Najvyznamnejšie projekty a granty

InovEduc

Partneri projektu | Ciele | Rozpočet | Riadiaci výbor | Aktivity | Verejné obstarávanie | Publicita | Konferencie | Project Summary | Fotogaléria
, InovEduc

Názov projektu: Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – “InovEduc”

Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola n.o.

Fond: Podporené v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu SR

Programová oblasť: SK08 Cezhraničná spolupráca

Číslo projektu: CBC01008

Celkové oprávnené výdavky projektu: 638 558,- EUR

Projektový grant: 574 701,- EUR (90% – každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%)

Spolufinancovanie projektu: 63 857,- EUR (10% – vlastné zdroje)

Projektová zmluva: Centrálny register zmlúv

Opis projektu: Opis projektu Inoveduc

Výsledky projektu: www.inoveduc.eu

, InovEduc, InovEduc

Web stránka programu: www.eeagrants.sk

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ 

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“ 

Partneri projektu

Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola n.o.

Partneri:

Názov partnera Krajina Prijímateľ finančnej podpory
Centrum pre Európsku politiku Slovensko áno
Carpathia Užhorod Ukrajina áno
Generálny konzulát SR v Užhorode Slovensko
Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania Ukrajina
Užhorodská národná univerzita Ukrajina
Evanjelická spojená škola v Prešove Slovensko
Lingvistické gymnázium T.H. Ševčenka Užhorod Ukrajina
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Slovensko
Ústav etnológie SAV, Bratislava Slovensko
Imsa Knowledge Company AS Nórsko

Súbory na stiahnutie

Ciele projektu

 

Zámerom projektu je prispieť prostredníctvom bilaterálnej komunikačnej platformy (BKP) k budovaniu partnerstiev medzi slovenskými a ukrajinskými partnermi na akademickej úrovni, ktoré budú rozvíjať v rámci experimentálneho vývoja metódy zobrazovania a prezentácie 3D dát. Partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami nižších stupňov (stredné školy a metodické centrá) si budú v rámci BKP vymieňať skúseností pri výučbe vybraných predmetov s využitím spoločných znakov regiónov za pomoci nových technológií (virtuálna a rozšírená realita – VRR). Tento projekt chce prepojením humanitných predmetov s technickými (informatickými) vedomosťami motivovať žiakov a študentov, aby hravou formou prispeli k záujmu využívania najnovších trendov IKT.

Zámerom projektu je zaviesť moderné inovatívne metódy vzdelávania študentov a učiteľov na ZŠ, SŠ aj na univerzitách, ktoré budú reprezentovať kultúrne pamiatky, prírodné zvláštnosti východného Slovenska a Zakarpatia pomocou využitia interaktívnej VRR. Pomocou digitalizovaných 3D objektov prispejeme k zakonzervovaniu súčasného stavu vybraných objektov, ktoré budú podporovať cestovný ruch týchto oblastí cez atraktívne zobrazenia na web stránkach (prepojenie hmotného kultúrneho dedičstvo s nehmotným).

Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky projektu 638 558,- EUR
Projektový grant (90% – každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%) 574 701,- EUR
Spolufinancovanie projektu (10% – vlastné zdroje) 63 857,- EUR

Riadiaci výbor projektu

Predsedníčka RV

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. prorektorka pre VVaGP

Členovia RV

RNDr. Michal Mutňanský, riaditeľ PEVŠ, n.o.

JUDr. Valéria Koscurová, riaditeľka odboru KMPaKČ

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. dekan Fakulty informatiky

Mgr. Kamil Sládek, riaditeľ Centra pre európsku politiku

Tajomníčka RV

Ing. Mária Lukáčová, OVV – Centrum transferu poznatkov

Odborní riešitelia projektu PEVŠ

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

RNDr. Ján Lacko, PhD.

Mgr. Matej Novotný, PhD.

RNDr. Martin Samuelčík, PhD.

RNDr. Ivana Varhaníková, PhD.

Odborní riešitelia projektu CEP

Mgr. Kamil Sládek

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

Mgr. Martin Kríž

MUDr. Peter Križan

Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Odborní riešitelia projektu Carpathia Užhorod

Prof. Marian Tokar

Aktivity projektu

1. Aktivita

Budovanie bilaterálnej komunikačnej platformy (trvanie 20 mes.). Cieľom je vytvárať priestor na budovanie cezhraničných partnerstiev a vzájomnej spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými partnermi. Poskytne zázemie pre lepšiu cezhraničnú spoluprácu, na vyhľadávanie kontaktov, výmenu informácií, na odborné diskusie o spoločných problémoch, výmenu skúseností a poskytovanie podpory všetkým. Platforma bude aj po projekte funkčným nástrojom pre vzájomnú komunikáciu partnerov zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska.

2. Aktivita

Tvorba 3D modelov a vývoj aplikácií pre VRR (trvanie 24 mes.). Je zameraná na vytvorenie 3D modelov vybraných kultúrnych pamiatok a prírodných objektov v digitálnej podobe. Účasť 10 IT expertov – 6 VŠ IT učiteľov z PEVŠ a 4 IT učitelia z UNU. Súčasťou aktivity je verejné obstarávanie na dodávku zariadení pre tvorbu a experimentálny výskum aplikácie 3D modelov.

2.1 Tvorba 3D modelov – architektúra, snímanie objektov, topologický a geometrický popis, modelovanie snímaných objektov, textúry a ich implementácia na objekt, predpríprava objektov pre zobrazovanie

2.2. Tvorba softvéru pre zobrazovanie modelov vo VRR – návrh štruktúr a tried pre aplikáciu zobrazovania dát

3. Aktivita

Vzdelávanie a vývoj inovatívnych metód vzdelávania o spoločných znakoch cezhraničného regiónu (trvanie 20 mes.). 20 účastníkov expertov (učitelia, metodici) z obidvoch strán prihraničného regiónu.

3.1. Realizácia odborného vzdelávania pre 20 učiteľov multiplikátorov z Prešovského a Košického kraja a Zakarpatia. 5 vzdelávacích seminárov (Užhorod, Košice, Prešov, Mukačevo, Užhorod), zameraných na spoločné spracovanie tém dotýkajúcich sa spoločných znakov regiónu – história, architektúra, náboženstvo, kultúra, tradície, zvyky, občianska spoločnosť, súčasné dianie a využívanie IT vo vyučovaní.

3.2. Tvorba Pracovných a metodických listov o spoločných znakoch regiónu – budú obsahovať faktické informácie z vyššie uvedených predmetov, ale aj návrhy adekvátnych metodík pre stredoškolské vyučovanie, vrátane IKT o zobrazovaní vo VRR.

Verejné obstarávanie

Prehľad plánovaných a zrealizovaných verejných zákazok

Projekt: Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – “InovEduc”

Verejné obstarávania partnerov projektu nájdete na web stránkach:

Centrum pre európsku politiku

Carpathia Uzhorod

1.VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY – Ubytovanie, prenájom a strava počas konferencie

Názov predmetu zákazky:  „Ubytovanie, prenájom a strava počas konferencie“, pre projekt s názvom Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – “InovEduc”, financovaný  z Nórskeho finančného mechanizmu kód projektu:  CBC01008.
Druh zákazky: Služby (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)
Podrobná špecifikácia v prílohe.

Výzva cenová ponuka PEVŠ – ubytovanie

Zmluva o poskytnutí služieb – Hotel Gloria Palac

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

2. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY – Tlmočnícke a prekladateľské služby počas konferencie

Názov predmetu zákazky:  „Tlmočnícke a prekladateľské služby počas konferencie“, pre projekt s názvom Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – “InovEduc”, financovaný  z Nórskeho finančného mechanizmu kód projektu:  CBC01008.
Druh zákazky: Služby (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)

Podrobná špecifikácia v prílohe.

Výzva cenová ponuka PEVŠ – tlmočenie

3. EKS – Dron helikoptéra s kamerou

Názov predmetu zákazky:  Dron Helikoptéra s kamerou

Kúpna zmluva

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

4. EKS – Profesionálne PC zostavy, tablety, grafický a iný softvér, prezentačná technika, zobrazovacie jednotky

Názov predmetu zákazky:  Profesionálne PC zostavy, tablety, grafický a iný softvér, prezentačná technika, zobrazovacie jednotky

Kúpna zmluva

5. Zariadenia pre Virtuálnu realitu

Názov predmetu zákazky: Zariadenia pre Virtuálnu realitu

Kúpna zmluva

Dodatok ku kúpnej zmluve

6. Ubytovanie, prenájom a strava počas konferencie

Názov predmetu zákazky: „Ubytovanie, prenájom a strava počas konferencie“

Zmluva o poskytnutí služieb – hotel Družba Michalovce

7. EKS – Profesionálne PC zostavy, profesionálne tablety, grafický a iný software, prezentačná technika, zobrazovacie jednotky

Názov predmetu zákazky:  Profesionálne PC zostavy, profesionálne tablety, grafický a iný software, prezentačná technika, zobrazovacie jednotky

Kúpna zmluva

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – CARPATHIA UŽHOROD

1. Preklady zo slovenského na ukrajinský jazyk a vice versa.

Kúpna zmluva

2. Nákup výpočtovej techniky a softvéru

Kúpna zmluva

3. Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnej miestnosti

Kúpna zmluva

4. Nákup výpočtovej techniky

Kúpna zmluva

Publicita

Články v médiách:

Fakulta informatiky PEVŠ rozbieha projekt cezhraničnej spolupráce

Publikované 16.9.2015

Odkaz: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/fakulta-informatiky-pevs-rozbieha-proje/21404-clanok.html

Paneurópska vysoká škola si môže pripísať ďalší úspech

Publikované 22.10.2015

Odkaz: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/paneuropska-vysoka-skola/22226-clanok.html

Inovatívne metódy vo vzdelávaní a výskume 2015

Publikované 27.10.2015

Odkaz: http://www.ucn.sk/skoly/vysoke/inovativne-metody-vo-vzdelavani-a-vyskume-2015

Projekt InovEduc

Publikované 3.12.2015

Rádio Regina Košice – Národnostno etnické vysielanie – Ukrajinské

Odkaz: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1559/341418

Od 11:00 minúty

Nové vysokoškolské laboratórium

Publikované 16.2.2016

Odkaz: http://www.quark.sk/?p=7621

Fakulta informatiky PEVŠ vytvára nové laboratóriá

Publikované 16.2.2016

Odkaz: https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/ts_lab3.pdf

Fakulta informatiky PEVŠ vytvára nové laboratóriá

Publikované 17.2.2016

Odkaz: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/fakulta-informatiky-pevs/25358-clanok.html

Fakulta informatiky otvára laboratóriá virtuálnej a rozšírenej reality a testovania použiteľnosti

Publikované 17.2.2016

Odkaz: http://www.pcrevue.sk/a/Fakulta-informatiky-otvara-laboratoria-virtualnej-a-rozsirenej-reality-a-testovania-pouzitelnosti

Prírodné a kultúrne pamiatky pomedzia Slovenska a Ukrajiny aj v 3D

Publikované: 12.5.2016

Odkaz: http://www.vlada.gov.sk/20499/prirodne-a-kulturne-pamiatky-pomedzia-slovenska-a-ukrajiny-aj-v-3d/

InovEduc – TV Zemplín

Publikované: 31.5.2016

Odkaz: http://tvzemplin.sk/clanok.php?id=386

Od 21:08 minúty

Inovatívne metódy vzdelávania otvoria dvere technike na školách

Publikované: 16.7.2016

Odkaz: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2016070016

Projekt Inovatívne metódy vzdelávania napreduje

Publikované: 8.9.2016

Odkaz: http://www.teraz.sk/ekonomika/projekt-inovativne-metody-vzdelavania/216504-clanok.html

Medzinárodný projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“ úspešne napreduj

Publikované: 8.9.2016

Odkaz: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/medzinarodny-projekt-inovativne-metody-vzdelavania-na-podporu-partnerstiev—inoveduc-uspesne-napreduje

Projekt InovEduc ponúkne stredoškolákom vzdelávanie vo virtuálnej realite

Publikované: 8.9.2016

Odkaz: https://www.mojandroid.sk/projekt-inoveduc-vzdelavanie-virtualna-realita/

Projekt Inovatívne metódy vzdelávania napreduje

Publikované: 8.9.2016

Odkaz: http://www.24hod.sk/projekt-inovativne-metody-vzdelavania-napreduje-cl461282.html

Na FI PEVŠ vznikajú 3D modely slovenských pamiatok. Pozriete si ich v rozšírenej aj virtuálnej realite

Publikované: 9.9.2016

Odkaz: https://touchit.sk/na-fi-pevs-vznikaju-3d-modely-slovenskych-pamiatok-pozriete-si-ich-v-rozsirenej-aj-virtualnej-realite/69741

Paneurópska VŠ tvorí digitálne objekty pamiatok

Publikované: 9.9.2016

Odkaz: http://www.obnova.sk/clanok/paneuropska-vs-tvori-digitalne-objekty-pamiatok

Slovenskí študenti skenujú historické pamiatky do virtuálnej reality

Publikované: 9.9.2016

Odkaz: http://www.unitedlife.sk/slovenski-studenti-skenuju-historicke-pamiatky-do-virtualnej-reality/

Študenti digitalizujú kultúrne pamiatky východu Slovenska

Publikované: 9.9.2016

Odkaz: http://vat.pravda.sk/clovek/clanok/404549-studenti-digitalizuju-kulturne-pamiatky-vychodu-slovenska/

Medzinárodný projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“ úspešne napreduje

Publikované: 9.9.2016

Odkaz: http://www.pcrevue.sk/a/Medzinarodny-projekt-Inovativne-metody-vzdelavania-na-podporu-partnerstiev—-E2-80-9EInovEduc-E2-80-9C-uspesne-napreduje

Projekt InovEduc ponúkne stredoškolákom vzdelávanie vo virtuálnej realite

Publikované: 10.9.2016

Odkaz: https://www.exe.sk/projekt-inoveduc-ponukne-stredoskolakom-vzdelavanie-vo-virtualnej-realite/

Medzinárodný projekt InovEduc úspešne napreduje

Publikované: 11.9.2016

Odkaz: http://techbox.dennikn.sk/medzinarodny-projekt-inoveduc-uspesne-napreduje/

Virtuálna realita prichádza aj do našich škôl. Školáci sa čoskoro môžu učiť vďaka Oculusu

Publikované: 12.9.2016

Odkaz: http://pc.zoznam.sk/novinka/virtualna-realita-prichadza-aj-do-nasich-skol-skolaci-sa-coskoro-mozu-ucit-vdaka-oculusu

Medzinárodný projekt InovEduc úspešne napreduje

Publikované: 11.9.2016

Odkaz: http://techbox.dennikn.sk/medzinarodny-projekt-inoveduc-uspesne-napreduje/

3D modely pre stredoškolákov

Publikované: 27.11.2016

Odkaz: http://www.quark.sk/3d-modely-stredoskolakov/

Virtuálna a rozšírená realita čoskoro aj na stredných školách

Publikované: 29.1.2017

Odkaz: http://vedanadosah.cvtisr.sk/virtualna-a-rozsirena-realita-coskoro-aj-na-strednych-skolach

Projekt InovEduc

Publikované 31.1.2017

Rádio Patria – Národnostno etnické vysielanie – Ukrajinské

Odkaz: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1559/606940

Od 17:22 minúty

Ranné správy RTVS – InovEduc

Publikované: 4.4.2017

Odkaz: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/122351#1876

Od 31:15 minúty

Vytvorené 3D modely pamiatok majú zlepšiť spôsob výučby

Publikované: 5.4.2017

Odkaz: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/vytvorene-3d-modely-pamiatok-maju-zlep/33711-clanok.html

Humenský kaštieľ sa ocitol v zaujímavom projekte: K zhliadnutiu je vo virtuálnej realite

Publikované: 5.4.2017

Odkaz: http://humenne.dnes24.sk/humensky-kastiel-sa-ocitol-v-zaujimavom-projekte-k-zhliadnutiu-je-vo-virtualnej-realite-267044

Konferencie

Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) dovoľuje si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Inovatívne metódy vo vzdelávaní a výskume 2017

4. apríla 2017
Miesto konania:

Hotel Družba

Michalovce, Slovenská republika
Zameranie konferencie:

Cieľom konferencie je oboznámiť odbornú a širšiu verejnosť o výsledkoch dosiahnutých v projekte „Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev“ medzi Slovenskom a Ukrajinou, prostredníctvom ktorého boli zaradené do vyučovania inovatívne metódy s využitím zobrazenia 3D modelov, panorám a multimédií kultúrnych pamiatok a prírodných zvláštnosti východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami. Modernými inovatívnymi metódami vzdelávania študentov a učiteľov na školách a univerzitách prostredníctvom virtuálnej a rozšírenej reality, webového zobrazenia 3D dát a vytvorením metodických listov podporuje projekt spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou a zároveň sprostredkováva a propaguje významné objekty v oblasti cestovného ruchu.

Účastnícky poplatok: vstup voľný

Kapacita: 80 účastníkov
Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlasovať elektronicky na nasledujúcom hypertextovom odkaze   http://tinyurl.com/konferencia

prípadne na e-mailovej adrese dekanat.fi@paneurouni.com


Cezhraničná spolupráca na podporu cestovného ruchu

Fakulta informatiky PEVŠ spolupracuje na organizovaní medzinárodnej konferencie  a odborného semináru „Cezhraničná spolupráca na podporu cestovného ruchu“ spoločne s partnermi projektu: Generálny konzulát SR v Užhorode, Carpathia Užhorod. Uvedená konferencia sa uskutoční vstredu 18.mája 2016 o 10.00 hodine kyjevského  času (= o 9.00 hodine stredoeurópskeho času) v priestoroch Hotela Družba v Užhorode.

Stretnutie určené odborníkom aj širokej verejnosti bude  zamerané na špecifické tematické prehliadky Slovenska a Ukrajiny, partnerstvá a spolupráce cestovných agentúr, na organizácie cestovného ruchu – ich štruktúru, výhody, vyhliadky a problémy – ako aj na vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu. Čestným hosťom bude generálna konzulka SR v Užhorode Janka Burianová.

Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlasovať telefonicky na FI PEVŠ do 16.5.2016. Vstup na medzinárodnú konferenciu a poobedňajší odborný seminár je voľný. Program je v prílohe.

Kontakt FI PEVŠ:  e-mail: dekanat.fi@paneurouni.com

telefón: +421 2 682 036 39
adresa: Mgr. Miriam Mistríková

Fakulty informatiky PEVŠ

Tematínska 10

851 05 Bratislava

Paneurópska vysoká škola
www.paneurouni.com


Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) dovoľuje si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Inovatívne metódy vo vzdelávaní a výskume 2015

15. októbra 2015
Miesto konania:

Hotel Gloria Palac ***

salónik

Bottova 1

Košice, Slovenská republika
Zameranie konferencie:

Cieľom konferencie je oboznámiť širšiu verejnosť o projekte „Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev“ medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktorým chceme mapovať kultúrne pamiatky, prírodné zvláštnosti východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami. Modernými inovatívnymi metódami vzdelávania študentov a učiteľov na školách a univerzitách prispejeme k zakonzervovaniu súčasného stavu vybraných objektov, ktoré budú podporovať cez atraktívne zobrazenia na web stránkach cestovný ruch Slovenska a Ukrajiny.

Účastnícky poplatok: vstup voľný

Kapacita: 80 účastníkov
Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlasovať elektronicky na nasledujúcom hypertextovom odkaze   http://tinyurl.com/konferencia

prípadne na e-mailovej adrese dekanat.fi@paneurouni.com

Project Summary

, InovEduc

Project name: Innovative Methods in Education for supporting Partnerships – “InovEduc”

Recipient: Paneurópska vysoká škola n.o.

Found: Supported by Norway financial mechanism and cofinanced by state budget of Slovak republic

Programme area: SK08 Cross-border cooperation

Project number: CBC01008

All costs: 638 558,- EUR

Project grant: 574 701,- EUR (90% – 85% Norway grants / 15% Slovakia state budged)

Co-founding: 63 857,- EUR (10% – own resources)

Project description: InovEduc project description

Project outcomes: www.inoveduc.eu

, InovEduc, InovEduc

Programme website: www.eeagrants.sk

„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“ 

„EEA and Norway grants – Cooperation with common values“ 

Fotogaléria k projektu