerPoint) Ing. Képešiová Zuzana PhD.
13 . , Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu Človek pred kamerou doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.