Najvyznamnejšie projekty a granty

Centrum transferu poznatkov

, Centrum transferu poznatkov

Odôvodnenie projektu

Lisabonská stratégia EÚ definovala okrem vzdelávacieho a vedecko-výskumného poslania aj tretie poslanie vysokých škôl – prenos poznatkov do praxe, ktorého úlohou je uplatňovanie aplikovaných výstupov vedy, prenos nových poznatkov, zakladanie inovatívnych spoločností a priame pôsobenie na rozvoj regiónov. Toto poslanie univerzít je spoločenskou nutnosťou, je nevyhnutná aplikácia v praxi využiteľných nových poznatkov, aby univerzita zaujala významnú úlohu v regióne a tým získala rešpekt a  úctu. Centrá pre transfer poznatkov do praxe sú v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou každej modernej univerzity, ako aj výskumných organizácií. Agenda prenosu poznatkov výskumu a vývoja do  praxe by mala byť považovaná za agendu porovnateľnú svojim významom s  hlavným poslaním vzdelávacích a výskumných inštitúcií – vzdelávať a skúmať. Paneurópska vysoká škola (ďalej „PEVŠ) a partner projektu EÚ SAV disponuje množstvom poznatkov a výsledkov svojho realizovaného výskumu a vývoja, ale identifikovala aj bariéry, ktoré bránia transferu a využiteľnosti poznatkov do praxe a pre potenciálnych klientov. V snahe eliminovať tieto bariéry sa PEVŠ snaží o formulovanie stratégie, vytvorenie systému a výberu vhodného modelu na vytvorenie Centra transferu poznatkov, ktorý by mal byť organizovaný ako kombinácia vertikálneho riadenia a horizontálnej spolupráce Centra s jednotlivými fakultami a pracoviskami. Zabezpečil by sa tak účinný transfer poznatkov do praxe na základe vonkajšieho dopytu v rámci inštitúcií verejného sektora. Cieľom realizovaného projektu je vytvorenie Centra transferu poznatkov, odstrániť bariéry brániace transferu poznatkov do  praxe, zabezpečiť podporu a ochranu riadenia práv duševného vlastníctva pri transfere poznatkov do praxe. Predložený projekt odráža identifikované potreby a jeho realizáciou bude vytvorené fungujúce moderné Centrum transferu poznatkov do praxe a vytvorená funkčná platforma, v rámci ktorej bude možné nielen efektívne nielen transferovať poznatky a výstupy výskumu do praxe, ale aj tieto produkty duševného vlastníctva ochrániť. Financovanie aktivít centra po ukončení projektu sa predpokladá z prostriedkov žiadateľa a partnera, ako i externých (i zahraničných) prostriedkov grantovej podpory.

Hlavný partner

Bratislavská akademická spoločnosť – Paneurópska univerzita n. o.

Partner 1

Ekonomický ústav SAV

Celkový cieľ

Prispieť k zlepšeniu transferu poznatkov do praxe posilnením kapacity a kvality interného manažmentu Centra transferu poznatkov a k riadeniu práv duševného vlastníctva pre žiadateľa, Ekonomický ústav SAV a ďalšie inštitúcie verejného sektora, čím prispejeme k zvýšeniu miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií v Bratislavskom kraji.

Špecifické ciele

1. Podpora infraštruktúry interného manažmentu Centra transferu poznatkov do praxe a podpora riadenia práv duševného vlastníctva
2. Zabezpečenie činnosti manažmentu CTP
3. Transfer poznatkov výskumu a vývoja do praxe
4. Vybudovanie informačnej a komunikačnej platformy CTP

Rozpočet projektu

Výška NFP 95% 453 576,36 Eur
Vlastné zdroje BAS – PU n.o. 5% 23 872,44 Eur
Celkové oprávnené výdavky projektu 100% 477 448,80 Eur

Odborný a riadiaci tím

Doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD. – riaditeľka centra
Petra Romaniaková – asistentka, manažérka publicity
Ing. Ľubica Ďurčová – projektová manažérka centra
Ing. Marián Klačanský – manažér ochrany duševného vlastníctva
Doc. PhDr. Iveta Šimberová, PhD. – manažérka výskumu
Ing. Marian Klačanský – manažér transferu poznatkov
Ing. Ľubica Ďurčová – manažérka projektu
Ing. Marcel Hofer – finančný manažér
Ing. Marián Klačanský – manažér monitoringu
Ing. Renáta Valerie Nešporek, PhD. – expert
Ing. Michal Červinka, PhD. – expert
Ing. Vendula Fialová – expert
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. – expert
Ing. Andrea Kolková, PhD. – expert
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. – expert
Ing. Šárka Janků, Ph.D. – expert
Ing. Lukaš Malec, PhD. – expert
Ing. Lukáš Volf, PhD. – expert
Ing. Iveta Hamarneh , PhD. – expert
doc. Ing. Pavel Krpálek, PhD. – expert
doc. Ing. Jaroslav Poživil, PhD. – expert
Ing. Rostislav Tomeš – expert
Mgr. Pavel Neset, PhD. – expert
Ing. Tomáš Děkan – expert
Ing. Jan Zýka – expert
Petra Šlechtová – expert
Pavlína Koudelková – expert
Alena Dvořačková – expert
Milena Janková – expert
Ing. Jana Ferencová, PhD. – expert

Aktivity projektu

1. Podpora infraštruktúry interného manažmentu CTP do praxe a podpora riadenia práv duševného vlastníctvaAktivita 1.1 – vypracovanie projektu na zriadenie útvarov manažmentu CTP a jeho implementáciaAktivita 1.2 – vypracovanie expertíz a odborných posudkov k projektom – SAVAktivita 1.3 – vypracovanie projektu systému ochrany duševného vlastníctva a jeho implementácia

2. Zabezpečenie činnosti manažmentu CTPAktivita 2.1 – prevádzka činností útvarov CTP

3. Transfer poznatkov výskumu a vývoja do praxeAktivita 3.1 – vypracovanie projektu transferu poznatkov do praxeAktivita 3.2 – implementácia projektu transferu poznatkov do praxe

4. Vybudovanie informačnej a komunikačnej platformyAktivita 4.1 – vytvorenie projektu informačnej a komunikačnej platformy centra a jeho implementácia

Harmonogram

Názov aktivity Začiatok realizácie Ukončenie realizácie
1.1 Vypracovanie projektu na zriadenie útvarov manažmentu 10/2009 12/2009
1.2 Vypracovanie expertíz a odborných posudkov k projektom 12/2009 04/2010
1.3 Vypracovanie projektu systému ochrany duševného vlastníctva a jeho implementácia 11/2009 02/2012
2.1 Prevádzka činností útvarov CTP 09/2009 02/2012
3.1 Vypracovanie projektu transferu poznatkov do praxe 10/2009 12/2009
3.2 Implementácia projektu transferu poznatkov do praxe 01/2010 02/2012
4.1 Vytvorenie projektu IKT platformy centra a jeho implementácia 10/2009 02/2012

Verejné obstarávanie

Zoznam už zrealizovaných zákazok formou verejného obstarávania

 

Rok 2011

Zákazka s nízkou hodnotou realizovaná formou Verejnej obchodnej súťaže
Vydávanie časopisu
Víťazný uchádzač: EUROKÓDEX, Martina Rázusa 32/A, 010 01 Žilina
 

Rok 2010

Zákazka s nízkou hodnotou realizovaná formou Verejnej obchodnej súťaže
Správa počítačovej siete a počítačových aplikácií
Víťazný uchádzač: Mikotech s.r.o., Hybešova 33, Bratislava
Podprahová zákazka
Dodávka rozširujúcich aplikačných modulov IS
Víťazný uchádzač: eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava
Zákazka s nízkou hodnotou
Dodávka kancelárskeho materiálu
Víťazný uchádzač: Activa Slovakia s.r.o., Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava
 

Rok 2009

Zákazka s nízkou hodnotou realizovaná formou Verejnej obchodnej súťaže
Dodávka a montáž Interiérového vybavenia
Zmluvný partner: RIM Slovakia, Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava
Podprahová zákazka
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky
Zmluvný partner: Mikotech s.r.o., Hybešova 33 Bratislava