Inteligentné meniče servosystémov v moderných zbraňových systémoch

Inteligentné meniče servosystémov v moderných zbraňových systémoch

 

, Inteligentné meniče servosystémov v moderných zbraňových systémoch

, Inteligentné meniče servosystémov v moderných zbraňových systémoch

Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola, n.o.

Spolufinancovaný Ministerstvom obrany Slovenskej republiky:

ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2019 číslo SEMOD-80-7/2019

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 4 ods. 6 zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti  Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Doba realizácie projektu: od 04/2019 do 03/2021

Cieľ Projektu:

A1 Strategický cieľ projektu A2 Väzba na príslušné ciele výzvy
Vývoj inteligentných meničov servosystémov pre moderné zbraňové systémy. Aplikácia nových technológií v zbraňových systémoch
A3 Špecifické ciele projektu A4 Väzba na strategický cieľ projektu
1.       Výskum a vývoj inteligentných metód a algoritmov pre zbraňové systémy

2.       Vývoj HW a SW modulov inteligentných meničov servosystémov

3.       Vývoj prototypu inteligentného meniča pre servosystémy.

Artificial intelligence converter, ďalej AIC“ – menič pre riadenie servomotorov pri aplikovaní umelej inteligencie do riadenia a do diagnostických systémov meničov pre aplikácie v moderných zbraňových systémov a systémov riadenia paľby.
A5 Komplexný opis zámerov projektu              
Cieľom projektu je vývoj prototypu  Inteligentného meniča („Artificial intelligence converter, ďalej AIC“) pre riadenie servomotorov pri využívaní a aplikovaní metód a algoritmov umelej inteligencie pre real-time riadenie a diagnostiku .

Vyvíjaný prototyp AIC bude určený do celého radu aplikácií zbraňových systémov. Najväčšie jeho uplatnenie sa očakáva najmä do systémov riadenia paľby, kde bez použitia moderných riadiacich prvkov pohonných systémov servomotorov na báze umelej inteligencie servomotorov nebude možné v budúcnosti vytvárať samo učiace sa autonómne systémy s cieľom chrániť personál ozbrojených síl a dosiahnuť technologickú prevahu na bojisku.

AIC bude využívaný ako neoddeliteľná súčasť inteligentného riadenia servomotorov zbraňových systémov, pre spracovanie informácií z prvkov systémov riadenia paľby. AIC bude schopný automaticky kooperovať a koordinovať svoju činnosť na základe  spracovania informácií zo senzorov, gyroskopov, náklonomerov, kamerových a radarových systémov.

 

Miesto realizácie projektu: Paneurópska vysoká škola, n.o. , Rolus s.r.o.

Projektová zmluva: SEMOD-80-7/2019

Partnerská  zmluva: Rolus s.r.o. , +dodatok

Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky Projektu 117 274,00 EUR
MO SR maximálne do výšky  (75%) 87 955,50 EUR
Spolu financovanie Projektu PEVŠ (25 %)  16 125,18 EUR
Spolu financovanie Rolus s.r.o. (25 %) 13 193,33 EUR

Harmonogram

AKTIVITA Riešiteľ / Partner Začiatok Trvanie (mesiace) Koniec
C1 Výskum a vývoj metód a algoritmov UI pre inteligentné meniče Fakulta informatiky 1.04.2019 9 31.12.2019
C2 Výskum a vývoj HW A SW modulov pre inteligentné meniče servosystémov Rolus, s.r.o 1.04.2019 9 31.12.2019
C3  Návrh algoritmov UI a ich implementácia do  riadiaceho systému Fakulta informatiky 1.01.2020 15 31.03.2021
C4 Vývoj prototypu inteligentného meniča servosystémov Rolus, s.r.o 1.01.2020 15 31.03.2021

Verejné obstarávanie

IKT Technika

  1. Výzva
  2. Záznam z prieskumu trhu
  3. Zmluva s úspešným uchádzačom

Aktivity

C1  Názov špecifického cieľa projektu
1. C1 Výskum a vývoj metód a algoritmov UI pre inteligentné meniče
2. C2 Výskum a vývoj HW modulu pre inteligentné meniče servosystémov
3. C3 Návrh algoritmov UI a ich implementácia do  riadiaceho systému
4. C4 Vývoj prototypu inteligentného meniča servosystémov

1. C1 Výskum a vývoj metód a algoritmov UI pre inteligentné meniče
aktivita 1.1  Výskum a vývoj metód a algoritmov umelej inteligencie pre aplikácie v zbraňových systémoch
aktivita 1.2  Návrh efektívnych real time metód umelej inteligencie pre úlohy operatívneho riadenia servosystémov

2. C2 Výskum a vývoj HW A SW modulov pre inteligentné meniče servosystémov
aktivita 2.1 Návrh a vývoj HW modulu  inteligentného meniča
aktivita 2.2 Návrh a vývoj SW systému pre inteligentné riadenie meniča

3. C3 Návrh algoritmov UI a ich implementácia do  riadiaceho systému meniča
aktivita 3.1 Vývoj algoritmov umelej inteligencie na báze fuzzy logiky a umelých neurónových sietí  pre riadenie meniča
aktivita 3.2 Implementácia vyvinutých algoritmov pre úlohy riadenia servosystému v reálnom čase

4. C4 Vývoj prototypu inteligentného meniča servosystémov
aktivita 4.1 Kompletizácia SW a HW modulov pre inteligentný menič servosystému
aktivita 4.2 Test prototypu inteligentného meniča servosytému pre moderné zbraňové systémy a mobilnú robotiku

Publicita

Fotogaléria