Najvyznamnejšie projekty a granty

Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný študijný program Manažment vo verejnej správe

Názov projektu: Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný študijný program Manažment vo verejnej správe
Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola n.o. , Fakulta ekonómie a podnikania (80%)

, Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný študijný program Manažment vo verejnej správe

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (20%)

, Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný študijný program Manažment vo verejnej správe

Fond: Kultúrna a edukačná agentúra grantová agentúra pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

, Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný študijný program Manažment vo verejnej správe

Grantová oblasť: Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia
Číslo projektu: KEGA 001UCM-4/2016

Financovanie projektu: ako súkromná vysoká škola vlastné zdroje

Ciele projektu

Ciele projektu sú:

  • príprava rozvojovo koncipovanej obsahovej štruktúry a didaktickej stránky študijného programu,
  • príprava a finalizácia inovatívnych učebných textov (pre predmety tzv. jadra študijného programu) s aktívnym prepojením súčasných teórií manažmentu, verejnej správy, aplikovaných ekonomických a sociálnych disciplín s praktickými príkladmi z funkčných oblastí manažmentu,
  • príprava a finalizácia moderných bilingválnych (slovensko-anglických) vysokoškolských učebníc z manažmentu a verejnej správy pre študentov študijného programu. Učebnice budú obsahovať aj prípadové štúdie úspešných manažérov v miestnej a regionálnej samospráve, štátnej správe, čím študenti majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti,
  • rozvoj cudzojazyčnej kompetencie študentov vo funkčných oblastiach manažmentu a verejnej správy,
  • zvýšenie teoretických a praktických zručností budúcich študentov študijného programu študújúcich danom študijnom programe, ale aj v príbuzných študijných programoch na slovenských vysokých školách,
  • príkladmi z manažérskej praxe a riešením prípadových štúdií z praxe samosprávy, štátnej správy pomôcť študentom rozvíjať schopnosti správneho manažérskeho rozhodovania,
  • zvýšenie cudzojazyčnej kompetencie študentov a možnosť uplatnenia absolventov aj v globálnom prostredí.

Odborný a riadiaci tím

Odborný a riadiaci tím je zložený z kmeňových pracovníkov spolupracujúcich univerzitných pracovísk: Paneurópska vysoká škola n.o. Bratislava, Fakulta ekonómie a podnikania a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Vedúcim riešiteľom projektu je doc. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD., za PEVŠ FEP a doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. za SPU FEŠRR.

Publicita

Web stránka projektu:

https://www.paneurouni.com/sk/pevs/projekty/tvorba-inovativnych-ucebnych-pomocok/o-projekte/

Konferencie

Parciálnym výstupom konferencie bude konferencia v roku 2017 zameraná na komparáciu a výmenu skúseností s domácimi a zahraničnými odborníkmi z oblasti manažmentu, ekonómie a verejnej správy a teórie vyučovania odborných predmetov (odborovej didaktiky).

Project Summary english

The project “Creating Innovative Study Materials for the “newly” accredited Programme Management in Public Administration” aims at the content and the didactic features of the texts and modern universtiy learning texts utilized in the teaching and learning processes at the Faculty of Economics and Business Pan-European University in Bratislava and at the Faculty of European Studies and Regional Development. The project comprises several elements supporting progress such as: innovative learning texts for the core subjects supplemented by cases studies in management, administration, in public and private sectors, case studies by successfull managers at different levels of management in local and regional self-governments, central government The innovative approach lies in the link between theory and practice. Modern bilingual course books in Slovak-English version are not available at the market at the moment, so such course books for management and public administration will represent a unique part of the Slovak books market. Students will have an opportunity to learn specific vocabulary used in the given areas. Innovative learning texts, bilingual course books and a moder e-portal for self-studying will enhance students´competences.