Spoločensky zodpovedný rozvoj ľudských zdrojov

Spoločensky zodpovedný rozvoj ľudských zdrojov v segmente terciálneho vzdelávania pre oblasť kvality s akcentom na potreby trhu práce

Názov projektu: Spoločensky zodpovedný rozvoj ľudských zdrojov v segmente terciálneho vzdelávania pre oblasť kvality s akcentom na potreby trhu práce- EDU-Q

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fonduregionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

, Spoločensky zodpovedný rozvoj ľudských zdrojov v segmente terciálneho vzdelávania pre oblasť kvality s akcentom na potreby trhu práce , Spoločensky zodpovedný rozvoj ľudských zdrojov v segmente terciálneho vzdelávania pre oblasť kvality s akcentom na potreby trhu práce

 

Žiadateľ: Paneurópska vysoká škola, n.o.

Operačný program: OP Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Doba realizácie projektu od 1/2022 do 03/2023

Cieľ Projektu: Aktualizovať vnútorný systém hodnotenia kvality pre oblasť systému kvality a zaškolenie aktérov, tak aby na základe úrovne vyspelosti spracovania systému kvality vedeli definovať úroveň.

Miesto realizácie projektu : Bratislavský kraj

Kód projektu ITMS2014+ : 312011BNM3

Projektová zmluva:  číslo zmluvy OPĽZ/1/2022

 

Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky Projektu 139 609,96 €
NFP maximálne do výšky (95%) 132 629,46 €
Spolu financovanie Projektu PEVŠ (5 %) 6 980,50 €

 

Riadiaci a Projektový tím

Ing. Marián Klačanský Projektový manažér
Ing. Martina Bendíkova Finančný manažér
PhDr. Alena Mikolajová Administratívny pracovník
Ing. Marcela Galovská, PhD. Manažér monitorovania

 

Garanti

doc. JUDr. Katarína Šmigová, LL.M, PhD. Odborný garant1
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. Odborný garant2
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Odborný garant3
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. Odborný garant4
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. Odborný garant5

 

Harmonogram

 

Aktivity

Prezentácia pre vzdelávanie – Výstupy

SYSTÉM RIADENIA KVALITY NA PEVŠ časť 1

SYSTÉM RIADENIA KVALITY NA PEVŠ časť 2

Zmluvy o spolupráci

  1.  Dr. SMART & PARTNER
  2.  AXON PRO s.r.o.
  3.  Ipčko
  4.  Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora
  5. Panevropská univerzita a.s.
  6. Lunettes optika s.r.o.

 

Publicita

 

Fotogaléria

 

Vzdelávanie 28.10.2022

Systém riadenia kvality na PEVŠ – časť 1.

Lektor:  doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

 

Vzdelávanie 15.11.2022

Systém riadenia kvality na PEVŠ – časť 1. FI, FEP

Lektor:  RNDr. Ján Lacko, PhD.

 

Vzdelávanie 24.11.2022

Systém riadenia kvality na PEVŠ – časť 1., časť 2. FEP (zamestnanci, študenti)

Lektor:  Ing. Ivan Brezina, PhD., doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Vzdelávanie 6.12.2022

Systém riadenia kvality na PEVŠ – časť 1., časť2. FP, FPs (zamestnanci, študenti)

Lektor:  prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD., prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

 

Vzdelávanie 26.1.2023

Systém riadenia kvality na PEVŠ – FPs  (zamestnanci)

Lektor:  doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD., PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Informačný deň pod vedením

prof. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. a prof. JUDr. Petera Poláka, PhD.

28.2.2023 od 9,00 hod. Tomášikova 20, Bratislava

INFORMAČNÁ BROŽÚRA SYSTÉM RIADENIA KVALITY NA PEVŠ

 

 

Hodnotiaca správa z agentúry Institutional Evaluation Programme (IEP), ktorá je členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ENQA) a je zapísaná v Európskom registri zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR)

Link: PEU – Evaluation report 2023