súbor edukačných publikácií pre študentov vysokých škôl (Projekt č. 003PEVŠ-4/2014)

Mediálne praktikum v kocke

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): Mediálne praktikum v kocke – súbor edukačných publikácií pre študentov vysokých škôl

Názov projektu (anglický): Media Practice in brief – a set of educational publications for undergraduate students

Začiatok riešenia projektu: 2014

Koniec riešenia projektu: 2016

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 003PEVŠ-4/2014

Vedúci projektu: doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.

Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola

Pracovisko: Fakulta masmediálnej komunikácie

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť súbor vysokoškolských učebníc, ktoré budú tvoriť teoretickú základňu pre výučbu teoreticko-praktických predmetov, orientovaných na budovanie kľúčových žurnalistických kompetencií. Autorský tím vypracoval 6 samostatných publikácií, každá z nich sa venuje jednej oblasti. Štyri učebnice sú orientované na základné oblasti žurnalistiky – Printová žurnalistika, Rozhlasová žurnalistika, Televízna žurnalistika, Internetová žurnalistika. Ďalšie dve sa zameriavajú na špecifické oblasti – Štylistika pre žurnalistov, Audiovizuálne praktikum. Učebnice sú koncipované tak, aby mohli byť využité samostatne na jednotlivých predmetoch. Ako spoločný súbor tvoria komplexný študijný materiál na bakalársku štátnu záverečnú skúšku, rovnako balík študijných materiálov potrebných pre multimediálneho žurnalistu, ktorí tvorí personálne zázemie mnohých súčasných redakcií. Obsah textov je vyváženou kombináciou klasických teoretických poznatkov s novými informáciami, vychádzajúcimi z najnovších metód a trendov žurnalistickej práce, zohľadňujúcimi internetizáciu a digitalizáciu. Autori pri ich písaní vychádzali zo svojich praktických skúseností z práce v médiách, ako aj z pedagogických skúseností. Texty sú spracované tak, aby boli zrozumiteľné, dynamické a ľahko vnímateľné, čo vychádza zo skúseností autorov z práce s mladou generáciou. Každá kapitola je zakončená súbor otázok na zopakovanie základného učiva a zoznamom literatúry. Učebnice sú využiteľné pre študentov masmediálnych škôl, žurnalistiky, rovnako môžu slúžiť pri ďalšom kariérnom vzdelávaní profesionálov.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The main goal of this project was the creation of a university textbook set, which will form the basis for teaching theoretical-practical classes, which focus on developing key journalistic skills. The team of the authors has written 6 separate publications, each of which deals with a specific segment of journalism. Four of the titles – Print journalism, Radio journalism, Television journalism and Internet journalism – concentrate on the pillars of journalism. The other two focus on specific areas within journalism – Journalistic stylistics and Audiovisual practice. The textbooks are not self-referential, meaning that they can be used in the subjects separately. If used together though, they form a complex knowledge base intended for use for the preparation for the bachelor exam, as well as a package of study material needed for multimedia journalists, who are the base of many today’s media. The content of these textbooks is a combination of classic theoretical knowledge coupled with new information stemming from the newest methods and trends in journalism, digitization and internetisation not-withholding. The authors tapped into their experience from the field as well as their pedagogic expertise while writing these books. The texts are conceived in a understandable, dynamic and easy-to-read way. This is due to the authors’ experience with working with the younger generation. Each chapter in the books has a brief summary with questions and sources used for the discussed topic. The textbooks are intended for students of mass media majors and journalism majors, but they can also serve as further career education for professionals.

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Web:

https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/8810