Najvyznamnejšie projekty a granty

Marketingová komunikácia – MK v podmienkach krajín V4

, Marketingová komunikácia – MK v podmienkach krajín V4 , Marketingová komunikácia – MK v podmienkach krajín V4

Marketingová komunikácia – MK v podmienkach krajín V4 Marketing Comunication in the conditions of V4 countries

ZS 2017/2018 II. stupeň štúdia 1. ročník PV predmet

Informácie o odbornom zabezpečení predmetu
Garant predmetu E-mail Konzultačné hodiny
Doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD. sona.supekova@paneurouni.com Streda 7.45 – 9.15
po mailovej komunikácii

Experti z krajín V4

Škola

Prof. PhDr. Miroslav Foret, PhD.
Dr. Eva Happ
Dr. Danuta Szwajca
Dr. Přemysl Pruša
PEVŠ FEP – supervisor projektu
Széchenyi University in Győr, Maďarsko
Silesian University of Technology, Poľsko
Vysoká škola ekonomická Praha, ČR

Učebnica: MARKETING COMMUNICATIONS IN THE CONDITIONS OF V4 COUNTRIES

Zoznam učebníc zakúpených z projektu

Harmonogram a sylabus 2016/2017

Harmonogram a sylabus 2017/2018

Popis

Predmet Marketingová komunikácia v podmienkach krajín V4 je vyučovaný v rámci realizácie Univerzitného grantu, ktorý je financovaný Vyšehrádskym fondom (Visegrad Fund). Tento predmet je učený študentom 1. ročníka II. stupňa vzdelávania na FEP PEVŠ. Predmet je učený na zvládnutie teórie a techník aplikovateľných vo všetkých hlavných funkciách marketingovej komunikácie: reklama, PR, priamy marketing, podpora predaja, online komunikácia a osobný predaj.

Marketing Communication in the conditions of V4 countries is a compulsory course for the graduate students of the International Business department. This course will examine the theory and techniques applicable to all the major marketing communication functions: advertising, public relations, direct marketing, sales promotions, online communication and direct selling. Moreover, it will provide a knowledge base that will allow students to research and evaluate a company’s marketing, promotional situation and use this information in developing effective communication strategies and programs.

Témy prednášok
 

 

1

Introduction to Integrated marketing communications (IMC). Communication and Mass media.
Úvod do Integrovanej marketingovej komunikácie a masmédiá.
Prof. Foret
2 Corporate Communication. (organization identity, culture, image)
Korporátna komunikácia, identita a imidž organizácie, kultúra
Dr. Szwajca
3 Empirical research in communication with customers, external influences in consumer behavior, general and in the V4 countries conditions-GL.
Empirický výskum v komunikácii so zákazníkmi, vonkajšie vplyvy na správanie zákazníkov, všeobecné a špeciálne podmienky v krajinách V4.
Doc. Chovanová Supeková
4 Promotional plan. Segmentation of market, tools of marketing communication. CS. GL
Plán propagácie. Segmentácia trhov, nástroje marketingovej komunikácie.
Dr. Szwajca
5 Creative Strategy of marketing communications. CS. GL
Kreatívne stratégie v marketingovej komunikácii.
Doc. Chovanová Supeková
6 Marketing communications: Advertising. Promotion Opportunity. CS. GL
Marketingová komunikácia: Reklama. Propagačné príležitosti.
Dr. Pruša
7 Trade promotions and personal Selling in V4 countries. CS. GL
Podpora predaja a osobný predaj v krajinách V4.
Doc. Chovanová Supeková
8 Public relations (sponsoring). CS. GL
Vzťahy s verejnosťou a sponsoring.
Dr. Pruša
9 Direct marketing and internet. CS. GL
Priamy marketing a internet.
Eva Happ
10 New trends in the marketing communications. CS. GL
Nové trendy v marketingovej komunikácii.
Eva Happ
11 Comparison of marketing communication trends in V4 countries using the previous Case studies and marketing research. CS.
Porovnanie trendov v marketingovej komunikácii pri využití predchádzajúcich prezentovaných prípadových štúdií a marketingový výskum.
12 Marketing communication in public administration. CS from V4 countries.
Marketingová komunikácia vo verejnom sektore. Prípadová štúdia z krajín V4.
Prof. Foret
13 Final Exam, presentation of the students projects, written exam
Skúška, prezentácia seminárnych prác, písomná skúška
Doc. Chovanová Supeková

Základná a doplnková literatúra

Základné:

  • CHOVANOVÁ SUPEKOVÁ, Soňa et al. Marketing communications in the conditions of V4 countries. 1st ed. Nitra: ForPress Nitrianske tlačiarne, 2016. ISBN 978-80-89731-25-1 (Pbk.)
  • PELSMACKER, P D. — GEUENS, M. — VAN DEN BERG, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1. [podrobnosti]
  • FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press , 2011. 484 s. ISBN 978-80-251-3432-0. [podrobnosti]

Odporúčaná:

  • KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2. [podrobnosti]
  • PŘIKRYLOVÁ, J. — JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 303 s. Expert. ISBN 978-80-247-3622-8.

Voliteľné materiály

Pri materiáloch v anglickom jazyku študentom zabezpečíme preklad. Prednášky a materiály z prípadových štúdií.

Jazyk

Slovenský a anglický (zabezpečený aj preklad)

Vypracovala garantka predmetu a projektu:

Doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

CORPORATE COMMUNICATION.  ORGANIZATIONAL IDENTITY, CULTURE, IMAGE.

PROMOTIONAL PLAN.  SEGMENTATION OF MARKET.  TOOLS OF MARKETING COMMUNICATION

Direct marketing and internet

New trends in the marketing communications

Komerční komunikace Komunikační projekt

Public Relations (PR)

Tarapacá Media Campaign